2.Синият период на договорите с Русия за пренос на газ

Продължение от 21 януари

Натиснете тук за увеличение
Решение № 471 за преструктуриране и финансово оздравяване на "Булгаргаз" ЕАД
Странно съвпадение се открива около две събития: Решение № 471 от 30 юни 1999 г. на Министерския съвет, с което се одобрява Програма за преструктуриране и финансово оздравяване на "Булгазгаз" ЕАД-София , и източването на това дружество. И двете събития съвпадат по дати, т .е. докато МС решава и приема Програма за преструктуриране и финансово оздравяване на "Булгаргаз", дружеството е източено! Премиер е Иван Костов, а ресорен вицепремиер: Евгений Бакърджиев. Те продължават политиката на колегите си Виденов и Овчаров.

Ето какво се случва в периода на тези две събития:
След утвърждаването на трасето за построяване на обект "Транзитен газопровод за Гърция" - 16 до 18 участъци, "Булгаргаз" е бил задължен да сключи договори със собствениците на земи и ги обезщети. Още от началото на този процес нещата започват вън от рамките на закона: оказва се, че договорите за обезщетяване не са сключвани между "Булгаргаз" и собствениците, както го изисква законът, а между дружеството и кметовете на съответните землища!
Сключените договори поставят "Булгаргаз" в много неизгодна позиция, тъй като технологичното време за ползване на земята при строителството на газопровода е било много намалено - 6 до 8 месеца. Това оскъпява допълнително земята със прибавени суми по анекс, в размер на 71 750 000 лева. Според изготвена таблица в Докладна записка до Кирил Гегов, тогавашен изпълнителен директор на дружеството, обезщетенията са били изплащани на кметствата в с. Стряма, на сметка на дъщерята на кмета в Стряма, на лична сметка, на ръка, на кметствата в Калековец, Болярино, на община Раковски и прочие необясними плащания на кметове, общини и на ръка. Необясними, защото договорите са били сключвани между съответните кметове, а не действителните собственици на земите.
Друго, което прави впечатление при така нареченото обезщетяване е, че земеделската земя се предоставяла временно и за възмездно ползване, като сроковете са били около 6 до 8 месеца. След връщането на земите така наречените праводатели, по договор, се задължавали да се съобразяват с всички нормативни ограничения, свързани с преминаването на изградения обект, /газопровода/, като следвало да осигурява достъп до земята при нужда от аварийни или други ремонти. Т. е. след изграждането на газопровода, земята около тръбите се ползвала със специален статут, но пък се връщала на собствениците, тъй като договорът за временното възмездно ползване се прекратявал!
Прави впечатление, че при определяне на сумите за изплащане на обезщетенията за временно, възмездно ползване на засегнатите от строителството на газопровода земи, сумите за пропуснати ползи били завишени неколкократно.

И така: дотук става ясно, че при обезщетяването на собствениците на земи, през които било предвидено да мине тръбата на газопровода, договорите били сключени не със собствениците, а с кметствата. Пари са били давани на кметове, на близки на кметовете и на ръка. В документите, които получих при разследването на тези случаи, не намерих нито един лист, който да удостовери, че парите са стигнали до собствениците на земите.
Собствениците са били лишени от ползване на земите си и след това земите им придобивали специален статут на ползване, т. е. земите се превръщали в неизползваеми, за което "Булгаргаз" нямал вече ангажименти, тъй като договорите били сключвани за срок от 6 до 8 месеца!
Според документи по изплащане и превод на сумите по обезщетенията за временното възмездно ползване на земите, в личната сметка на дъщерята на кмета на с. Стряма били преведени 44 531 232 лева. По друг договор в личната сметка на кмета на с. Динк били преведени 34 455 600 лева, а по друг договор на ръка са били дадени 10 837 500 лева.

На ръка са били превеждани и други подобни суми, но в чии ръце са попадали парите и дали са били изплащани след това на собствениците - това остава неясно, като по-вероятно е отговорът да е, че не са били изплащани на собствениците.
Транзитният газопровод за Гърция - 16, 17 и 18 участъци върви успоредно по проект на магистралния газопровод на разстояние от 30 метра, т. е. в сервитутната зона, която е 250 метра от двете страни. В тази връзка е било забранено да се засаждат овощни видове с развита коренова система и горско-дървесни видове, съгласно Наредба на Министерство на земеделието, горите.
За да се вземат суми за обезщетение, кметът на с. Стряма сключва договор между Горско стопанство - Стряма и кметството с. Стряма, община Раковски. По този договор на общинска земя са били засадени тополи. След това за културата, която преминава по трасето на газопровода, от "Горско стопанство - Стряма изготвят план-сметка за стойността на всички мероприятия по засаждане и ликвидация, която стойност е в размер на половин милион.
Юристи, запознати с договорите по обезщетенията за земите, през които минават тръбите на газопровода, потвърдиха пред мен, че за нарушение на условията на сервитутна зона в района на магистралния газопровод "Булгаргаз" бе следвало да санкционира община Стряма, а не да сключва договор за обезщетяване на земята, засадена с тополи.

Накрая на тази сага, обезщетението е било изплатено на кмета, неправомерно, заради изброените по-горе нарушения и по стойност превишава десетократно стойността на незаконните тополови насаждения.
Според специалиста по земеползване, който анализира договорите за обезщетения и изплащането на сумите, за обект 16-18 участъци от газопровода за Гърция, за 58 244 метра дължина на положени в земята тръби са били изплатени 424 370 000 лева, сума, която е определена като нереална, в сравнение със сумата, изплатена за 14 и 15 участъци. Превишението на сумата е 40 пъти и то при положение, че собствениците на земи не получават обезщетенията си!

Получава се омагьосан кръг: договорите са сключени неправомерно с общините в землищата, а не със собствениците. Оттук и сумите, многократно завишени получават служители в тези общини и техни близки, а не действителните собственици на земите. По тези причини, сключените договори нямало да може да бъдат приложени при узаконяването на газопровода и при приемането му от държавната приемателна комисия.
Сред документите по въпросното "обезщетяване" открих и писмо от 24 март 1999 г., от началника на районно полицейско управление в община Раковски, майор Камбуров до "Булгаргаз" ЕАД, в което е записано:
"Уведомяваме Ви, че не сте изпълили част от исканията, цитирани в наше писмо изх. №118 от 9. 02 1999 г., а именно:
Каква парична сума се полага на всеки един от собствениците на имотите, засегнати от газопровода? В списъка на имотите в селскостопанския фонд, за временно ползване при строителството на транзитния газопровод, съгласно утвърдения план за земеразделяне - липсва кой го е изготвил. Използвайки този списък и справки прил. 1 и 2 към договора изгответе справка, която да съдържа № на имота, кат., засегната площ в дка, име на собственика на имота, с каква или какви култури е била засята засегнатата площ и какво парично обезщетение се полага на засегнатите собственици на имоти.

МОЛИМ ЗА СПЕШНОСТ!"

Натиснете тук за увеличение
Решение № 471 за преструктуриране и финансово оздравяване на "Булгаргаз" ЕАД
Предположенията, че съгласно неправомерно сключените договори на дружество "Булгаргаз" между общини, кметове и дружеството, обезщетенията са получавани от общините или техни служители и не са стигнали до собствениците се доказаха. Собственици на имоти, виждайки, че върху земите им се строи газопровод са потърсили съдействие от полицията, тъй като в кметствата не са им дали нужните отговори какво всъщност се случва. Така се стига до въпросното писмо на полицейския началник, майор Камбуров до "Булгаргаз"... Запознати със скандалното ощетяване на десетки собственици на земеделски земи споделиха, че вероятно парите от неколкократното увеличение са били пренасочени към партийни каси.
Друго обяснение за отклоняване чрез измама на такива големи суми и то с протекции на местната власт и дружество "Булгаргаз" ЕАД - няма.
Далаверата се случва по време на мандата на правителството на Иван Костов, и вицепремиера Евгений Бакърджиев.

Три добре обмислени начина за източване на "Булгаргаз" ЕАД са и констатираните от извършени финансови ревизии нарушения, довели до огромни вреди за дружеството и бюджета. Ето тези три начина, които са използвани и при правителството на Виденов и при следващото - на Иван Костов.: Първи начин. Осъществени бартерни сделки с метали и други стоки при неизгодни за "Булгаргаз" условия.
Втори начин. Сключени неизгодни договори за продажба на природен газ на фирма "Хардланд инвестмънт".
Трети начин. Неправомерно вкарване на големи парични средства в нестабилни банки и последвалото им отписване при обявяването на тези банки в несъстоятелност.

В началото на 1996 година се натрупват големи задължения на "Кремиковци" към "Булгаргаз" за доставки на природен газ. За да се улеснят плащанията на металургичния комбинат, се прави споразумение текущите задължения да се изплащат с продукция от производствената номенклатура на "Кремиковци". Решава се част от металите "Булгаргаз" да използва за свои нужди, а друга част да продава чрез търговския си отдел. По-късно металите се продават на избрани фирми на цени, значително по-ниски от пазарните. В отговор на депутатско питане на 25 февруари 1999 г. тогавашния министър на финансите, Муравей Радев обещава да проучи пълният размер на щетата от сделките с метали.
Пълните загуби за "Булгаргаз" от тези сделки така и не са установени.
В усилията си да бъдат заличени следите от извършените сделки, ревизорите така и не забелязват, че по отношение на цените, договорите противоречат на Закона за ДДС, Закона за данък върху печалбата и Закона за счетоводството - т. е. по смисъла на задължителното спазване на действащите закони - договорите са били нищожни!
С това оправдание ревизорите не установяват и загубите за "Булгаргаз".
Освен с "Кремиковци", "Булгаргаз" осъществява бартерни сделки и със стоки на клиенти от циментови и стъкларски заводи.

Ревизиите не свършват докрай своята задача, а други ревизии така и не са назначени. Съответно и загубите в милиони не са дадени на прокуратурата за разследване. Виновните остават ненаказани. И отново идва въпросът: защо?

Причината е в това, че отклонените средства по източването на "Булгаргаз" с явни протекции от страна на изпълнителната власт отиват не в частни ръце, а в партии и политици. Затова и няма търсене на отговорност, няма и наказание.

Следва продължение
за другите два начина за източване на "Булгаргаз", както и какво оспори "Топенерджи" в съда и защо се бавеха процедурите по разрешенията за изграждане на газопровода?

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови