2. АЕЦ "Козлодуй" - кой какво каза в парламента...

Продължение от 29 януари

Вчера започнахме публикуването на стенограмата от скандалното заседание на парламента, при обсъждането на предложенията за отваряне на АЕЦ "Козлодуй". Кой е защитил интересите на България и кой - чужди интереси - най-добре говорят фактите:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Разбирам, че министърът на енергетиката желае думата.
Заповядайте, господин Димитров.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми народни представители,
.......
Преговорният екип е осигурил възможности на България при извънредна ситуация да ползваме защитни мерки.
И аз задавам въпроса: кога да ползваме тези мерки, ако не сега?! Това е последната година на този тригодишен период. Защо сме договаряли тези възможности? Защо, след като нямаме желание дори да се опитаме да ги ползваме?! И се размахва плашилото, че ако предприемем тази мярка, ще има ответни мерки срещу България.
Господин Костов, при същите обстоятелства всяка настояща държава членка може да поиска разрешение да вземе защитни мерки по отношение на България, Румъния или на двете държави едновременно. Тоест, ако нашите мерки заплашат някого, създадат ситуация, в която друга държава трябва да се защитава от българските мерки, тогава могат да се предприемат такива аналогични мерки.
Аз задавам въпроса: такива мерки кого ще заплашат? Знаете, че в момента недостигът на електроенергия на Балканите е около 2000 мегавата на час.
ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): На Балканите, не в България.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз казвам на Балканите.
Кого ще заплашим? Ще заплашим Македония, ще заплашим Гърция, ще заплашим Косово, ще заплашим Албания? Тоест кой трябва да се защитава от нас, за да можем тук да си късаме ризите и да казваме: Срещу нас ще бъдат предприети адекватни мерки.....
..........................
Договорът ни позволява да поискаме подкрепа от Европейския съюз, да въведем защитни мерки и българският парламент, българските политици твърдят, че ние не трябва да се възползваме от този договор.
Коренно различна е ситуацията между Словакия и България. Словакия няма такава клауза, няма 3-годишен период. Словакия нямаше право да въвежда такива защитни мерки и от тази гледна точка ако Словакия си беше пуснала реакторите, тя щеше да наруши първичното право на Европейския съюз, за което и беше предупредена на събирането на енергийните министри на 12 януари. България не е в тази ситуация. Това е наше договорно право.
Тук се развива тезата, че ние нарушаваме договорите, че ние ще влезем в европейска конфронтация и това ще доведе до неминуеми негативни последици за България. Дори някъде се размахва плашилото как ще ни изключат от Европейския съюз....
.............
Дебатът на България на момента е имаме ли кризисна ситуация, трябва ли да поискаме подкрепа от Европа или не трябва да искаме такава подкрепа от Европа?
Разбира се, Европейският съюз може да реши нещо друго, да реши да ни подкрепи не по начина, по който искаме ние - чрез пускане на спрени реактори в АЕЦ "Козлодуй". Дайте да проведем този диалог! Това е и предложението за решение: Българското правителство да влезе в диалог с Европейската комисия без да нарушава нищо, без да застава в антиевропейска поза. ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин министър.
Давам думата за изказване на народния представител Петър Берон.
ПЕТЪР БЕРОН (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Чуха се мотивите, с които се предлага това решение. Няма да ги повтарям. Вчера имахме достатъчно голяма разправия в Комисията по външна политика. Сега вероятно господин Паси ще си изложи тук тезата, че с Европейската комисия не се водят преговори и разговори, а се слуша тяхното решение, казва се: "Йес, сър!" или "мадам", козирува се и се заминава. Това правят слугите. Партньорите водят разговори, водят преговори и изясняват своите позиции.
Не е хубаво да се говори от името на цялата опозиция или на целия народ. Но ако искаме да говорим наистина от името на голямото мнозинство от народа, няма никакво съмнение, че при един референдум 80 на сто биха подкрепили отварянето на реакторите.
Вие ще кажете, че това няма никакво значение. Това няма значение, онова няма значение... Има значение достойнството на нашата държава. Нека ние си вземем такова решение, нека поискаме да се проведат разговори. Като ни откажат - откажат. Това е най-лошото, което може да ни се случи. Да ни откажат. Никой няма да вземе никакви защитни мерки, нито ще ни накажат, нито ще ни спре някой парите, те вече ги спряха, нито пък някоя държава, даже и тези, които са заинтересовани от това да ни спрат електропроизводството, няма да вземат никакви мерки. Това е едно плашило, което се размахва напълно ненужно.
Такива реактори нямало никъде в Европа - чухме вчера. Затова и у нас не трябва да ги има. Това, първо, не е вярно. И второ, няма значение. Тези реактори или са надеждни или не са надеждни.
Чухме преди време видни хора да се изказват - няма да ги цитирам тук, по време на партньорската проверка, че каквито и да са резултатите от тази партньорска проверка, ние ще затворим реакторите. Е, затвориха ги. Редица личности, представители на редица правителства, като започнем от покойния княз Шеваршидзе и се стигне до съвсем скорошни лица, направиха своето, за да се затворят тези реактори. Не искам да изброявам всичките, тъй като тук присъстващите много добре ги знаят. Един направи едно, друг направи друго, трети направи трето - никой не се държа достойно! Хората в Европа, както и в Америка, уважават институциите, държавите и лицата, които имат достойно държание, а не пълзящите! Някои от вас искат да пълзим пред чорбаджиите от Брюксел. Това няма да направим! С брюкселските институции ние сме партньори, а не сме някакви първолаци или слуги! Така иска нашият народ и ние така трябва да постъпим.
Тук няколко от партиите, включително и БСП, в предизборните си програми бяха заложили такава точка, че няма да допуснат затварянето на реакторите и евентуално ще ги отворят отново, ако се затворят. Радвам се, че те узряха да си изпълнят предизборните обещания и трябва да ги изпълнят. Аз лично ще гласувам за предложената резолюция от двете комисии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:.... Има ли реплики към господин Берон?
Господин Кътев, заповядайте за реплика.
ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми проф. Берон! Вие много отговорно и с голям замах казахте какво ще направи Брюксел и всички над 20 страни членки - че няма никой да потърси нищо от България, че никой няма да иска санкции. Откъде сте сигурен, господин Берон? Някаква пряка информация имате от Брюксел ли, че никой нищо няма да направи на България заради това, че тя самоволно ще реши да направи някакви промени в договора? Кой Ви каза това? Братислава ли, която тръгна по същия начин, обаче още на втория ден се осъзна, след като й казаха, че това нещо не може да стане така лесно и така просто поради хрумване или поради популизъм? Кой Ви каза това? Или и Вие сте на тази тяга: абе, имахме "Москвич", хубав "Москвич"; идва новата версия на "Москвич" - "Москвич ИЖ", защото преди това беше 408. Към тази носталгия ли ни карате да вървим или към нещо модерно? Към АЕЦ "Белене", ако щете към VІІ и VІІІ блок и други неща. А Вие ни връщате към "Москвич"-а! В това ли искате да убедите българския народ - че през 2009 г. трябва да караме "Москвич"?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за Вашата дуплика, господин Берон.
ПЕТЪР БЕРОН (независим): На такава реплика е лесно да се отговори. Колкото аз знам какво ще направи Брюксел, толкова знае и господин Кътев! Но предварително да се страхуваме от вълци, преди да влезем в гората, няма смисъл!
Колкото за модернизацията и за модерните и хубави реактори, които можем да си направим, аз съм абсолютно "за"! Но е казано: "Не плюй в стария кладенец, преди да си пил вода от новия".
От това, което може да се ползва за 5-те месеца, за които има гориво за ІІІ блок, ще се спечелят около 130 милиона! Защо да ги губим? Като си направим новите реактори, да си ги направим - няма нищо лошо, но засега да поддържаме това, което имаме. Благодаря ви. (Реплика от народния представител Олимпи Кътев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, преди да продължим с изказванията, предлагам господин Пламен Ранчев да представи доклада на Комисията по външна политика...
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"ДОКЛАД
на Комисията по външна политика
относно проект за Решение на Народното събрание
във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването
на доставките на природен газ от Русия, № 954-02-3, внесен от
Рамадан Аталай, Пламен Ранчев и Младен Червеняков

На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2009 г., Комисията по външна политика разгледа проект за Решение във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването на доставките на природен газ от Русия, внесен от народните представители Рамадан Аталай, Пламен Ранчев и Младен Червеняков.
С преустановяване изцяло и без предупреждение на подаването на природен газ от Русия на 6 януари 2009 г. страната беше поставена в безпрецедентна ситуация на недостиг на природен газ. Поради продължителния период на кризата България и страните в региона се изправиха пред остър недостиг на енергия, което застави енергийната ни система да активира студения си резерв, който е икономически и екологично неефективен. Едновременно с това и във връзка със задълбочаващата се икономическа криза българската икономика търпи сериозни затруднения и реализира значителни загуби.
Анализът на икономиката на страната по посока търсене на резерви и инструменти за компенсиране на загубите показва целесъобразност от привеждане в действие на ІІІ и ІV блокове на АЕЦ "Козлодуй", експлоатационната готовност и безопасност на които е доказана. В рамките дори на една горивна кампания на реакторите е възможно в значителна степен да се компенсират загубите на българската икономика.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по външна политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
"Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Правителството на Република България да разгледа във взаимодействие с Европейската комисия възможността за рестартиране на спрените ІІІ и ІV блокове в АЕЦ "Козлодуй" в съответствие с правото на Европейския съюз, на техническите възможности и на изискванията за сигурност и безопасна експлоатация.
2. Правителството на Република България да предложи на институциите на Европейския съюз да преразгледат становището си по извеждане от експлоатация на наскоро затворени ядрени реактори с оглед настоящата криза в енергийните доставки и при отчитане на най-високите норми за ядрена безопасност."
След проведеното гласуване в комисията становището бе подкрепено по следния начин:
по т. 1 от проекта за решение на Народното събрание: 9 гласа "за" и 6 гласа "против";
по т. 2 от проекта за решение на Народното събрание: 8 гласа "за" и 7 гласа "против"."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Ранчев...
...Имаме възможност да изслушаме поне още едно изказване.
Давам думата на господин Соломон Паси.
СОЛОМОН ПАСИ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин вицепремиер, господин министре, колеги! Какво казва това проекторешение на парламента, което в момента обсъждаме? То не казва нищо повече от това да даде мандат на правителството да направи справка.
СТОЙКО ТАНКОВ (КБ, от място): Да изрази волята на парламента!
СОЛОМОН ПАСИ: Тази справка се състои в следното: да се обадят в Европейската комисия и да попитат дали има същия прочит Европейската комисия, какъвто част от народните представители имат върху чл. 36 от договора. Това е справка, която може да бъде направена по писмо от премиера, може да бъде направена по писмо от вицепремиера, от министъра, от заместник-министър, писмо от главния секретар на Министерския съвет, а също така може да бъде направена от Правната дирекция към Министерския съвет. Това е справка.
Аз съм бил министър на външните работи и съм правил стотици справки в Брюксел, колеги. Трябва да ви кажа, че за нито една от тези справки не съм искал решение на Народното събрание. Няма абсолютно никаква необходимост Народното събрание да казва на министър-председателя как да си гледа работата.
Ако аз съм министър-председател, трябва да ви кажа, че това би ме обидило. Нямам нужда от това парламентът да ми държи дясната ръка, за да пиша тънко и дебело. Ако не съм се научил да пиша, да не съм се захващал с това правителство. Преди всичко не смятам, че такова решение би направило чест на правителството.
Имаме решение Народното събрание в предишния му състав, което еднозначно свързва членството на България в Европейския съюз със затваряне на ІІІ и ІV блок на АЕЦ "Козлодуй".
Колеги, дайте да престанем да шикалкавим - затворихме ги 2002 г. тези блокове и хората ни казаха: "По някакви си причини, които са се натрупали от 1992 г. нещата стоят така - да изберете какво искате: ІІІ и ІV блок ли искате или искате Европейски съюз?". Така стоят нещата. Решение на правителство, на парламент, на всички, президент, защото и президентът подписа този договор...
Президентът дори каза, когато го подписваше на 25 април 2005 г., ще цитирам президента, на който господин Калфин тогава беше съветник: "Това е най-добрият договор в 13-вековната история на България! Най-добрият договор!" Президентът също подписа този договор. (Шум и реплики в залата.)
Колеги, ІІІ и ІV блок на АЕЦ "Козлодуй" може би няма никакви експертни аргументи да бъдат затваряни. Може би те са най-надеждните блокове, може би те могат да продължат още сто години да произвеждат енергия. Тези сто години може би да родят още сто милиона, сто милиарда лева, обаче на нас ни казаха: "Тези блокове не са част от европейската култура. Ако искате да правите такива блокове, останете си в Съветския съюз. Ако дойдете в Европейския съюз, трябва да дойдете с други блокове!". (Шум и реплики в залата.)
Знаете много добре, че аз имам пристрастие към трабантите. Това се отнася и затова ще ви дам един такъв пример: спряха трабантите, защото са двутактови. Никой не може да им каже на хората от Европейския съюз, че нашите трабанти вървят много добре и ще продължат да вървят още сто години, те са безопасни. Наистина са безопасни, но това беше условието на преговорите.
Специално искам да благодаря на министър Петър Димитров, който спомена чл. 36. Наистина, чл. 36 е една от гордостите на преговорния екип на Симеон Сакскобургготски, защото това беше член, който успяхме да договорим единствено за България и за Румъния. Него го нямаше в предишните договори за присъединилите се държави.
Разбирам, че изтича времето, в което може да бъде приложен чл. 36 от договора. Остават още 11 месеца. Всички народни представители, политици, партии, институции се чувстват като че ли са се минали от това, че не са използвали чл. 36. Някой спомена, че сме били тук в условията на чл. 36. Ние може би в условията на чл. 36 ще продължим да бъдем, докато обсъждаме такива неща.
Използвайте чл. 36 за дерогация по земеделие, използвайте чл. 36 за дерогация по финансите, използвайте го по инфраструктурни проблеми, използвайте го, ако искате, по телефон 112, използвайте го по рибарството и аквакултурите, но не използвайте чл. 36 за ІІІ и ІV блок на АЕЦ "Козлодуй".
Просто, колеги, това е една андрешковщина, която се оценява като такава в Европейската комисия. Член 36 не е приложим към този случай и това е отговорът, който ще получим от Европейската комисия, но защо да унижаваме Народното събрание? Защо Европейската комисия да отговаря така на наши решения по този начин? Нека чиновникът от Министерския съвет да направи запитване и да превърне този въпрос в експертен, а не да го политизираме и магнефицираме, и да казваме на Брюксел, че още не сме влезли в правия път.
Затова помолих да се изкажа след господин Берон, защото с огромен интерес винаги изслушвам неговите речи. Вчера възпроизведохме подобна дискусия в Комисията по външна политика.
Колеги, тази носталгия по ІІІ и ІV блок на АЕЦ мога да я сравня с желание на някой утопист да отиде и да вземе, както и споменах вчера на господин Берон, един паяк, да го закара на полюса и да очаква този паяк да се превърне в лъв. Това няма да се случи! Брюксел няма да даде отваряне на ІІІ и ІV блок. Дайте да разберем, че има някакви дадености и стъпвайки на тези дадености да вървим напред, а не да се връщаме назад.
И понеже станало дума, че имало в Брюксел някакви чорбаджии - колеги, това е старото мислене. Тези чорбаджии сме ние. Ние сме част от Брюксел. Смятайте София като квартал на Брюксел - София е квартал на Брюксел по същия начин, по който "Младост" е квартал на София! И не очаквайте, че хората от "Младост", от "Люлин", от Малко Търново или от някоя друга община, ще кажат: "Стига сме слушали този диктат от София!". Както те са част от България, така и ние сме част от Европейския съюз. Разберете, че има една такава естествена субординация. И онези в Брюксел не са "ония", ами сме ние! Но може би трябва да минат още няколко поколения, за да разберем всичко това.
Затова предлагам от името на Парламентарната група на НДСВ да не подкрепим това решение и да оставим правителството и Министерския съвет да свършат работата, така както те намерят за добре. (Ръкопляскания от ПГ на НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Георгиев - първа реплика, втора реплика - господин Берон, а трета - господин Тодоров.
.....................
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Господин Паси, няма да се съглася с Вас. Не мога да допусна човек да ме кара аз да имам пораженческо мислене.
За това, което споменахте за чорбаджиите, ще Ви кажа: да, знаете много добре, че България се мъчи да бъде изтласкана от пазара на енергетиката, особено в този район. Знаете интересите на френско-канадските фирми, които искаха да строят на отсрещния бряг на р. Дунав - в Румъния, за да може България да бъде елиминирана. Това е икономическо перо, което носи на България изключително много пари.
По повод Вашата закачка с трабанта искам да кажа: да, старите модели трабанти не вървят, но подобрените модели вървят и също се ползват.
И още едно нещо, господин Паси: ако си спомняте, преди около две години на посещение тук беше командващият на Централните и източни части на НАТО. Ако не се лъжа, името му беше Ланс. Тогава се чудехте къде да се скриете, само и само да не присъства опозицията, но аз ви намерих и дойдох. И когато направих своето изказване последен, барабар с генералите, всички вие викахте: "Браво, Георгиев! Добре им го каза!".
А къде бяхте вие, за да им го кажете?
И стигаме до последния въпрос, защото някой спомена: господин Берон, тук става въпрос за партньорски преговори, за достойно държане и отстояване на интересите на България, а не за предаване. Вие казвате: Брюксел няма да разреши. Напротив, напротив!
Ако застанат насреща читави, начетени дипломати, хора, които да водят преговорите, и стоят аргументирано и твърдо на позициите на България, те ще уважат тази позиция. Те ще уважат нашите искания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Думата за втора реплика има господин Берон.
ПЕТЪР БЕРОН (независим): Аз също с голям интерес слушам винаги словата на господин Паси - емоционално оцветени и пълни с всевъзможни образи.
Един от тези образи сега просто ще го запомня, че София е квартал на Брюксел. Тоест, кметът на София трябва да слуша кмета на големия град, както кметът на Панчарево слуша кмета на София. Аз не знам дали някой французин е казал, че Париж е квартал на Брюксел или някой англичанин е казал, че Лондон е квартал на Брюксел, само шушумиги като нас могат такива твърдения да казват... (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Берон, моля Ви! Без такъв род квалификации! ...
ПЕТЪР БЕРОН: Силовото мислене е кошмар! Тези реактори не били част от европейската култура!? Ами, боят с бикове част ли е от европейската култура, като е само в Испания? Ами, тези реактори на "Белене", които ще бъдат също руски, както изглежда, част ли ще бъдат от европейската култура? Хайде, да не ги правим и тях?!
Трябва да си отстояваме националното достойнство и националната гордост. Ако ни откажат - откажат! Никой няма да ни бие, ако направим такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: И за трета реплика има думата господин Станчо Тодоров.
СТАНЧО ТОДОРОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Паси, няма да ми е чудно като гласуваме тук и ако наистина вземем решение да ги отворим тези блокове, както сте плакали пред Брюксел, пак ще заплачете.
Аз помня този момент, когато със сълзи на очи, когато влизахме в НАТО и в Европейския съюз, Вие, плачейки в Брюксел, казахте, че ще потекат реки от блага, влизайки в този съюз. Къде Ви са тези блага, господин Паси? Отговорете ми на този въпрос - какви блага? (Реплики от ПГ на НДСВ.)
Вие - точно НДСВ, които унищожихте всичко ценно в държавата, сега искате пак да заплачете... Вие, плачейки, накарахте целия български народ сега, в момента да плаче! Това е истината! И вие трябва да кажете на всички това.
Защо не се случва това, което вие искате - Вие сам го кажете! Защо, каква е причината да не се случва това?... Да, искате държавата да стане двутактова, ама не може, защото сега е друг парламент - не е този, в който вие взимахте решение така, както да ви бъде добре.
И в Брюксел ние наистина трябва да бъдем точни, трябва да бъдем отговорни пред Брюксел и трябва да бъдем равни, а не Брюксел да бъде десет степени над нас, а ние да бъдем обслужващ персонал на Брюксел. Това, е господин Паси! И ми дайте точен отговор: ще плачете ли, когато отворим пак блоковете или няма да плачете и въобще няма да бъдете в България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Заповядайте за Вашата дуплика, господин Паси.
СОЛОМОН ПАСИ (НДСВ): Благодаря, господин председателю.
Бях обвинен в пораженческо мислене. Колеги, едва ли някой се съмнява, че аз обичам да защитавам каузи, които по някой път изглеждат абсурдни. Имам достатъчно воля, достатъчно упоритост 14 години да се бъхтя за НАТО, 17 години за членство в Европейския съюз. Показвал съм, че наистина искам нещата да се случват, но те да се случват напред, а не да се случват назад. Не бих вложил и една минута от своето време, за да върна историята на България назад.
Нямам нищо против ако София заприлича на Брюксел. Трябва да ви кажа, Брюксел е един добър град, добре уреден, много чист, без дупки и ако някой иска София да не прилича на Брюксел, не бих искал той да бъде в българския парламент.
Колеги, за ІІІ и ІV блок на АЕЦ "Козлодуй" нека да кажа и още едно нещо. Наистина в Брюксел се гледа на претенциите ни за отваряне на ІІІ и ІV блок като на териториални претенции. Хората вече са станали алергични към нашата носталгия. Това са такива териториални претенции, които могат да бъдат сравнени с евентуални териториални претенции, които на някой би му хрумнало да предяви към Западните покрайнини. Ние обичаме нашите сънародници в Западните покрайнини, стремим се да ги подпомагаме и културно, и по всякакъв друг начин, но, разбира се, една териториална претенция на България към съседна държава не би била толерирана от абсолютно никого.
Понеже стана дума за благата, които биха могли да дойдат в България. Това, което съм казал, е, че сме осигурили, а не че сме докарали блага. Наистина договорът, който подписа предишното правителство на 25 април 2005 г., гарантира 12 млрд. евро, господин Тодоров, да влязат в България. Това, че тези фондове не могат да се усвоят или не се усвояват прозрачно, или се злоупотребява с тях не е вина на хората, които са ги договорили. Ние сме ги договорили, благата са ви на разположение, благата са ви в Брюксел, изпратете прозрачните хора да ги вземат, да ги внесат тук и държавата ни може да стане като слънце. (Реплика от народния представител Станчо Тодоров.) (Ръкопляскания в НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Уважаеми колеги, обявявам почивка до 11,30 ч.

Следва продължение....

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови