Tag:парламент

Сградата на КТБДве години след отнемането на лиценза за банкова дейност на КТБ действията на държавните институции и регулатори, ролята им за фалита на банката и вината им старателно се укриват от обществото.
Публикация на сайта ГЛАСОВЕ

Отказват ни достъп до истинските документи, в т.ч. до стенограмите, старателно прикривани (засекретени) от президента Плевнелиев.

Няма одит и нито едно дело по същество. Т.е. прокуратурата и магистратите изпълниха поръчката „да спасят България” от най-големите й врагове – нейните граждани.

Затова виновни няма. За да няма кого да съдим и Законът за отговорността на държавата да остане извън обсега на исковете ни.

Няма и анализ за претърпените досега загуби, нито прогноза за бъдещите загуби на цялото общество от делата, които се водят зад граница.

В замяна на това с избора на новите „стари” подуправители управителят на БНБ Д. Радев вероятно под въздействието на заинтересовани политически лица и олигарси /?/ даде индулгенции на лицата от БНБ, виновни за банковата криза в средата на 2014 г. и за фалирането на КТБ.

А единият от главните екзекутори на КТБ – Вл. Горанов, в интервю пред в-к „Капитал” от 11 ноември 2016 г. арогантно прехвърля вината за вторичното ограбване на кредиторите чрез целевото придобиване и прехвърляне на активи на банката, които биха формирали масата на несъстоятелността, първо на квесторите. На квесторите, които и крачка не правеха без санкцията на централните банкери. И на синдиците: „Първите синдици, които назначихме, ги търсехме да са с опит. Но те движеха процесите много бавно. Затова решихме да сложим хора, които не са с толкова връзки в София и толкова зависимости, за да може натискът и изкушението да бъдат намалени.

Всички необходими действия за защита, а тя може да бъде само съдебна, на масата на несъстоятелността са направени. Но докато траят тези решения, една група хора се опитват да вземат активите...”.

Междувременно прогнозата му за събраните от несъстоятелността средства пада от 30 % преди година до 10 % понастоящем. „...Ще стигнат евентуално 10%. За съжаление прогнозите, че в хода на несъстоятелността голяма част от реалните активи, свързани или придобити със средства на банката, ще бъдат отдалечени от нея и по този начин допълнително ще се затрудни да се допълни масата на несъстоятелността, се оказват реални. Къде виждам причината за това – първо, доста късно стартиралата несъстоятелност на банката. И второ – самите съдебни спорове са фактически сложни, а и знаем с каква скорост по принцип върви правораздаването при решаването на търговски спорове,” уточнява В.Горанов.

И освен това твърди, че не са му известни „... твърдения и факти, които да поставят под съмнение действията на синдика...”, с които да се запознае и да може да сезира управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, чийто председател е избран по негово предложение.

Каквото могъл, това направил, казва В. Горанов. Браво, Влади, браво Горанов!

Не бил знаел... Десетки са сигналите на НПО „Ние, Гражданите” до прокуратурата, Р. Миленков, председател на ФГВ, НАП. Останали без отговор и реакция.

На питанията по въпроси, свързани с ограбването на активите на КТБ, разходите на синдиците и т.н. получаваме отказ да ни се предостави информация поради това, че поставените интереси не представлявали обществен интерес.

А дали придворният адвокат на В. Горанов, следващ го при всяко ново назначение – МФ, Общинска банка, Г. Събев, понастоящем консултиращ ФГВ, не го е информирал?

Да видим какви са фактите:

 1. Факт е, че с преизбирането им на поста подуправители Д. Костов и К. Христов и получиха индулгенции за вината си за състоянието на банковата система в България и за фалита на КТБ., вместо да понесат отговорността за умишленото бездействие или вредните им действия по отношение на банковата система, не само спрямо КТБ.
 1. Факт е, че новият подуправител на БНБ Д. Костов излъга Народното събрание и обществото, че не е знаел за състоянието на банковата система през 2013 и 2014 г., и в частност тенденциите на развитие на българските банки, в т.ч. КТБ и ПИБ.
 1. Факт е, че непотърсената отговорност от управителя на БНБ и членовете на УС на БНБ, както и забавената оставка на И. Искров позволиха на „сплотения” екип на БНБ да укрие или фалшифицира документи, потвърждаващи обвиненията на премиера в оставка Б. Борисов, на редица граждани, организации, между които е и НПО „Ние, Гражданите” за вината на И. Искров, П. Чобанов и Пламен Орешарски за умишления фалит на КТБ.
 1. Факт е, че предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ е извършена в драстично нарушение на Закона за Българска народна банка и Закона за кредитните институции (ЗБНБ и ЗКИ). Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Привеждаме последователно доказателства за всеки един от тези факти, които сме извели от различни документи и публикации.

Относно отговорността и вината на Д. Костов

В стенограмата и протокола от изслушването в Комисията по бюджет и финанси на НС на подуправителите на БНБ на 23.07.2015 г. и в последвалия доклад на Комисията по бюджет и финанси на Д. Костов заявява следното: /Приложения №№ 1 и 2 след текста/

На двата въпросите на Менда Стоянова

 • /1/ С кои от цитираните констатации на Временната парламентарна комисия за Корпоративна търговска банка, че събраните данни за необезпечени кредити доказват, че „не става дума за липса на професионализъм от страна на Надзора на Българската народна банка, а за пълна безотговорност и бездействие, улесняващо източване на банката“... Д Костов е съгласен...”,
и
 • /2/ По отношение представяне на надзорна информация в Управителния съвет на Българската народна банка – дали през последните години е имало доклади и анализи в Българската народна банка, предоставени на управителния съвет, показващи опасност от ликвидна криза и/или капиталови проблеми в Корпоративна търговска банка или в други банки; ако е имало такива, дали те са били взети под внимание от Управителния съвет и дали по отношение на тях са предприети мерки; дали досега управителят и подуправителите на Българската народна банка са имали достъп до надзорните данни от проверките на банките...

Д. Костов отговаря: „... По отношение на докладите и анализите, които се разглеждат в Управителния съвет на БНБ, това не е формално законово изискване, но е установена практика в Централната банка. Подуправителят ръководещ Управление „Банков надзор” да внася в Управителния съвет на БНБ за информация доклад за състоянието на банковата система. В тези доклади не се е съдържала каквато и да е негативна информация свързана с КТБ. Според тези доклади КТБ е отчитала нормални капиталови, ликвидни и финансови показатели в рамките на 12 надзорни регулации. Тези доклади за състоянието на банковата система внасяни в Управителния съвет на БНБ в предходните години са предоставени, както на органите на прокуратурата, така и на Сметната палата”...

В противоречие с това, което казва Костов, ще посочим само някои от изводите, направени от Управление „Банков надзор” под ръководството на Ц. Гунев за състоянието на банковата система към 31.12.2013 г. Докладът, с който разполагаме е разгледан от УС на БНБ на 07.03.2014 г. /Приложение № 3 след текста/

Извадки от доклада:

В раздел II.4 КАПАЦИТЕТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЛИКВИДЕН НАТИСК на доклада се правят следните изводи:

„...В края на декември 2013 г. ликвидната позиция на банковата система и на повечето кредитни институции се запази на добро ниво.

- Последното тримесечие на 2013 г. се характеризираше със следните процеси: В структурата на активите и пасивите на банковия сектор продължи наблюдаваната от началото на годината тенденция към увеличение на относителния дял на пласментите (в актива) и намаление на привлечените средства от кредитни институции. В същото време бе отчетено поредното повишаване на ресурса от резиденти.

- Растежът на привлечените средства бе съпроводен с увеличение на ликвидните активи, при които обаче бе налице вътрешно преструктуриране. Спрямо предходното тримесечие нарасна приносът на местните институции за увеличението на основните депозити. Всички банки (с изключение на ..........) продължиха да спазват изискването за поне 20% покритие във всеки един момент на привлечените средства от институции, различни от кредитни, граждани и домакинства с ликвидни активи.

- Ликвидните активи през тримесечието нараснаха със 773 млн. лв. (4.0%). Намалението на паричните средства със 782 млн. лв. бе компенсирано от увеличение при всички останали компоненти. Значимият растеж на ликвидните активи под формата на средства по разплащателни сметки и междубанкови депозити до 7 дни доведе до промяна в структурата на активите за ликвидни цели. През четвъртото тримесечие депозитите от населението се увеличиха с 1.5 млрд. лв. спрямо 1.2 млрд. лв. за същия период на 2012 г. и средно около 1.3 млрд. лв. за четвъртите тримесечия през периода 2009 г. – 2011 г....

- ... Традиционно банките с преобладаващо българско участие поддържат съществено по-висок относителен дял на паричните средства в структурата на ликвидните си активи (61.5%) спрямо този на субсидиарите на банки от ЕС и гръцките банки. Делът на държаните от местните банки търгуеми ценни книжа, които отговарят на изискването за ликвидност, през настоящото тримесечие намаля за сметка на средствата по разплащателни сметки в банки и междубанковите депозити до 7 дни. ...

- Сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна с по-нисък темп от периода юли-септември, с растеж от 1.0 млрд. лв. (1.4%) за четвъртото тримесечие. Спрямо края на септември 2013 г. близо половината от кредитните институции отчетоха намаление на изходящия поток по пасивите, от които най-съществено бе при ...... В годишен план сумата на пасивите нарасна с 3.1 млрд. лв. (4.4%) при растеж на ликвидните активи с 1.6 млрд. лв. (8.7%).

- Коефициентът на ликвидните активи се повиши до 27.07%, като това бе най-високата му стойност за последните 12 месеца. Стойностите на показателите на отделните банки за периода 2012–2013 г. разкриват, че уязвимостта на банките към ликвиден риск при част от тях се е изострила, нещо, което остава скрито на системно ниво: Най-съществено свиване на показателя за покритие на пасивите с ликвидни активи бе отчетено при местните банки – от 29.17% към 31.12.2012г. на 26.82% към 31.12.2013 г.

- Тревожно е, че КТБ и ПИБ, отличаващи се с експанзивна кредитна и депозитна политика, поддържат трайно най-ниските стойности на коефициентите за ликвидност в системата. Рискът при тях, а и при други банки от групата, произтича, от една страна, по линия на стабилността на привлечените средства (основно на тези от населението) при евентуална промяна на ценовата им политика, а от друга – какъв е потенциалът им за по-нататъшна експанзия на кредитния портфейл. Освен това размерът на ликвидните активи и на двете банки се сви в годишен план (по-чувствително при ПИБ), а в същото време сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна съществено.“

На изслушването на кандидатите за подуправители на 23.07.2015 г. пред Комисията на НС по бюджет и финанси на въпроса на депутата Д. Търновалийски:

„... Господин Костов, казахте, че медийните публикации не са били насочвани към вас. Това не е ваш ресор. И вие няма как да знаете какво се случва в КТБ, защото не сте отговаряли за надзора. В крайна сметка Комисията, която проверява, излезе с доклад и там е записано, че доста сериозни суми са били прехвърляни, а това е във вашия ресор, банково управление. Не е ли било ясно за вас и от това не можеше ли да се направят изводи, че се случва нещо нередно. В крайна сметка като Управителен съвет и като член на този Управителен съвет да искате и повече информация, включително и в докладите от проверката в тази банка”.

Отговорът на Д. Костов е: „Това, което прави Управление „Банково”, оперира платежната система. Това, че в платежната система се виждат конкретните получатели и поводите, основанията за плащането, това не е вярно. Платежната система функционира, за да осигури сетълментът, това е техническият термин между институциите, доставчиците на платежни услуги, което те извършват в полза и за сметка на своите клиенти. Едната банка е доставчик на платежна услуга на наредителя на плащането, другата банка е доставчик на платежна услуга на получателя на плащането. В средата стои въпросната система рингс, която е за сетълмент в реално време. Това, което се вижда там, че от една банка отиват едни средства в друга банка. Това, което контролира Управление „Банково” с цел да осигури надеждност и стабилност на функционирането на системите, е всички банки да могат да изпълняват наредените към тях плащания и да поддържат съответни средства в своите си сметки. Когато те имат затруднение и не могат да изпълняват тези сметки, тогава има опцията за временно подпомагане при много ясно разписани правила. Срещу ценни книжа те могат да получават някакво краткосрочно финансиране. Когато вече нямат и ценни книжа, които да ги продадат и да си захранят сметките, тогава вече се включват другите режими на действие, както се случи с Корпоративна търговска банка. Така че в рамките на това, което се наблюдава и за което се носи отговорност в Управление „Банково” няма как да извадите заключение, че се вижда нещо, което да потвърждава по какъвто и да било начин, конкретните журналистически разследвания”...

Дали това е истината?

Ще покажем извадка от един от редовно изготвяните за Банково управление на БНБ вътрешни документи, изготвяни за г-н Д. Костов и Ко на базата на подадена от всяка банка информация и документи: „Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели“, този от май 2013 г. /Приложение № 4/

......................................

І. Кредити на неправителствения сектор

През май 2013 г. кредитите, предоставени на неправителствения сектор, намаляват спрямо края на април 2013 г. с 0.1% (69.1 млн.лв.), като достигат 54.424 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.6% (338.1 млн.лв.).

 1. Сектор „Нефинансови предприятия” (S.11)3

През май 2013 г. размерът на кредитите намалява спрямо края на предходния месец с 0.2% (81.9 млн.лв.) като достига 34.918 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.9% (295.3 млн. лв.). Банките с основен принос за общото изменение са:

....

 1. Корпоративна търговска банка – увеличение със 134.5 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: увеличават се кредитите над 1 до 5 години в евро (26.8 млн. лв.), основно на Дивал 59 ЕООД (33 млн. лв.) и тези над 5 години в евро (98.5 млн. лв.), дължащо се на Акванада ЕООД (40.1 млн.лв.), Бургас мийт ЕООД (28 млн.лв.), Риск инженеринг АД (14.2 млн. лв.), Глас индъстри АД (9.4 млн. лв.) и Рубин инвест ЕАД (1 млн.лв.). През месеца е отпуснат кредит до 1 година в щатски долари (21.1 млн.лв.) на Нафтекс Петрол ЕООД, а е погасен краткосрочен кредит в левове (7.8 млн. лв.) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД;
 2. Първа инвестиционна банка – ръст с 59 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: нарастват овърдрафтът в левове (7 млн. лв.) и кредитите до 1 година в левове (38.6 млн. лв.).
 3. 2. Сектор „Финансови предприятия”

Депозитите на сектора нарастват с 2.1% (73.4 млн. лв.) през май 2013 г. спрямо април 2013 г. и са в размер на 3.620 млрд. лв. при 1.8% (78.1 млн.лв.) месечен спад през май 2012 г. Изменението основно се дължи на: /КТБ не фигурира сред споменатите банки/

....

3. Сектор „Домакинства и НТООД”

През май 2013 г. спрямо предходния месец, депозитите намаляват с 0.04% (12.4 млн. лв), като достигат 35.311 млрд. лв. През същия период на 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.7% (232 млн. лв). Изменението на депозитите през месеца се дължи основно на:

....

 1. Първа инвестиционна банка – намаление с 35.1 млн. лв. – понижават се депозитите с матуритет над 3 до 6 месеца в левове (12 млн. лв.) и в евро (9.1 млн. лв.) и депозитите с матуритет над 6 месеца до 1 година в левове (18.2 млн. лв.) и в евро (23.3 млн. лв.) в сектор Население. В същия сектор нарастват безсрочните депозити в евро (17.8 млн. лв.), както и депозитите над 2 години в левове (6.5 млн. лв.) и в евро (1.4 млн. лв.);

....

 1. Корпоративна търговска банка – повишение с 53.4 млн. лв. – сектор Население: увеличават се спестовните депозити в левове (63.7 млн. лв.) и в евро (27.6 млн. лв.). Намаляват депозитите в левове с матуритет над 1 ден до 1 месец (31.7 млн. лв.) и над 3 до 6 месеца (12.6 млн. лв.)...

Очевидна е неистината в отговора на Д. Костов, тъй като данните конкретно показват детайлна информация за размера на кредитите и дружествата кредитополучатели. Дружествата, споменати в раздел КТБ, са част от тези, които фигурират в доклада на Временната парламентарна комисия и в приложенията му като „Бушони”. За информация на незапознатите, такава информация всеки ден се подава от всички български банки.

С драстично нарушение на ЗБНБ, ЗКИ е свързано и предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ. Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Както е известно през периода юни-ноември 2014 г. Първа инвестиционна банка получи временна финансова помощ от правителството на РБ чрез посредничеството на БНБ, предоставена със средства от търговските банки до одобряване на Споразумението за предоставяне на държавна помощ на банковата система от Европейската комисия и до разработването и одобряването на план за реструктуриране на ПИБ с ЕК, подписан на 31.10.2014 г.

В различни коментари, интервюта, а също и в хода на процедурата по изслушване на кандидатите за подуправители на БНБ през 2015 г. бяха зададени въпроси, свързани с обезпечението, предоставено от ПИБ АД срещу тази помощ от 1,28 млрд. лв. На тях са отговаряли както И. Искров – управител на БНБ, така и Д. Костов – подуправител на БНБ, пред Комисията по бюджет и финанси първо заседание от ноември 2015 г. и посоченото изслушване. Обществото, депутатите, политиците бяха информирани, че ПИБ АД, за разлика от КТБ, е разполагала с бързоликвидни активи под формата на ДЦК и злато на кюлчета, с които е обезпечила получената като държавна помощ сума.

Самото споразумение на ПИБ с ЕК (План за преструктуриране) обаче изрично описва вида и формата на обезпечението, предложено от ПИБ и прието от МФ и БНБ, а съответно, и от ЕК, а именно бъдещи вземания от клиенти с редовни кредитни експозиции на стойност 1,321 млрд. лв. Кредитният портфейл включва активи /вземания от големи, малки и средни предприятия/. /Приложение № 5/

С приемането на включеното и описано в Споразумението с ЕК обезпечение посочените лица са нарушили грубо ЗБНБ, а именно:

- Законовите изисквания за Договори за кредит между БНБ и български търговски банки, сключени на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за БНБ по реда на Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение, сключени в периода по т. 2., която гласи: „При възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система, Българската народна банка може да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи. Условията и редът за отпускане на тези кредити, както и критериите за установяване наличието на ликвиден риск се определят с наредба на Българската народна банка”

- Всъщност БНБ е вписала като залог бъдещи вземания от клиенти на ПИБ – кредитни експозиции, вместо безналични ДЦК, валути и ценни метали в полза на БНБ, в нарушение на Наредба № 6 на БНБ. Вероятно както заблудиха нас, така са заблудили и Европейската комисия по отношение на „бързоликвидните активи на ПИБ” в нарушение на собствената им нормативна уредба. Не изключваме вероятността подобен подход да е бил приложен и към още някои от споменатите от К. Христов други 14 банки с ликвидни проблеми в същия период на 2014 г.

Повдигнатият въпрос е особено важен в контекста на отговорите на управителя на БНБ И. Искров и Н. Кордовска на първото открито заседание на временната бюджет и финанси /Протокол 1 от 29.10.2014 г., Приложение № 6/

На въпрос на НПО „Ние, гражданите“ защо на КТБ не е отказана временна държавна помощ и какво по-различно е предложила ПИБ на МФ и БНБ Н. Кордовска отговаря:

„Що се отнася, споменахте за банки, които са обект на предоставена държавна подкрепа. Изключително е нездравословно и опасно да се спекулира с подобни внушения. Тъй като, ако сте запозната с комуникацията на Европейската комисия за отпускане на държавна помощ на кредитни институции, там има изключително строги изисквания, на които всяка банка, която кандидатства за такава подкрепа, трябва да отговаря. И задължителното условие е тя да докаже своята жизнеспособност, което означава, че има достатъчно способност да издължи, да възстанови тази дадена държавна подкрепа. И изпълнението при такава подкрепа се следи в продължение на три години от назначен, одобрен от Европейската комисия наблюдател, който през цялото това време докладва как се изпълняват ангажиментите поети от подобна банка към Комисията”.

В кулоарното продължение на разговора по тази тема И. Искров ни заяви, че ПИБ е притежавала бързоликвидни активи във вид на злато на кюлчета и ДЦК, за разлика от КТБ.

Самата Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение е абсурдна, защото при ликвидни проблеми първият актив, който нормално банката продава, са притежаваните от нея ДЦК. От гледна точка на притежавания от КТБ кредитен портфейл, но наше мнение, евентуална държавна помощ би могла да бъде гарантирана от много по-качествени активи.

Възникват и още няколко въпроса:

 • С какви документи е разполагала Временната парламентарна комисия по казуса КТБ и действително ли тези документи са предоставени на следствието и прокуратурата?
 • От документите, с които разполагаме, а не само от посочените тук данни се вижда, че директорът на Управление „Банков надзор” Цв. Гунев и подчинените му специалисти добросъвестно са сигнализирали за потенциални рискове. С цел отстраняването на неудобен свидетел, сигнализирал за потенциален риск в банковата система, ли наложиха на подуправителя Гунев принудителната дълга отпуска и последвалото му освобождаване от поста подуправител на БНБ. Най-вероятно УС на БНБ се е отървал от единствения честен ръководител в БНБ, който е щял да провали плана им за срив на КТБ.
 • За обществото остава открит и въпросът за отговорността и вината на всички членове на предишния УС на БНБ, начело с неговия управител И. Искров. Защото от документите, които притежаваме, се налага все по-убедително изводът за вината на управителя на БНБ и на всички членове на УС на БНБ за срива на КТБ. Вината им за оказаната нелоялна от гл.т. на защитата на конкуренцията помощ на ПИБ, за дискриминирането и ограбването на десетки хиляди български и чуждестранни граждани поради неоказаната подкрепа, селективното отношение, неприлагането на оздравителна програма, назначаването на недеепособни квестори с цел изпълнение на поръчката за да се срине КТБ.

По всяка вероятност отговори на някои от посочените въпроси ще се намерят в укриваната от президента стенограма, чието разсекретяване ще поискаме от бъдещия президент г-н Р. Радев.

НПО „Ние, Гражданите” притежава достатъчно оригинални документи, които недвусмислено ще докажат вината на управителя и членовете на УС на БНБ и на други държавни институции за краха на КТБ и драстичното нарушаване на правата на собственост, правосъдие и защита на ограбените по вина на българските държавни институции граждани и фирми.

Но очевидно окончателните присъди ще може да вземе само независим съд, освободен от зависимостите си от настоящата олигархично-мафиотска политическа върхушка. Ще дочакаме виновните да не са на настоящите си длъжности и ще ги съдим когато нямат защитата на институцията си защото те са временно наемници, а ние, гражданите, сме държавата...

----------------------------------

Приложение № 1

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

П Р О Т О К О Л

На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията. Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

* * *

/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.

Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.

3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките,

№ 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.

/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./

4. Законопроект за изменение и допълнение на

Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.

Има ли становища и предложения? Няма. Който е за този дневен ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

Процедура.

Приложение № 2

Комисия по бюджет и финанси

23/07/2015

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

------------------------------------------------------------
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
П Р О Т О К О Л


На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.

Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.
* * *
/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.
Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.
3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.
/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.
Има ли становища и предложения? Няма.
Който е за този дневен ред, моля да гласува.
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Дневният ред е приет.
Преминаваме към точка първа от дневния ред.
Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
Процедура.

Приложение № 3

С Ъ С Т О Я Н И Е Н А Б А Н К О В А Т А С И С Т Е М А

( Ч Е Т В Ъ Р Т О Т Р И М Е С Е Ч И Е Н А 2 0 1 3 Г О Д . )

У П Р А В Л Е Н И Е „ Б А Н К О В Н А Д З О Р

Д И Р Е К Ц И Я „ Н А Д З О Р Н И М А К Р О А Н А Л И З И И С Т Р А Т Е Г И И

Доклад за състоянието на банковата система (четвърто тримесечие на 2013 г.)

I Бизнес модел и рисков профил ....................................................................................5

I.1 Структурни промени в баланса на системата ..........................................................5

I.2 Водещи рискове пред банките и системата ...........................................................14

II Динамика и развитие на основните рискове пред системата ...................................24

II.1 Качество на активите...........................................................................................24

II.2 Въздействие върху доходността (способност на системата и банките да генерират доход от органични източници) ...........................................................................34

II.3 Способност на капитала да абсорбира шокове..................................................43

II.4 Капацитет за посрещане на ликвиден натиск ...................................................51

III Лицензии, разрешения и коригиращи надзорни действия .......................................61

III.1 Лицензии и разрешения .....................................................................................61

III.2 Коригиращи надзорни действия ........................................................................61

IV Макро-пруденциална политика по линия на банковия надзор въз основа на резултатите към на банките към декември 2013......................................................................62

Приложение №4

Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели
Май 2013 г.

 1. Депозити на неправителствения сектор

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите на неправителствения сектор нарастват с 0.4% (227.8 млн.лв.) и достигат 53.074 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.4% (201.8 млн.лв).

Графика 1

  1. Сектор Нефинансови предприятия (S.11)

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите нарастват с 1.2% (166.8 млн.лв.) и достигат 14.143 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.3% (47.9 млн.лв). По-значителни изменения през отчетния месец има в следните банки:

 1. Сосиете Женерал Експресбанк – увеличение със 72.3 млн.лв. – през месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (61.9 млн.лв.) и в евро (14 млн.лв.);
 2. Уникредит Булбанк – ръст с 52.7 млн.лв. – увеличават се овърнайт депозитите в левове (43.1 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Производство и разпределение на електрическа енергия и средствата по разплащателни сметки в левове (81.8 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия. Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (32.4 млн.лв.). Открити са нови депозити с матуритет над 1 ден до 1 месец в евро (25.3 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Строителство. Понижават се средствата по разплащателни сметки в евро (60.7 млн.лв.) на държавно предприятие от отрасъл Добивна промишленост;
 3. Райфайзенбанк България – повишение с 43.6 млн.лв. – през месеца се увеличават безсрочните депозити в левове (42.2 млн.лв.) и евро (13.2 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия. Намаляват депозитите с договорен матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (15.6 млн.лв.), а нарастват тези в евро (18.4 млн.лв.).
 4. Юробанк България – ръст с 35.7 млн.лв. – нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (20.1 млн.лв.) и депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (21.1 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 5. Обединена българска банка – повишение с 31.5 млн.лв. – в сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (18.1 млн.лв.) и в евро (11.1 млн.лв.). Намаляват депозитите в левовете с матуритет над 1 ден до 1 месец (20 млн.лв.) и нарастват тези с матуритет над 3 до 6 месеца (18.4 млн.лв.). През месеца намаляват депозитите в евро с матуритет над 1 ден до 1 месец (8.1 млн.лв.), а нарастват тези с матуритет над 6 месеца до 1 година (16.8 млн.лева);
 6. Банка Пиреос България – увеличение с 27.7 млн.лв. – нарастват овърнайт депозитите в левове (9.1 млн.лв.) и в евро (11.4 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 7. Първа инвестиционна банкаповишение с 27.6 млн.лв. – през месеца е приет депозит с матуритет над 1 до 2 години в евро (27.5 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия;
 8. Корпоративна търговска банка – понижение със 149.1 млн.лв. – падежират депозити в левове с матуритет над 6 месеца до 1 година на Държавна консолидационна компания ЕАД (186 млн.лв.) и на Български енергиен холдинг ЕАД (60 млн.лв.). Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в щатски долари (66 млн.лв.), основно на държавно предприятие от отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и депозитите с матуритет над 1 до 3 месеца в щатски долари (37 млн.лв.) на фирма от отрасъл Транспорт. През месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (99 млн.лв.) на Български енергиен холдинг ЕАД и в щатски долари (77 млн.лв.) на Булгаргаз ЕАД. В сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в щатски долари (28.2 млн.лв.) на двама клиенти.

Приложение № 5

FIBANK RESTRUCTURING PLAN

EXECUTIVE SUMMARY

Difficulties faced by Fibank in 2014 result from external factors

Executive Summary

The difficulties encountered by Fibank were due to a number of external factors. These included the collapse and placement of Corporate Commercial Bank (CCB) under special supervision, which eroded trust in the Bulgarian banking sector, the subsequent criminal attacks against Fibank itself, and the unstable political situation in the country.

After the CCB collapse towards the end of June 2014, Fibank became the target of a criminally-organised attack triggered by false, malicious rumours spread through electronic media messages. Customers were manipulated to withdraw their money despite the fact that Fibank had good capital and liquidity positions. This development, combined with certain unreasonable public statements, created panic and loss of confidence among depositors, resulting in a run on the Bank on 27th June 2014. On that day alone Fibank paid out to customers an amount totalling BGN 788M. In the period of 20th June to 2nd July a total of BGN 1,416M was withdrawn.

The press release of the European Commission on 30th June 2014 IP/14/754 states that “the State aid provides the necessary and proportionate liquidity in the wake of external, non-bank related events.”

On 29th June 2014, The European Commission approved a liquidity support scheme for Bulgarian banks (incl. Fibank) as being compatible with EU State aid rules. The initial State support received by Fibank on 30th June 2014 amounted to BGN 1.2B with an annual interest rate of 2.2% and a maturity of five months. The support was collateralised by Fibank with a pledge of receivables from the Bank’s portfolio for the amount of BGN 1,321M. The receivables, all performing, are from Corporate, SME and Retail customers.

Fibank will repay BGN 300M by 28th November 2014, at which point the State aid facility will be extended for BGN

Приложение № 6

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 31 октомври 2014 г.

Открито в 9,01 ч.

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Юлиан Ангелов и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Процедура, господин Ципов.

КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера се проведе заседание на Временната комисия за изработване на Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание и бе взето следното решение:

„Правилникът за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание става Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

В срок до 5 ноември 2014 г., сряда, 18,00 ч. парламентарните групи и народните представители внасят предложения за изменение и допълнение по проекта по точка първа чрез Деловодството на Народното събрание до председателя на Временната комисия.

Граждани и организации могат да правят предложения за изменение и допълнение на проекта до Временната комисия в срока по точка втора.

Проектът с постъпилите предложения се публикува на сайта на Временната комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по точка втора.”

Уважаема госпожо Председател, правя процедура да поставите на гласуване срока за предложения за изменение и допълнение по Проекта за Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Уважаеми колеги, искам да направя още една процедура.

Точка първа от днешния дневен ред да бъде предавана по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ципов.

По същество правите две процедурни предложения. Първото, свързано със срока, в който народните представители могат да правят предложения в процедурата по изработване на новия Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Подлагам на гласуване Вашето предложение този срок да бъде до 5 ноември 2014 г., 18,00 ч.

Моля режим на гласуване.

Гласували 197 народни представители: за 189, против 8, въздържали се няма.

Предложението е прието.

Сега поставям на гласуване второто процедурно предложение за пряко излъчване на дебата по точта първа от работата ни днес, а тя е обсъждане на:

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПО ДОКЛАД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНО БАНКА ОТНОСНО СЪБИТИЯТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД.

Гласували 186 народни представители: за 184, против 1, въздържал се 1.

 

Депутатът Велизар Енчев, автор на ДекларациятаДепутати, познати на малцина с никакви заслуги за България се подиграха с паметта на Сергей Антонов

Народното събрание отхвърли предложената от независимия депутат Велизар Енчев декларация, отдаваща почит на Сергей Антонов по повод 30-та годишнина от оправдателната му присъда в процеса за атентата срещу папа Йоан Павел Втори, съобщи агенция КРОСС.

Отказът на депутатите от ГЕРБ и РБ да подкрепят тази декларация е поредно доказателство за антихуманната същност на управляващата коалиция, посочва Енчев.

„Сергей Антонов е съвестта на хората, които все още вярват, че на този свят има справедливост" - тези думи, произнесени от неговия адвокат Джузепе Консоло, са част от внесената в деловодството на парламента проектодекларация.

Декларацията е по повод 30 години от произнасяне на оправдателната присъда на българина Сергей Антонов, несправедливо обвинен за атентата срещу папа Йоан Павел Втори, извършен на 13 май 1981 г. на площад „Свети Петър" в Рим.

В документа е записано още: „43-ото Народно събрание изразява дълбоката си признателност къв Сергей Антонов за неговото достойно поведение по време на съдебния процес и вярва, че правосъдието никога повече няма да принася в жертва истината и справедливостта."

Ето целия текст на проекта за декларация:

„На 29 март 2016 г. се навършиха 30 години от оправдателната присъда на Сергей Антонов по изфабрикувано обвинение за участие в атентата крещу папа Йоан Павел Втори - една от най-големите мистификации на миналото столетие. В разгара на Студената война България се оказа въвлечена в монтиран процес, в който изкупителна жертва бе българският гражданин Сергей Антонов.

Вече няма никакво съмнение, че зад Али Агджа - прекият извършител на атентата срещу главата на Римокатолическата църква, стои терористичната организация „Сивите вълци". Сергей Антонов бе оправдан от Римски съд след близо четиригодишен арест, като нито в един момент не се пречупи и не призна несъществуващата си вина.

Неговата невинност получи потвърждение от самия папа Йоан Павел Втори, който при посещението си у нас през 2000 г. призна, че никога не е вярвал в „българската следа".

Както заяви неговият адвокат Джузепе Консоло, Сергей Антонов е съвестта на хората, които все още вярват, че на този свят има справедливост.

43-ото Народно събрание изразява дълбоката си признателност към Сергей Антонов за неговото достойно поведение по време на съдебния процес и вярва, че правосъдието никога повече няма да принася в жертва истината и справедливостта."

В същия този парламент външният министър на страната ни, Николай Младенов си позволи от парламентарната трибуна да поиска народните избраници да станат на крака и почетат с едноминутно мълчание един чужд гражданин, опозорил страната ни, плащайки щедро да се раздуха „българската следа” в атентата срещу папата?!

Същият този “българин” бе с огромен принос точно Сергей Антонов да бъде оклеветен!

Ето как се случи това:

29 юли, 2011 г., българският парламент

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители...

... Ползвам повода, че вземам трибуната, по друг, за съжаление тъжен повод. За съжаление след тежко заболяване е починал великият българин Джон Дими Паница на 80-годишна възраст, в Париж.

Бих помолил уважаемите народни представители, ако може, с едноминутно мълчание да почетем паметта на Дими Паница, който много от нас познаваме и който също отива сред тези, които са строители на най-съвременна България с многото усилия, които положи за изграждането на съвременната българска политическа класа, с помощта, която оказваше на деца, които нямат родители и няма къде да живеят. Бог да го прости!

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Колеги! (Всички стават. Едноминутно мълчание).

На кого станаха на крака депутатите ни? На един човек, определен като американски гражданин, плащал на използваната от ЦРУ Клеър Стърлинг да напише книга, с която да внуши, че българинът Сергей Антонов е главното действащо лице в организацията на атентата срещу главата на Римо-католическата църква?!

След смъртта на Паница се стигна дотам, един водещ в БНТ, Бойко Василев да определи починалия Димитър Паница като възрожденец, въпреки че последното, което би могло да се каже за този емигрант е, че е бил възрожденец!

Декември 2009 година ГЕРБ предложи Паница за орден „Стара планина” – най-високото отличие в страната ни!

Ще ме извини съпругата на Паница, но за мен, като българка, той предаде страната си?!

Не отричам, че на стари години Паница реши за излъска имиджа си и се зае с благотворителност, но за повечето сънародници от моето поколение – той е човекът работил за опозоряването на България, каквото и да е правил за бездомни деца и младежи в залеза на живота си!

Още по-голям потрес предизвика у мен факта, че Николай Младенов прие смъртта на Паница като лична драма и си позволи да публикува на сайта на ведомството, което ръководи писмо по повод смъртта на Паница!

Писмото бе лично и така и не стана ясно защо Младенов си е позволил да го публикува под герба на Република България! Тази, която Паница опозори с платената от него „българска следа”!

Тук вече Младенов бе загубил мярата за приличие, тъй като бе подписал писмото като министър, а не в качеството си на човек, който извън служебните си задължения го е познавал!

Министърът на външните работи написа на официална бланка лично писмо до съпругата на Паница, Ивон Фукард?! Какво ли не е видял герба ни!

Какво ли не е принудена да преживее майка България от политици, работещи за личния си интерес и от лично качество!

По същият начин парламентът отхвърли да бъде почетен поетът Никола Вапцаров:

Тази година, преди края на политическия сезон, в парламента се чу следното:

Вторник 24 юли 2012 година, парламента

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:...за процедура...

Поетът Никола ВапцаровВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, господа министри, уважаеми колеги! През вчерашния ден се навършиха 70 години от разстрела на световноизвестния български поет Никола Йонков Вапцаров. Предлагам от името на Парламентарната група на Коалиция за България с едноминутно мълчание да почетем паметта му. (Народните представители от Коалиция за България, Движението за права и свободи и „Атака” стават прави.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Добрева, българската история е изпъстрена с имена на светли личности, които са направили немалко за нас. Мисля обаче, че не е редно. Всеки ден има подобни чествания и подобни годишнини, за да почитаме всеки път, всеки по всеки повод с едноминутно мълчание. Благодаря.

Не се намери нито един народен представител, който да излезе и да се възмути от отказа на бившата партийка от провинциален мащаб, Цецка Цачева за този неин отказ!

Никола Вапцаров, поет и борец против фашизма, удостоен с наградата на Световния съвет на мира. Нима не са чували депутатите ни, че Вапцаров се бе борил против фашизма! Нима не знаеха, че Вапцаров е гениален български поет и бе удостоен посмъртно с една висока и престижна награда – тази на Световния съвет на мира?

Награждаването е било на 3 декември 1953 г., по време на Втория конгрес на Световния съвет на мира, като Почетният знак на наградата и грамотата са предадени на майката на поета, Елена Вапцарова.

През 2012 година научихме, че поетът антифашист Никола Вапцаров не е заслужил да му станат на крака и почетат 240 души, с различна партийна окраска? Поет, преведен на над 90 езика?

В какво време живеем – народът да тъне в мизерия и за умира нелекуван, за да могат новите му сайбии да слизат и се качват по мерцедесите, купени също с народни пари?

Цецка ЦачеваПредседателят на парламента Цецка Цачева отхвърли да бъде почетен с минута мълчание и депутатът Веселен Бончев, който се бори до последния си дъх за оцеляването на АЕЦ “Козлодуй”!

Редно ли е починали да се оценяват и съизмерват по делата им, да се проявява позорна избирателност като се предава българското национално достойнство?

Морално ли е членове на комунистическата партия след години да градят кариера и имане върху отрицанието на комунизма?

Или само наивните търсят в политиката морал?

“Политици, престъпници – все едно е” – казва Майкъл Корлеоне, във филма “Кръстникът”...

 

„Блестящият” юрист Михаил Миков отново обикаля телевизиите, но никъде не обяснява защо е допуснал гласуването за удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденци?!

Европеецът Лютви Местан обяснява на неевропейците от БСП, Атака и ГЕРБ как от Брюксел ще ни глобят за гласуваното удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденциПодписката по мораториума за земята не е публикувана никъде?! Парламентарната група на Движението за права и свободи се състои от 36 народни представители. Във въпросната подписка са се разписали също 36 депутати от ДПС. Това означава ли, че Делян Пеевски също се е подписал, тъй като след Решението на Конституционния съд все още не се е мяркал в парламента? Това е въпрос, който никой не задава все още.

На 29 октомври 2013 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 21/2013 г. по искане на президента на Република България за обявяване противоконституционност на Решение на Народното събрание от 19 юни 2013 г. за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавната агенция „Национална сигурност”, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2013 г.) и с искане да бъде задължително тълкувана разпоредбата на чл. 84, т. 8 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 68, ал. 1 от Конституцията. За докладчик по делото е определен съдия Анастас Анастасов.

Определени са дати: по допустимост на искането – 14.11.2013 г., а решаване на делото по същество – на 14.01.2014 г.

Делян Пеевски от времето когато громеше Цветан ЦветановКакто е известно 96 народни представители от 42-то Народно събрание се обърнаха към Конституционния съд с искане за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Делян Славчев Пеевски, избран с листата на Движението за права и свободи в 13-ти многомандатен избирателен район, на основание несъвместимост на положението му на народен представител с изпълнявана друга държавна служба – председател на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Конституционният съд се произнесе, че според съдиите Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Стефка Стоева, Борис Велчев и Гроздан Илиев искането е неоснователно.

Съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов и Анастас Анастасов се произнесоха, че искането е основателно.

А съдия Цанка Цанкова се произнесе, че искането е недопустимо.

В крайна сметка КС отхвърли искането на 96 народни представители от 42-то Народно събрание за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Делян Славчев Пеевски, избран с листата на Движението за права и свободи в 13-ти многомандатен избирателен район, на основание несъвместимост на положението му на народен представител с изпълнявана друга държавна служба – председател на Държавна агенция „Национална сигурност” и се произнесе, че Решението е окончателно и влиза в сила от 8 октомври 2013 г.

Президентът Росен ПлевнелиевМеждувременно и президентът Росен Плевнелиев поиска от КС обявяване за противоконституционно Решението на Народното събрание от 19 юни 2013 г. за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавната агенция „Национална сигурност”, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

Кои са депутатите подписали подписката на ДПС и БСП с искане за отмяна на решението на НС за удължаването на мораториума за продажба на земя на чужденци до 2020 година не е ясно, тъй като тази подписка все още не е огласена поименно.

Затова пък "Хроники" публикува имената на гласувалите за удължаване на мораториума за продажба на българска земя на чужденци. Ето имената им:

КОЙ КАК ГЛАСУВА ОТ БСП НА 22 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА МОРАТОРИУМА ЗА ЗЕМЯТА

Гласували "За"

Алекси Алексиев

Антон Кутев

Атанас Зафиров

Атанас Пъдев

Борис Цветков

Борислав Гуцанов

Валентина Богданова

Валери Жаблянов

Ваня Добрева

Васил Антонов

Георги Андреев

Георги Мърков

Георги Свиленски

Георги Анастасов

Георги Гьоков

Деян Дечев

Димитър Горов

Димитър Кочков

Димитър Дъбов

Димчо Михалевски

Добрин Данев

Дора Янкова

Евдокия Асенова

Екатерина Заякова

Емил Райнов

Жара Пенева

Захари Георгиев

Иван Иванов

Иван Ибришимов

Йордан Стойков

Йордан Младенов

Калин Милчев

Кирил Добрев

Кирчо Карагьозов

Корнелия Нинова

Красимир Мурджев

Лазар Попов

Маргарита Стоилова

Мартин Захариев

Методи Костадинов

Милко Багдасаров

Минчо Минчев

Пенко Атанасов

Петър Кънев

Петър Дулев

Пламен Славов

Пламен Желязков

Сияна Фудулова

Смиляна Нитова

Спас Панчев

Станислав Владимиров

Стефан Танев

Страхил Ангелов

Таню Киряков

Таско Ерменков

Татяна Буруджиева

Тодор Радулов

Христо Монов

Явор Куюмджиев

Гласували "Въздържал се"

Александър Паунов

Атанас Мерджанов

Емил Костадинов

Жельо Бойчев

Йорданка Йорданова

Красимир Янков

Мариана Бояджиева

Милка Христова

Мая Манолова

Младен Червеняков

Румен Йончев

Янаки Стоилов

По време на гласуването от залата са отсъствали социалистите Илия Баташки, Светла Бъчварова, Румен Гечев, Николай Малинов, Стефан Данаилов и Мариана Тотева. Колегите им Деница Златева, Петър Мутафчиев и Петър Курумбашев са присъствали, но не са участвали в гласуването.
Какво още е интересното в тези имена - в мнозинството си това са депутати социалисти, които не са хора на лидера Станишев - нещо, за което той все още не се е замислил. Други - юристи и то нелоши, са гласували "За", но така и не обясниха мотивите си затова гласуване. Трети вероятно бяха чули за социологическото проучване, че 80 на сто от българите са "за" удължаване на този мораториум.

Интересен момент в казуса при гласуването на удължаването на мораториума по продажба на земя на чужденци бе, че от правителството се изтъпани да говори кой ли не по това гласуване, но самият Министерски съвет така и не сезира Конституционния съд за това гласуване в парламента. Още повече, че парламентът адресира решението директно към МС?!

Няма да коментирам как се отразява на парламента люшкането веднъж да гласува нещо, а след броени дни да внесе решението си за отмяна в Конституционния съд. За подобно упражнение студенти по  право биха получили двойки на секундата.

Ще си позволя да обърна внимание на читателите върху факта, че в основата на това гласуване бе не друг, а председателят на парламента Михаил Миков?! Същият Миков, който има очи да ходи по телевизиите и да обяснява какво е правилното, което е трябвало да се направи по казуса с мораториума за продажба на земя на чужденци?!

Кой пусна шегата, че Миков бил блестящ юрист?!

Михаил Миков, председател на 42-ото Народно събраниеОткакто се е пръкнал този парламент – председателят му жъне гафове и ги замазва:

Миналата седмица Главният инспектор към Висшия съдебен съвет Анна Караиванова подаде оставката си. Оттогава председателят на парламента Михаил Миков се прави, че няма такава оставка и тя все още не е гласувана?!

Друг въпрос е дали е добре премислена процедурата по избор на този Главен инспектор – той да се избира с мнозинство на 2/3 от народните представители, при положение, че с гласовете на половината плюс един се гласува правителство?!

Запомнящ се „исторически” ход на така наречения председател на парламента бяха действията му по казуса „Пеевски”. Ако беше разгърнал Закона за ДАНС „блестящият” юрист Миков щеше да е наясно какви са възможностите за предсрочно прекратяване на мандата на избран председател на ДАНС, а те са записани в:

Глава трета

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Раздел I

Органи на управление

Чл. 8.

...............

4) Пълномощията на председателя и на заместник

- председател се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане;

2. при навършване на 65-годишна възраст;

3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. при несъвместимост с изискванията по ал. 3;

5. (отм., ДВ, бр. 52 от 2013 г.);

6. (нова, ДВ, бр.

42 от 2009 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(5) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2013 г.) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя, а на заместник-председател – с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.

Ще спомена и мимоходом позорното мълчание и бездействие на така наречения председател на парламента Михаил Миков по повод протестите и безредиците пред парламента. Той забрави какво е записано в Наказателния кодекс, а то е следното:

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I

Измяна

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

В някакво ялово Обръщение към гражданите председателят на парламента заяви:

Към Народното събрание бе проявена агресивност, невиждана от години. Обстановката рязко се промени. За разлика от мирно протестиращите граждани през изминалите дни, днес сравнително малобройна група демонстрира насилие и сблъсъци около сградата на Народното събрание. С тези действия се поругава достойнството не само на Народното събрание, но и на народните представители, които бяха избрани преди месец и половина на предсрочни избори. Застрашават се животът и здравето им.

Обърнах се към министъра на вътрешните работи за осигуряване на нормални условия за работа на Народното събрание.

Не към министъра на вътрешните работи трябваше да се обръща Михаил Миков, а към кмета на столицата, Йорданка Фандъкова, за да има ред и сигурност!

Миков трябваше да се обърне и към Главния прокурор, защото агресията е насочена към парламента, най-висшата законодателно и по Конституция власт!

Как не се намери някой да му каже и припомни на Миков, че не е слизане от пиедестала да отиде и говори с кмета на София, нито е излагащо да я покани в парламента, и й поиска сметка защо допуска безредици пред Народното събрание, и пречи на депутатите да отиват на работа?

Слава Богу, протестите около парламента залиняха и необходимостта Миков да си върши задълженията съобразно юридическите си познания отпаднаха естествено...

Дали миков се възприема като перманентно биещ звънеца в парламента?Как да попитаме след всичко изнесено дотук защо е засекретена Подписката на депутати от ДПС и БСП до Конституционния съд за удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденци, след като всичко около този казус е скандално!? И скандалите започват от 36-тият подпис на депутат от ДПС и свършват при председателя на парламента Михаил Миков...

Да не би пък Миков да е възприел, че е поставен на председателското място, за да бие звънеца?!?

 

Очаква се опит на вицепремиера и министър на вътрешните работи, Цветан Цветанов да извади дама коз от ръкава си, и да я сложи на възлов пост в съда, съобщиха два независими източника за „Хроники”.

Въпросната дама, бе сред кандидатите за освободения пост председател на Софийски градски съд и е съдията от наказателна колегия - Владимира Янева Янева-Манолева, съпруга на добрия приятел на Цветанов Илия Манолев*.

Софийски градски съд е важен в съдебната система, тъй като там се гледат най-тежките дела от Наказателната колегия, а освен това се решават и споровете между фирми.

Името на съдия Владимира Янева, Янева – Манолева бе сред споменатите кандидати за поста председател на Софийски градски съд, освободен от училия в Полицейската академия в Симеоново право, Георги Колев. Другият кандидат за освободения стол на Колев бе: Десислав Любомиров, като имаше очаквания в надпревата да се включат бившият председател на СГС Светлин Михайлов и бившата председателка на Търговското отделение на съда Жаклин Комитова.

Янева е била в плановете на Цветан Цветанов, споделиха запознати, но когато бе избран времено изпълняващ длъжността председател на СГС– Янева-Манолева бе оставена в сянка за по-големия и траен избор - да заеме освободения пост на бившия председател на СГС, Георги Колев.

Ще се отклоня за малко от Янева, за да уточня, че Георги Колев, който бе назначен за председател на Върховния административен съд като единствен кандидат, подкрепян от Искра Фидосова и Цветан Цветанов, никога не се е занимавал с никога не се е занимавал с гражданско и административно право. Съдия от 2000 г., преди това, Колев беше следовател и прокурор, заместник на бившия шеф на Софийската районна прокуратура Славчо Кържев. Преди да оглави СГС, Георги Колев ръководеше наказателната му колегия и бе заместник на Светлин Михайлов.

Да оглави Специализирания съд или да бъде назначена за председател на Софийски градски съд – това е дилемата, която Цветанов се кани да разреши с доверения си съдия – Янева-Манолева, съпругата на добрия му приятел, Илия Манолев.

Семейство Манолеви имаше щастието да отиде до Рим с министър-председателя Бойко Борисов и семейният им приятел Цветанов. Участник от тази екскурзия твърди, че само съдия Манолева влязла при Негово Светейшество папа Бенедикт XVI.

Коя е съдия Владимира Янева Янева-Манолева?

На 1 юни 2006 година, трима съдии от Софийски районен съд /СРС/ обжалваха в пред Върховния административен съд /ВАС/ мълчаливия отказ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ да обяви конкурс за свободни бройки. Вместо това ВСС извърши назначения 5 дни след въвеждането на конкурсното начало в съдебната система.

Припомням, че на 12 май, с влизането в сила на промените в Закона за съдебната власт /ЗСВ/ бе въведено изискването за задължителен конкурс за всички места в съдебната система, като промените в ЗСВ оставиха на Висшия съдебен съвет да назначава само шефове и зам.-шефове на съдилища, прокуратури и следствени служби.

ВСС, без да се съобразява с промените в Закона за съдебната власт, по време на заседанието си на 17 май, назначи 85 магистрати, без да се обявява конкурс за тези места! Та, на въпросното заседание, членовете на съвета назначиха на място в СГС съдията от СРС Владимира Янева – Манолева. Другите две предложения бяха отхвърлени, без да бъдат обявени мотиви...

Темата бе твърде скандална и бе дълго време в полезрението на ЕС.

Под заглавие: 20 депутати, 41 съдии, 32 - ма кметове и още 20 прокурори с неверни данъчни декларации, общо 174 висши държавни чиновници бяха подали неверни данъчни декларации, съобщи тогава шефът на Сметната палата Валери Димитров. сайтът „Фрог нюз” публикува пълният Списък на Сметната палата, където под номер

36 четем: Владимира Янева Янева – Манолева, Съдия СГС, Подала уведомление. Не е декларирала ипотека на апартамент с площ  107,25 кв.м. в гр. София за обезпечаване на банков кредит в размер на 50 000 евро.

Сред депутатите се открояваха имената на Борислав Ралчев, Васил Иванов - Лучано, Нихат Кабил, зам.- министър Нина Радева, Росен Владимиров, Фидел Беев, Юнал Тасим и зам. министър на културата Явор Милушев.

Сред магистратите преобладаваха имена на съдии и прокурори, най вече от провинцията. Седем следователи също бяха подали неточни данъчни декларации, както и един областен управител.

Специализирания съд или СГС ще иска Цветанов да оглави неговото протеже?

Наскоро се гласуваха промени в Закона за съдебната власт на първо четене, като 16 декември тази седмица в Комисията по правни въпроси в парламента, като първа точка в дневния ред е записано:

 1. Обсъждане на работен дoклад за второ гласуване на общ законопроект (№ 053-03-169/29.10.2010) на приетите на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Това е същият този препъни камък за управляващото парламентарно мнозинство от ГЕРБ, който вече месеци не може да мине и да се приеме. Сам премиерът Бойко Борисов сподели в интервю с Екип 5 от 8 декември т. г. по темата:

Водещ: Това е така. Така беше в началото, но вие имате отстъпление, г-н Борисов. Аз имам усещането, че България губи битката с престъпността. Не кабинета, не МВР, не съдии, не прокуратура, всички ние. Вече като се стигне до последното освобождение, хората вече си казват: „Нищо не излезна от тази работа”.

Бойко Борисов: Затова, спасението е в специализирания съд и в понеделник всичките мерки, които и ЕК ги одобрява, и ги толерира, и в понеделник даже завчера, с Кристалина Георгиева се чухме, тя буквално ми каза: „Виж, моля ти се, проконтролирай следващия понеделник парламента да ги приеме така, както са внесени от МС, защото това се наблюдава в момента изключително силно в Брюксел”.

Въпросните промени в ЗСВ, структурен за съдебната система са внесени от Министерски съвет в парламента под № 002-01-78, на 10.09.2010 г. Ще се приемат ли промените така, както настоява еврокомисарят по бедствията Кристалина Георгиева – времето ще покаже.

В момента ВСС е от 22-ама души, а не в пълния си 25-членен състав. Мнозинството в парламента държи две от местата от квотата си празни вече повече от година. Така е удобно за управляващите да се разграничават от решенията, които вземат тези представители на съдебната власт, за да могат после да бъдат хулени и обвинявани.

Мястото на председателя на ВАС, който е член на съвета по право ще се заеме от човек на Цветанов. В същото време ГЕРБ „притиска” магистратите с искане да бъдат проверени за принадлежност към спецслужбите на бившата Държавна сигурност, което би им дало или отнело достъп до класифицирана информация в пряката работа.

На финалната права преди гласуване за второ четене е проект, който предвижда създаването на специализиран съд, както и други структурни реформи в системата. Промените са своеобразен лост за натиск над членовете на съвета /половината от които са избрани от тройната коалиция/. ГЕРБ не е попълнил все още две места със свои хора в съвета засега, а с промените  и след промерка в ДАНС ще се прецезира според разбиранията на Цветанов, кой от магистратите да има допуск до класифицирана информация, и кой – не.

Оттук нататък дилемата е къде да сложи Цветанов своя човек - постоянна длъжност председател на СГС или да оглави бъдещия Специализиран съд? Като нека не забравяме, че Венецианската комисия не хареса идеята за Специализиран съд първоначално...

По закон съдебната власт е независима, но последното назначение във ВАС доказа, че има и политически сметки в кадровите решения. Един съдия може да е добър и принципен, неподкупен и далеч от политиката, но когато висш политик взема в ръце планирането кого и къде да се сложи – то тогава нещата придобиват подозрителен привкус.

Досега, за година и половина във властта, ГЕРБ показа, че все още важат приятелствата и близките отношения при отделни назначение на високи и добре платени постове.

В случай, че тази операция на вицепремиера и министър на вътрешните работи успее, то тогава никой няма да обвинява полицията и дознанието в нефелното събиране на доказателства, тъй като делата ще минават през съда по мед и масло.

-----------------------------------------

* Съпругът на Манолева също е с физкултурно образование като вицепремиера и министър на вътрешните работи, но това не му пречи да заема много добре платения пост на зам.-генерален директор на административна дейност в Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”. Въпросният Цветанов приятел бе назначен на този пост, въпреки че няма грам опит и подходяща професионална квалификация за това.

Илия Манолев, според запознати с биографията му, е минал през ВИФ „Г. Димитров”, както наричаха навремето Националната спортна академия, след което работи като учител по физкултура в ССТ „Тимирязев” град Сандански. 11 години Манолев е в частния сектор като управител на фирма, оттам отива за 8 години в Гранична полиция до 2009 година, след което птичето му кацва на рамото и той става зам.-генерален директор по административната дейност в ДП „РВД”.

Манолев има и две следдипломни квалификации: едната е с физкултурна тематика, а втората е в УНСС: „Международно икономическо сътрудничество”. Освен това Манолев има и удостоверения за професионална квалификация от ВИПОНД на МВР и НАТО.

Кой близки до Станишев и Симеон Борисов хора се върнаха в РВД на работа и без конкурси ще публикуваме в следващите дни.

 

Дилетанти политици, изпълнители на чужда воля създадоха един възел в двустранните отношения със Скопие

Стефан Тафров, идеологът на признаването на МакедонияБългария първа признава независимостта на Македония на 15 януари 1992 г. Всъщност „признаването” е взето като Решение на Министерския съвет, след което министър-председателят Филип Димитров отива в парламента и уведомява народните представители за това Решение, което обявява на няколко пъти, че е взел сам?!

{edocs}tafrov-1.doc,600,400,link{/edocs}

Дали уведомяването на парламента в една конституционно утвърдена като парламентарна република държава е най-правилния ход от гледна точка на Конституцията – това е въпрос, по който нито един конституционалист не се произнася. В същото време Филип Димитров наляво и надясно твърди, че признаването на една държава от България е в прерогативите на Министерския съвет.

Не съм сигурна, че след като парламентът

 • избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение - Министерския съвет; извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя;
 • е органът, който бива уведомен да решение на правителството като свършен факт, без дори да дебатира, гласува или обсъжда казуса.

Цитирам правомощията, които са дадени на парламента и Министерския съвет без коментар:

 • Чл. 85.
 • (1) Народното събрание ратифицира и денонсира със закон международните договори, които:
 • 1. имат политически или военен характер;
 • 2. се отнасят до участието на Република България в международни организации;
 • 3. предвиждат коригиране на границата на Република България;
 • 4. съдържат финансови задължения за държавата;
 • 5. предвиждат участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на международни спорове;
 • 6. се отнасят до основните права на човека;
 • 7. се отнасят до действието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното изпълнение;
 • 8. изрично предвиждат ратификация.
 • 9. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предоставят на Европейския съюз правомощия, произтичащи от тази Конституция.
 • (2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Законът за ратифициране на международен договор по ал. 1, т. 9 се приема с мнозинство две трети от всички народни представители.
 • (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Ратифицираните от Народното събрание договори могат да бъдат изменяни или денонсирани само по реда, посочен в самите договори, или в съответствие с общопризнатите норми на международното право.
 • (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Сключването на международни договори, които изискват изменения в Конституцията, трябва да бъде предшествано от приемането на тези изменения.

В същото време, в правомощията на Министерския съвет влиза:

 • Чл. 105.
 • (1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.
 • (2) Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на Въоръжените сили.
 • (3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Министерският съвет информира Народното събрание по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от нейното членство в Европейския съюз.
 • (4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Когато участва в разработването и приемането на актове на Европейския съюз, Министерският съвет информира предварително Народното събрание и дава отчет за своите действия.

МС информира предварително /преди обнародването и влизането в сила на Решението/, а не про форма, след взето решение, особено след като става дума за междудържавни отношения, но кой да каже на дилетантите от СДС?

В края на 80-те и началото на 90-те г. на ХХ в. започва разпадането на Югославия, като от нея, наред със Словения и Хърватия, се откъсва и Вардарска Македония.

На 8 септември 1991 г. е провъзгласена независимата държава Република Македония - причината е произведеният референдум, на който 95 процента от гласувалите подкрепят създаването на суверенна и независима държава. България първа от балканските страни признава нейната независимост, но Скопие обаче продължават да иска България да признае и съществуването на "македонска нация" и "македонски език". През 1999 г. правителството на Иван Костов признава правото на Република Македония да си служи с официалния си език.

България признава Република Македония, без да е признала съществуването на „македонска нация” и „македонски език” – какво тогава е признала България безусловно?

Езикът България приема през 1999 година, когато тогавашният премиер Иван Костов признава правото на Република Македония да си служи с официалния си език.

Що се отнася до признание на "македонска нация", това все още не е направено от София, въпреки настоятелните искания на Скопие.

Филип Димитров, премиерът, който свали сам правителството сиНа 15 януари 1992 г. правителството на Филип Димитров взема решение България да признае безусловно Република Македония като независима и суверенна, с официалното име Република Македония.

Начинът, по който се извършва това признание впоследствие започна да създава проблеми между двете държави.

Признанието на държавата под името Република Македония е извършено с редица противоречиви ходове, лъжи и бутафорно приповдигната радост.

В същото време новата държава се е самопровъзгласила с име Република Македония, въпреки че това поражда спор с Гърция, още повече, че в ООН названието на тази страна е Бивша югославска република Македония /БЮРМ/.

Признаването се извършва с редица недоглеждания като например това, че в Босна и Херцеговина към датата на българското Решение за признаване на четирите бивши югославски държави не е проведен референдум за обявяване на независимост и това прави прибързаното признание смехотворно.

Чак след признанието някой се сеща, че в традиционната употреба на наименованието „Македония” има български дял а едноименния географски район българска Пиринска Македония.

В прибързаното признаване не са взети в предвид „историческите, културните и всички други реалности, които са свързани с географската област Македония” и факта, че „части от тази географска област сега се намират в три държави, включително и България”.

Министерския съвет на Република България признава името Република Македония, но не и понятието македонски език /със смехотворния аргумент, че не е дипломатическа практика да се признава самостоятелното съществуване на отделен език/. Според Българската академия на науките и водещи филолози така нареченият "македонски език" представлява „писмена регионална форма на българския език, защото се изгражда на основата на български говори“.

Из готовата книга за печат за периода 1989-1997, втора част на вече излязлата документална „Външният дълг и задграничните дружества в документи и факти”. Разказът е по дневник на член на ръководството на СДС, който вече не е между живите:

Признаването на Македония

Желю Желев, президентДенят 15 януари започва със заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, където присъстват и министри от кабинета на Филип Димитров, лидери на парламентарни групи, председатели на парламентарни комисии - заседанието е тежко и преминава в спорове. Взето е решение принципно да бъде призната Македония, но не е уточнено точно кога да се случи това. Министрите Димитър Луджев и Светослав Лучников - на отбраната и правосъдието, са предпазливи и предлагат да се изчака с обявяването на признаване на Македония. Министърът на финансите, Иван Костов е въздържан, тъй като счита, че отсъствието на министъра на външните работи, Стоян Ганев пречи, за да бъде обявено това признаване. Против е и вицепрезидентът Атанас Семерджиев.

Тогава зам.-министърът на външните работи, Стефан Тафров, сондирал мнения на посланици от други балкански държави по казуса, си позволява да каже, че мнението на Министерството на външните работи е Македония да бъде призната и че имал данни, че Турция също се готвела да признае Македония първа, нещо, което не би трябвало да бъде допуснато, предвид историческите ни корени. Тук Тафров импровизира и меко казано не говори истината, тъй като в Анкара нямат никакво намерение да признават първи тази бивша югославска република.

Никой друг, освен Тафров не е и чувал за такива планове във външно-политическите цели на Турция, но Тафров е настоятелен.

Официален Вашингтон е на втори план в изчакване и не бърза да признае която и да било бивша югославска република. Великобритания отстоява позицията, че едно прибързано признаване на Словения и Хърватия "ще принуди сърбите да засилят настъпателните си действия". Kакто и по време на Втората световна война, американците предоставят на Великобритания главната дума за съдбата на Югославия. Франция е солидарна с британската позиция за Югославия, като в отделни моменти изразява разбиране за сръбските интереси. Италия и Испания се противопоставят на германската политика за разбиването на Югославия, съобразявайки се със силните сепаратистки движения на своя територия.

Признаването може да се осъществи само под името бивша югославска република Македония - БРЮМ, което не е приемливо за самата Македония, но за момента друг начин не съществува. България обявява, че признава Република Македония, но това наименование е международно нелегитимно.

Стоян Ганев, вицепремиер и министър на външните работи. Филип Димитров взема Решението за признаване на РМакедония зад гърба му, докато е в чужбина На 15 януари 1992 г., в 19.20 часа България признава първа в света Македония. 20 минути след това, външният министър Стоян Ганев каца на летище София. По тези събития едни неща се знаят, други са неизвестни. Ще се доверя на записките си от тези дни, водени по дневника на виден член на ръководството на СДС, вече не между живите:

„Привечер, премиерът Филип Димитров влетява в парламента и съобщава от трибуната новината. Минути след това държавният глава Желю Желев се появява по телевизията и в обръщение признава независимостта на бившата югославска република Македония, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина. Тези четири бивши югославски републики са обявили своята независимост към момента на признаването./Тук моят източник греши – Босна и Херцеговина все още не е провела референдум за обявяване на своята независимост – това се случва чак на 5 април 1992 г- бел. Л. М./.

Министърът на външните работи Стоян Ганев не е в България в момента и се очаква да кацне на аерогара София. Подготовката за това признаване извършва един външнополитически съветник на Желев, Стефан Тафров, който към мига на признаването е зам.-министър на външните работи. Текат заседания на парламентарните комисии по външна политика и национална сигурност. Стоян Ганев, връщайки се в страната се обажда и настоява да се изчака, но Ганев не се ползва с подкрепата нито на президента Желев, нито на премиера Филип Димитров към този момент. Посланикът на България в Гърция, проф. Богдан Богданов признава, че на Гърция едва ли ще й стане приятно от едно евентуално признаване на Македония, поради използването на името "Македония" /проблем, който все още съществува в рамките на Европейския съюз - бел. Л. М./, но Богданов не е дипломат от кариерата и мнението му е, че признаването няма да навреди толкова на двустранните отношения между България и Гърция за момента и меко казано, приема се, че е не професионално от гледна точка на дипломацията...

Германия е признала едностранно Словения и Хърватия, но в Европейския съюз изчакват с признаването на Македония...

Така по-малко от час преди да кацне в София външният министър Стоян Ганев, признаването на Македония е осъществено и обявено, въпреки настоятелното искане на Александър Йорданов и Йордан Василев - председатели на парламентарните комисии по външна политика и национална сигурност да бъде изчакан Стоян Ганев. Признаването е превърнато в състезание на институции - президентство срещу изпълнителна власт и парламент. Всъщност напъните на президента и премиера е Македония да бъде призната първосигнално, тъй като след това установяването на консулски и дипломатически отношения ще е крачка, която неминуемо ще предизвика негативна реакция в Гърция, което е член на Европейския съюз.

В деня на обявяването на признаването на Македония Стоян Ганев се намира в Германия и провежда консултации и съгласуване на бъдещи дипломатически стъпки. В България е проведено извънредно, спешно заседание на правителството на Филип Димитров. Германия и ЕС съветват да се прецизира всяка стъпка и да не се бърза. Ганев звъни на председателя на парламента Стефан Савов от Бон и моли да бъде изчакано завръщането му. Ганев звъни и на премиера Филип Димитров. Самият Савов е по това време в Мадрид със задача да проведе консултации по темата Македония. Решаващо се е оказало уверението на Тафров, че Турция възнамерява за признае БРЮМ първа, нещо, което за момента не се доказва по никакъв начин. Впоследствие лъсва измислицата на Тафров и Стоян Ганев настоява Тафров да бъде уволнен. Стефан Савов, председателят на парламента го подкрепя - премиерът Филип Димитров разписва и според думите на Ганев "се разплаква на стълбите на Народното събрание", като се заканва, че това е последното, пред което отстъпва на външния министър.

Вечерното извънредно заседание на правителството свършва и Тафров е изпратен на аерогарата, за да посрещне шефа си, Стоян Ганев, за да му съобщи новината от обявеното признаване, но той така и не се появява там!?

Луджев получава задачата да съобщи на президента за взетото решение, въпреки че президентът Желев вече е извикал телевизионните камери и се готви да обяви признаването от малкия екран.

Тази новина принуждава Филип Димитров да не изчаква кацането на Стоян Ганев на летището, а да избърза с обявяването й от трибуната на парламента. Сини около Ф. Димитров го съветват да бъде преди президента с обявяването, да бъде пръв!

По-късно Желев ще потвърди, че е бил на мнение да се изчака с признаването на Македония и по тази причина е възложил на премиера да прецени кога ще обяви това решение. Но истината и събитията от 15 януари сочат точно обратното. Около 20 минути след като Филип Димитров е обявил, че България признава Република Македония на летището каца Стоян Ганев. Вместо Тафров той е посрещнат от Алексей Подлесни, служител в МВнР, Ганета Минкова, негова вярна служителка, Вержиния Велчева - депутат. С полета от Германия кацат и депутатите Георги Марков и Венцислав Димитров, близки на Ганев в СДС. Половин час след тях на летището каца и Стефан Савов от Мадрид.

Стоян Ганев и Стефан Савов заявяват пред колегите си, че подават оставки. Решава се, те да останат и се откажат от оставките си, а Тафров, изпълнителят на цялата поредица от събития, да бъде незабавно уволнен. Оставката на Тафров е взета и заключена за няколко дни, докато духовете се успокоят в касата на председателя на парламента Стефан Савов. Когато изтича този срок Тафров отказва да подпише оставката си, но е принуден да го направи. Хора от кухнята на СДС твърдяха тогава, че Георги Марков е посегнал да му удари шамар и Тафров е бил много изплашен като подписвал напускането си от Външно министерство! На журналистите тези подробности са спестени, но напрежението в онези дни си личеше. Желевият човек в кабинета на СДС, Луджев твърдеше тогава че това признаване е било прибързано, макар и правилно. Всъщност Желев и Филип Димитров са се надцаквали в прибързаното признаване на Македония за сметка на Стоян Ганев и останалите от СДС в парламента и кабинета.

Според едни източници, Йордан Василев и Александър Йорданов са се дърпали и не са искали точно на 15 януари 1992 година да се признае Република Македония.

Според Стефан Тафров, тогава зам.-министър на външните работи, трябвало да избързаме с признаването, защото Турция също възнамерявала да обяви такова признание и редно би било ние да я изпреварим!

Според Филип Димитров, Комисията “Бадентер” се е произнесла, че трябва да бъдат признати само Македония и Словения. /Комисията “Бадентер”– Комисия на ЕС, която е трябвало да се произнесе по въпроса за признаваемостта на отделните републики на разпадащата се Югославия, беше създадена в Маастрихт, когато всъщност се подписа известният договор, за общо действие на европейските държави към самообявяващите се републики, но говорим за държави членки на ЕС, каквато България определено към 1992 година не е. – бел. Л. М./. Т. е. българското правителство в никакъв случай не е било длъжно да се съобразява с решенията на тази Комисия...

Отстоява ли Филип Димитров с това прибързано признаване националните интереси на България?

Ф. Димитров: „Аз се хванах за главата и след кратко мислене, взех сам решението – и признах Македония”

Филип Димитров към деня на признаването 15 януари 1992 година, премиер пред журналистите от в. „Култура” Христо Буцев и Копринка Червенкова:

„В тази ситуация един скромен български премиер би могъл или да не прави нищо, или да се скара с всички, или да направи това, което направих аз.

Да не правя нищо, както казах, не можех. Имах кошмар – беше януари 1992 г., войната в Босна още не беше започнала, но се очертаваше, че някъде ще има война и то тежка. Точно в това време Милошевич и хора около него говореха все по-често за Македония като за Южна Сърбия.

Втори кошмар: в Солун се състоя милионен митинг, където едни “добри хора” викаха: “Македония е гръцка!”. А аз не бих искал да видя половината от това множество в София да вика, че Македония е българска.

Всякакво провлачване на решенията щеше да доведе неизбежно до емоционални патриотични изблици, които в крайна сметка щяха да направят невъзможно разумно последващо действие.

Или най-малкото, да ни поставят в силно затруднено положение пред света – в този момент още не беше открит път за никоя от източноевропейските държави към НАТО, но беше пределно ясно, че ако имаш разправии по границите си, трябва да забравиш за НАТО. А това беше моя стратегическа цел от самото начало...

Проблемът беше, че президентът Желев се намираше между първи и втори тур на президентските избори. Признавам, че очаквах подкрепа от него.

Той свика един съвет по националната сигурност, спомням си как вървяхме с министъра на правосъдието /Светослав Лучников/ и министъра на вътрешните работи (Йордан Соколов) през Ларгото, духаше силен вятър…

Военният министър /Димитър Луджев/ вече си беше там, при президента. Появи се Бригадир Аспарухов, директор на Националната разузнавателна служба по онова време, който обясни, че на границите вече се струпва сръбската войска, която незабавно ще влезе в България, ако ние признаем…

Дивотии, пълни дивотии. И в цялата тази суматоха президентът Желев разбираемо не прояви инициатива и каза: “Вървете, оправяйте се; признаването е прерогатива на правителството”.

По това време Стоян Ганев, министър на външните работи се обаждаше по телефона, за да обясни как Ханс-Дитрих Геншер, вицеканцлер и външен министър на Германия, му казал да не признаваме нищо.

Не съм питал Геншер, но това си беше очевидна лъжа. Ако имаше нещо, което на Геншер да му беше важно в момента, то беше да не е съвсем сам в цялата тази история. И очевидно за Германия да признаваме беше много важно.

Друг е въпросът, че ако ние бяхме направили гафа да не признаем Хърватска, там вероятно щяхме да имаме други дертове. И затова моето решение беше признаването на всички – което включваше и Босна, въпреки доста спорната ситуация там.

За мен беше по-изгодно да изглеждам некомпетентен в конституционно-правно отношение по въпроса за Босна, отколкото да си създам беля на главата и да бъда един от хората, насърчили Милошевич да влезе в Босна. Това би направило признаването да олекне и да стои като подстрекателство: “Изяж не този, но другия”.

След като достигнахме до решението за признаване, Стефан Тафров, зам.-министър на външните работи, се отправи към президентството, за да напише изявлението на Желев, с което той трябваше да заяви своята подкрепа за правителственото решение.

Аз имах глупостта да поканя колегите си на чаша коняк в чест на великото дело, което сме извършили, и на чашата коняк те се “разсъхнаха”. Надигнаха се едни гласове за това, че: “Ние, нали, хубаво признахме, ама дайте да не си казваме”.

Копринка Червенкова: Как да не си казваме?

Филип Димитров: Така – да не си казваме. Да изчакаме да си дойдат в София Стефан Савов, председателят на парламента, и Стоян Ганев, които липсваха, да седнем с комисиите в Народното събрание и като получим тяхната благословия, да си обявим решението.

Въпросът беше, ако не я получехме – защото в парламента нещата бяха доста на кантар – какво става?

И след като министрите се разотидоха с това становище, аз се хванах за главата и след кратко мислене, взех сам решението – и признах Македония.”

Конфликт с президента Желев в това отношение не сме имали, напротив. Тъй като вече му бяха казали, че няма да прави изявление, аз му се обадих и му казах, че може да се изявява съвсем спокойно, защото аз поемам отговорността и признаването на Македония ще бъде обявено в следващите 15 минути.

Това може би е бил най-любовният ни момент с Желев. Той каза: “Каквото и да стане с теб, оставаш в историята”…

А това, колко важно беше да признаем, може би най-добре се символизира от една фраза, тя трябва да стане известна.

Стефан Тафров отиде по моя поръка в съответните посолства. С Германия и Италия нещата бяха ясни, но Франция, Великобритания и САЩ трябваше да бъдат подготвени за това намерение.

И поставяйки по подходящия начин въпроса на Ричард Томас – ако ние бихме решили да признаем, как би погледнало на това, според вас, правителството на Нейно Величество, отговорът беше: “Ако признаете, ние, естествено, няма да ви подкрепим; ако не признаете, просто няма да ви разберем.”

Очевидно, европейският Запад изобщо не е бил в този момент на вълна „признаване на бивши югорепублики”...

Една фраза се повтаря като мантра от Филип Димитров и от Стефан Тафров, според Тафров, в студиото на БНТ, където той отишъл след обявеното признаване на Република Македония, проф. Николай Генчев му казал: „моето момче, нищо друго да не направи това правителство, с това ще останете в историята. Това е голямо дело!”

Явно и Филип Димитров и Стефан Тафров си харесват тази фраза, която нищо чудно изобщо да не е била изричана!

Кой как е реагирал, кой къде се е намирал в мига на признаването, кой лъга, кой маза, кой си преписа заслуги четете утре, когато ще стане дума и за това защо след като България първа призна независимостта на Република Македония

"Признахме..." заявява Филип Димитров от парламентарната трибуна в 20 часа и 30 минути. Всъщност няма излязло от този ден на МС.

И пак, най-важното, няма гласувано решение на парламента за това признаване - от парламентарната трибуна чуваме и четем единствено уведомление, след което председателя на НС, Снежана Ботушарова закрива заседанието.

Следва продължение

 

Кой дирижираше съсипването на банката и въведе в заблуждение политици и мнозинството от медиите?

Люба МаноловаДве правила съм запомнила в последните 25 години:

„Това, което не става с пари, става с много пари” и „Следвай парите!”

В нашата „земя като една човешка длан”, която се води и част от Европейския съюз в последните четири месеца се случиха събития, които са невъзможни за друга държава с действащо законодателство. Ето една малка част от тези събития, които осветиха следните факти:

 • Кредити към компании бяха обезценени на 100 процента, въпреки че в тях има заложени активи с висока стойност.
 • Със затварянето на банка КТБ и отнемането на лиценза й изчезнаха 5 на сто от Брутния вътрешен продукт на страната.
 • Съюзът на икономистите в България поиска пълния текст на така наречения одитен доклад, поръчан от БНБ на „правилните” одитори, но не го получи!
 • 4.2 милиарда "дупка" се оказаха поредния манипулативен прочит на казуса КТБ – коментираха десетки експерти финансисти.
 • Съдия Нели Куцкова предрече, че ще има лавина от дела срещу БНБ.  За сравнение при 292 000 вложители – само 50 000 да заведат дела срещу БНБ и държавата за щети и пропуснати ползи – съдебната система ще се запуши.
 • Икономистът Венцислав Димитров предложи три варианта за спасяване на КТБ – последва мълчание.
 • Националният омбудсман Константин Пенчев обяви, че не вярва на нито едно твърдение за КТБ. От БНБ се направиха, че не са чули.
 • Обявено бе, че престъпна група фалира КТБ, Главният прокурор Сотир Цацаров отмина с мълчание това твърдение.
 • Предходният премиер Пламен Орешарски заяви: „Затварянето на КТБ е най-скъпият вариант”, след това и той замълча, като безмълвно наблюдаваше какво се случва.
 • 42-то НС криминализира всяването на смут в банковата система, но смутът го докараха шефовете на БНБ, бизнесменът Иво Прокопиев, близък до така наречения президент Росен Плевнелиев, Делян Пеевски с недоказаното твърдение, че бившият мажоритарен собственик на КТБ е поръчал убийството му, политици, медии, близки до Пеевски и Прокопиев.
 • Татяна Дончева заяви: „Имало е организирано теглене на авоари за над 1 милиард от КТБ”. Никаква реакция.

Стана ясно че има сценарий за съдбата на банката от хора, които заблуждават обществото. Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради КТБ, докато управителят на БНБ говореше, че исканията на ЕК имат пожелателен характер, а не задължителен.

В медийното пространство се лансира тезата, че одитният доклад за състоянието на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ) е бил върнат от БНБ, за да бъде увеличена обезценката на активите до 4,2 млрд. лева, т. е. докладът бе опорочен.

Нищо случайно под слънцето – особено пък за милата ни татковина.

След конституирането на 43-ят парламент, бе създадена Временна комисия по бюджет и финанси, пред която Иван Искров докладва за състоянието на КТБ. Присъстваха редица експерти, представителите на вложителите, политици.

Днес публикувам пълният текст на тази Стенограма, нередактирана, така, както е била разпечатана от разшифровката на стенографа, веднага след заседанието.

Коментарът и анализи по казаното в тази Комисия ще следват в близките дни.

{edocs}stenogama-ktb.doc,600,400,link{/edocs}

 
Улиците на Истанбул бяха пълни с хораКъсно в петък вечерта министър-председателят на Турция Бинали Йълдъръм съобщи, че в страната е в ход „незаконно покушение“ на елементи от армията, уточнявайки, че би било точно да се каже, че се извършва опит за преврат.
Военните установиха контрол над стратегически обекти в столицата Анкара и най-големия град в страната – Истанбул. Експлозии и изстрели бяха чути и в двата града, над които се забелязват изтребители и военни хеликоптери. Танкове бяха разположени на международното летище „Ататюрк“, а по-късно тежка военна техника бе дислоцирана и в центъра на Анкара. В ранните часове на събота армията използва и оръжие, в резултат на което се стигна до загинали и ранени. Групите, които поеха властта в Турция, обявиха военно положение и въведоха вечерен час, предава AFP.
Суматоха в затвореното летище АтатюркАмериканските медии NBC и Daily Beast, а също и кипърският телевизионен канал съобщават, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган се отправя към Лондон, предава TACC. По непотвърдена информация държавният глава на Турция е поискал убежище в Германия, но е получил отказ.
„Въведен е вечерен час до второ нареждане“, се казва в разпространеното съобщение, подписано от „Съвет за мир в родината“.
Върховният представител на ЕС за общата външна политика и политиката на сигурност Федерика Могерини за „сдържаност“ в Турция след осъщесвтения опит за преврат срещу президент Реджеп Тайип Ердоган, предава AFP.
Мостът на Босфора, окупиран от военни„В постоянен контакт с делегацията на ЕС в Анкара и Брюксел от Монголия сме. Призив за сдържаност и уважение на демократичните институции в Турция“, бе коментарът на Могерини в социалната мрежи „Туитър“.
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг подкрепи „демократичните институции“ на ключовия съюзник Турция, след като група военни предприеха опит за преврат срещу президента Реджеп Тайип Ердоган, предава AFP.
„Призовавам за спокойствие и сдържаност, и пълно зачитане на турските демократични институции и конституцията. Турция е ценен съюзник на НАТО“, се казва в изявлението на Столтенберг.
„Току-що говорих с турския външен министър Мевлют Чавушоглу. Следя събитията отблизо и със загриженост“, увери генералният секретар на Алианса.

Стрелба се чува в Анкара, над града прелитат военни самолети и хеликоптери

В съседна Турция бе извършен опит за военен преврат, съобщиха българските телевизии Нова и Би Ти Ви.
Турският армейски генерал Юмит Дюндар заяви, че отговорните за случващото се в страната са „малка група от Първа армия“, командир на която е самият той, съобщава вестник Hurriyet. Дюндар отбеляза, че се намира в непрекъснат контакт с губернатора на Истанбул от първата минута на бунта.
Правосъдният министър Бекир Боздаг обеща опитът на военните да не бъде успешен. „Само през телата ни“, заяви министърът, който благодари на политическите партии, че подкрепят демокрацията.
Боздаг призова войниците да не изпълняват заповедите на превратаджиите, като добави, че това не е било разпоредено от главните генерали.
Съобщено бе, че в района на централния квартал на Анкара – „Къзълай”, по булеварда преминаха около 8-10 танка, предава информационната агенция „Догу хабер ажансъ” (ДХА). Някои граждани са изправиха срещу тях. Танковете обаче продължиха и премазаха един от паркираните автомобили. Вижда се, че танковете продължават към резиденцията Чанкая (доскоро – президентска, а в момента – правителствена – бел. на редакцията).
Турската армия използва оръжие срещу група протестиращи в района на стария мост над Босфора – „Боазичи”, предава информационната агенция „Догу хабер ажансъ” (ДХА). Съобщава се за ранени в района на инцидента, посочва още ДХА.
Междувременно военните са нахлули във валийството в провинция Сакария. Голям брой униформени са влезли в сградата, а танкове са разположени в района пред нея.
На този фон в различни райони на Истанбул от минаретата бяха прочетени проповеди и населението бе призовано да се събере пред полицейските дирекции. Това стана след изричните указания на президента Ердоган за отпор на опита за преврат на площадите и около дирекциите по сигурността.
Полицията в Турция е задържала по-голямата част от войниците, които се включиха в опита за държавен преврат, съобщи националният ежедневник Daily Sabah. Източници твърдят, че няма да бъдат предявявани обвинения срещу войници, които се върнат към своите военни постове и предадат оръжието си.
Президентът Реджеп Тайип Ердоган е все още президент и главнокомандващ, и обеща заговорниците да платят най-висока цена за действията си.
Говорител на Националната разузнавателна служба (МИТ) увери, че ситуацията е под контрол и всичко ще бъде нормализирано в рамките на часове.
Междувременно, в района на централния военен клуб на армията „Харбийе” в Истанбул са се чули изстрели от оръжие. Ранен е бил преминаващ водач на МПС, настанен на лечение в болнично заведение, посочи ДХА.
Началникът на специалните подразделения на Въоръжените сили на Турция Зекай Аксакали съобщава за загинали и ранени сред военните в резултат на опита за държавен преврат в страната, предава РИА Новости.
„Превратът е подкрепен от неголяма част от военните. В близко време напълно ще поемем ситуацията под контрол. Сред нашите военни има загинали и ранени“, заяви Аксакали в ефира на NTV.
В Истанбул ТИР-ове са блокирали движението и в двете посоки по централния булевард „Ватан”. Вижда се, че пред Дома на армията в централния район „Аксарай” в пълна готовност се намират 9 танка. Наблюдават се и полети на хеликоптери „Скиорски”, посочва ДХА.
Hurriyet съобщи: Генерал Юмит Дюндар заяви, че опитващите се да направят преврат са „малка група от Първа армия“
„Мнозинството от нашите военни не подкрепят преврата. Турската армия не може да се управлява чрез заповеди от Пенсилвания (местоживеенето на опозиционния ислямски проповедник Фетулах Гюлен, който Ердоган обвини в организирането на преврата – б.р.)“, заяви турският министър на отбраната в ефира на NTV.
На турската военна база „Инджирлик“ са преустановени всички операции, а на територията й е обявена терористична заплаха, предава TACC, като се позовава на информация от местни медии.

Други подробности към момента не се съобщават.
Късно в петък вечерта военни групи съобщиха по държавната телевизия, че поемат властта в страната – акт, който премиерът Бинали Йълдъръм заклейми като незаконен. Медиите съобщават за самолети и хеликоптери над Анкара. Според журналисти се е стигнало и до сблъсъци между полиция и военни.
Турската армия обяви, че поема контрола върху властта.
Излезе новина, че началникът на генералния щаб е задържан, но по.-късно тази новина бе опровергана.
Около 30 турски войници, участвали в опита за държавен преврат, са предали оръжията си, след като са били обградени от въоръжена полиция на централния площад „Таксим“ в Истанбул, предава Reuters.
Властите уточниха, че ситуацията в страната постепенно се връща под контрол, като в близките часове ще бъде напълно нормализирана.

Турските въоръжени сили обявиха, че са взели властта, за да опазят демократичните ценности.

Военен хеликоптер пусна две бомби, които се взривиха върху сградата на парламента, след като предварително бе съобщено, че там се събират депутати. Хеликоптер обстрелва и сградата на МИТ, турското разузнаване.

Съобщено бе, че президентът Реджеп Ердоган е в неизвестност.

Президентът Ердоган

При сблъсък между военни с полицаи са загинали 17 полицаи.
Обявено бе, че Ердоган е в неизвестност.
CNN предаде на живо, как по улиците на Истанбул има танкове.

Ердоган се появи и направи изявление, в което призова гражданите на Турция да излязат по улиците. Той обяви, че държи властта.
Престрелки и силни експлозии се чуват в Истанбул и Анкара.
Военни обявиха, че въвеждат полицейски час и военни положение.

Военни са атакували централата на CNN Turk.

В Министерския съвет в София се провежда спешно, извънредно заседание на спецслужбите. Очаква се да пристигне премиерът Бойко Борисов.
КПП Капитан Андреево, Лесово, Малко Търново с Турция са затворени.
На моста на Босфора бе открита стрелба, в болниците постъпват ранени.
Водеща в турска телевизия е прочела Декларация на метежниците, заплашена с пистолет.
Правителството съобщи, че всички министри са възстановили функциите си.
От летище Ататюрк в Турция се очаква да се осъществи полет към Варна.

Обявено, че президентът Ердоган е кацнал на летище Ататюрк, съобщиха информационни агенции.

Съобщено бе, че полицията в турската метрополия Истанбул е затворила движението по двата моста над Босфора, предава TACC, като се позовава на местни медии.
Движението е забранено по Босфорския мост и по моста, кръстен на султан Мехмед Фатих, които свързват европейската и азиатската част на града.
Причините за предприетите мерки не се съобщават.

В турската столица Анкара е била чута продължителна стрелба, съобщава телевизионният канал Press TV. Съобщава се, че над града има военни самолети и хеликоптери.
Хеликоптери летят и над Истанбул, най-големия турски град. Властите забраниха движението по двата моста, свързващи европейската и азиатската част на метрополията.

Британски журналисти в турската метрополия Истанбул докладват за сблъсъци между военни и полиция, пише вестник The Telegraph. Съобщава се, че охраната на президентската резиденция е обезвредена.

Всички полети от международното летище „Ататюрк“ в Истанбул са отменени, предава Reuters.
Турски военни сили обявиха късно в петък, че поемат властта в страната, за да защитят демократичния ред и да гарантират правата на човека.

Българският премиер обяви, че следят с тревога какво се случва в Турция. Изяснява се ситуацията. "Има ред за сваляне и махане от власт, важното е да няма спирала от насилие... Затворени са границите с Турция. Обменяме информация с колегите от Турция. Спецслужбите и гранична полиция са на крак".

Информационната агенция „Догу хабер ажансъ” (ДХА) оповести ултиматума на турските въоръжени сили, излъчен по националното радио и телевизия (ТРТ):
„Публикуването на този текст по всички държавни информационни канали на Република Турция е искане и заповед на турската армия. Скъпи сънародници, граждани на Република Турция; достигнахме до положение всички държавни институции, включително и турските въоръжени сили, да бъдем проектирани с идеологически мотиви и следователно – да не бъдем в състояние да изпълняваме нашите закони задачи и отговорности.”.
Междувременно в района на Управлението на специалните сили в Анкара, квартал Гьолбашъ, се чуват експлозии, а пред къщата на Ердоган в Истанбул на азиатската част в района Юскюдар, са предприети засилели мерки за сигурност от елитни части на полицията, посочва още ДХА.

 

„Бързото отваряне на врата”, от което полицаи пукват главата на момиче не било полицейско насилие?!

Семейството, при което полицаи нахлуха късно през нощта, без да се легитимират и без заповед „Няма виновни за побоя над мирно семейство от полицаи” реши Районната прокуратура в Кърджали. Става дума за случай от края на м. юли 2010, при който четирима цивилни полицаи нахлуха през нощта в дома на семейство Мустафови, без прокурорска заповед, биха членове на фамилията и спукаха главата на 16-годишната им дъщеря!

Прокуратурата така и не повдигна обвинения на двамата Мустафови - Карим и на баща му и ги освободи без мярка от ареста. По време на разследването се оказа, че Карим не си е викал проститутки, а такси?!

Случаят първоначално бе потулен от МВР, но доби гласност, след като Айсел Мустафова изпрати Отворено писмо до медиите. Премиерът Бойко Борисов призна, че го е срам от действията на полицаите и призова те да бъдат наказани, докато вътрешният министър обяви, че е горд с тях!

Основният дует в ГЕРБИзвиках министър Цветанов и той ме информира, че лично е говорил с пострадалите”, добави министър-председателят Борисов.

Действително веднага след побоя,  Цветанов пое ангажимент лично да разговаря с пострадалите граждани и да им се извини за действията на подчинените си

Вицепремиерът обаче не спря до тук и само ден по-късно обясни, че полицаите са действали професионално и в реда на закона. Причината за нахлуването била, че имали данни, че синът на Мустафови Карим си е поръчал проститутки.

От Коалиция за България поискаха председателят на парламента Цецка Цачева да свика заседание на комисията по правата на човека, а в сряда първа точка в дневния ред да бъде изслушане вътрешният министър Цветан Цветанов.

Във връзка с предложението за изслушване на Цветанов, парламентарната шефка обясни, че то трябва да бъде внесено в писмен вид.

Минути по-късно искането бе внесено от Михаил Миков и Ангел Найденов от левицата, и Христо Бисеров и Лютви Местан от ДПС.

Същевременно премиерът Борисов обяви по националното радио, че е наредил на Цветанов полицаите, набили семейството, да бъдат наказани тежко. "Това ще се случи, след като дойде докладът на Инспектората на МВР", заяви Борисов.

„Извиках министър Цветанов и той ме информира, че лично е говорил с пострадалите”, добави той.

Три дни след нощта, в която се случи това, най-ненадейно министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов внезапно обяви, че е имало прокурорска заповед за влизането в дома на пострадалото семейство. До този момент Цветанов се измъкваше с обяснението "всичко е било в рамките на закона".

На 29 юли вечерта, вицепремиерът и МВР-министър Цветан Цветанов съобщи в централната новинарска емисия на bTV, че е имало разрешение за акцията, но кой го е издал, Цветанов така и не уточни. Дали за нахлуването е съществувало съгласие на прокурор, или съд е разрешил акцията никой нито чу, нито разбра.

Да не отварям дума, че в Закона съществуват и някои тънкости: при определени акции на полицаите може да участва и наблюдава действията им прокурор. Такъв очевидно е нямало...

Що се отнася до съда, след като Цветанов дни наред лягаше и ставаше с думите, че поне 5 на сто от съдиите „са се свързали” или „са се сраснали с престъпността” – в зависимост от изданието, в което се цитира министъра, то съдиите би следвало да са „били заети” с връзките си с престъпността и да не са му били под ръка, както се оказват прокурорите, поне до Романвасилевия клип с ареста на ексминистъра на отбраната.

В парламента Цветанов бъркаше непрекъснато името на набедения от него за сводничество и бизнес с проституция от „Карим” на „Кадир”, което стана повод от опозицията да го поправят и вземат на подбив!

Интересен начин за определяне на това как проституцията се превръща в престъпление  формулира вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов:

„Когато използваш подобен начин да привеждаш в експлоатация и да генерираш финансов ресурс, естествено е престъпление – категоричен бе МВР министърът.

Цветанов разсъждава какво е проституция и какво сводничествоПо закон проституцията не е престъпление, само сводничеството е престъпление, но според Цветанов синът на семейство Мустафови – Кадир е поръчал проститутки и така полицията е стигнала до неговия адрес!

Другият интересен момент в цялата тази история бе, че хем синът на битото семейство бе поръчал проститутки, а пък майка му не знаела с какво се занимава той, хем с това Цветаново обвинение бе задържан съвсем друг мъж!

Районната прокуратура в Кърджали повдигна обвинение и привлече в качеството на обвиняем Джем Мустафа за това, че на 23 юли тази година в Кърджали, при условията на опасен рецидив, склонил две лица към проституция, съобщиха тогава от прокуратурата.

С постановление на Районна прокуратура-Кърджали, Джем Мустафа бе задържан за срок от 72 часа. Районната прокуратура ще изготви и внесе в Районния съд, искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Синът на семейство Мустафови от Кърджали, в чийто дом нахлу полиция през нощта, е посредничил за ползването на две момичета за сексуална експлоатация. Това обяви вътрешният министър Цветан Цветанов в парламента по време на изслушването му във връзка с нахлуването на цивилни полицаи в дома на невинно семейство в късните часове и боя който са нанесли на членовете му.

От трибуната на парламента ред МВР-министър Цветанов заяви, че полицията е работила по оперативна информация за разбиване на престъпна група, която осигурявала момичета за проституция. По думите му синът на Айсел Мустафова - Кадир, е поръчал момичета от техния сводник Джем Мустафа, който бил следен от полицията, като Мустафа и двете момичета са били задържани.

На 23 юли 2010 година вечерта, четирима цивилни мъже нахлуват в дома на Айсел и Сабахатин Мустафови. Съпрузите и децата са натръшкани на земята, дъщерята е с пукната глава, а по ръцете на бащата Сабахатин са останали охлузвания и следи от побоя.

След т. наречената „акция” бащата и синът - Сабахатин Мустафов и синът му Кадир са отведени в Областната дирекция на полицията, където към 3 часа призори станало ясно, че погрешка са бити и проснати на пода.

Междувременно съпругата Айсел с кола на приятел е транспортирала дъщеря си Ширин и гостуващия си племенник в Бърза помощ.

Обвинените полицаи в незаконно нахлуване в частен дом през нощта, а един тях разследван за нанасяне на лека телесна повреда се оказаха...невинни!

Битите и проснати на пода в собствения им дом останаха без да получат правосъдие за безпричинното полицейско насилие, спрямо тях.

Ето със съкращения какво прозвуча в парламента:

{edocs}turk-kardjali.doc,600,400,link{/edocs}

Председателят на парламента Цецка Цачева заяви от парламентарната трибуна, разбрала-недоразбрала за какво иде реч, че когато се работи много, "са възможни и грешки".

Това ми напомни за цитата от Сталин, че когато се секат борове, хвърчат трески...

"Призовавам ви, г-н Цветанов, да не спирате дотук и това, което е прието като мерки за изпълняване на препоръките, които имаме в доклада на Европейската комисия, трябва да се случи по най-бързия начин", каза още Цачева.

Какви конкретни мерки се предвиждат от МВР за по-нататъшни действия и за поддържане на високо професионално равнището на служителите на МВР, попита Цачева, на което Цветанов отговори, че се провеждат семинари...

Насилието в Кърджали се случи в началото на мандата на ГЕРБ. Цветанов все още е министър, полицейските операции вече не ги показват по телевизията, но затова пък вътрешният министър продължава да се произнася за виновност по телевизията! Все така неразбрано, но натъпкано с клишета...

Коментарът оставям на читателите.

 
Люба Манолова, автор и собственик на сайта Уважаеми читатели, тук ще прочетете цялата документално доказана истина за случилото се и случващото се в КТБ. Публикувам тези документи, в навечерието на гласуването на промени в Закона, за да бъде улеснено доразграбването на КТБ. Нито една медия освен тв7 и news7 не покани засегнатите от поредицата престъпления извършени и извършващите с трезора.
Сайтът "Хроники" вече публикува разговори и свидетелства на членове на НПО "Ние, гражданите" . Никой не реагира. В парламента бързат да приемат ултимативно предложените експресни промени в законодателството и то след като българският съд отхвърли искания, които противоречат на Закона. Това означава, че винаги, когато държавата поиска, парламентът ще променя удобно на политиците законите, за да вършат някои лица от политиката и съдопроизводството спокойно своите деяния.
Прадаването на телевизия news7,

Политици източват КТБ, но крият как, защо и кои са?

КТБ се граби сега и ще се източи пак сега

Френският посланик Негово превъзходителство г-н Ксавие Лапер дьо Кабан проглуши ушите на гражданството, за да защити някакви френски бизнесмени и направи всичко възможно да бъде сменен съдия по дело на заинтересовани бизнесмени от Франция! Прецедент, който няма равен в практиката на Европейския съюз - посланик на чужда държава да се меси в съдопроизводство! Да бъде назидаван и квалифициран с обидни определения български магистрат!
Цялата държавна машина, во главе с прислужващите медии се вдигна на крак и съдията бе прогонена и наказана.
Нейно превъзходителство посланика на Обединеното Кралство Великобритания Сара Райли, която е изпълняващ длъжността в София, Негово превъзходителство Детлеф Лингеман, посланик на Германия, и съответно техни превъзходителства посланиците на Италия - Марио Контичелли, на Кралство Белгия Аник Ван Калстер, на Кралство Холандия, Том Ван Ооршот са получили писмо от Неправителствената организация "Ние, гражданите", придружително писмо и Доклад до представителството на Европейската комисия в София относно поставянето на България под специално наблюдение от страна на Европейската комисия във връзка с увеличаването на макроикономическите дисбаланси и финансовата нестабилност.
Не става дума за лобиране в полза на интересите на някакви френски бизнесмени, не става дума за прехвалената "стабилност", за която непрекъснато ни уверяват правителството на Бойко Борисов и еврокомисарят Кристалина Георгиева. Проблемът е случващото се с банка КТБ и опитите тя окончателно да бъде ограбена чрез промени в законодателството, със задна дата, извършва се и чрез антидатирани документи на Министерския съвет и министъра на финансите с цел, източване на затворения трезор в полза на определени по Списък юридически субекти.
Предстои България да бъда поставена под наблюдение за наличие на лоши и недопустими практики във финансово-банковата сфера, но затова почти не се пише или говори в медиите. Пише се и се дават пространни интервюта за усилията на членове на правителството и депутати затвореният трезор да бъде още изпразнен. Още - поне с 1,5 млрд, но ако може и до 3 милиарда!
Трезорът е ликвиден - за това не се пише. По Списък, който се намира на бюрото на министъра на финансите Владислав Горанов, пари все още се плащат. Самата и. д. Банков надзор, Нели Кордовска е изтеглила свои пари от вече затворения трезор и все още е на поста си и никой от Прокуратурата не я търси за обяснения!
Никой не даде да се обнародват и как бяха обезценени активите на банката на стойност над 4 милиарда от така наречените одитори, крият се документи и начина на обезценката, както и поводът за тази обезценка. Те са строго пазена тайна.
Строго пазена тайна е и на какво основание на 3 декември 2014 година Министерския съвет приема решение за изплащане на парите от въпросния Списък от бюрото на министър Горанов. За това Решение за изплащане писмото на Горанов е от 5 декември, но се оказва, че три дена по-рано МС решава?! Преди да е получил искането?!
Документ за внасянето на Доклада до представителството на Европейската комисия
Ето придружителното писмо, което се публикува за първи път в печата:

На вниманието на: /To the attention of:

ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

- „Икономически и финансови въпроси " ECFIN H.3

Head of Unit : Mr Joost KUHLMANN joost.kuhlmann@ec.europa.eu

Desk-officer Bulgaria: Mr Cvetan KYULANOV cvetan.kyulanov@ec.europa.eu

Desk-officer Bulgaria: Mr Ventsislav PETROV ventsislav.petrov@ec.europa.eu

-  „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП"

-  „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капитталовите пазари"

-  "Правосъдие и потребители"

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В СОФИЯ

Г-н Огнян ЗЛАТЕВ com-rep-sof@ec.europa.eu

Ref. Commission Staff Working Document Country Report Bulgaria 2015 (COM /2015/85final); 26.02.2015 ECFINH.3 Mission inBulgaria -March 17, 2015

Отн.Поставянето на България под специално наблюдение от страна на ЕК във връзка с увеличаването на макроикономическите дисбаланси и финансовата нестабилност

Неправителствена организация „Ние, Гражданите", представлявано от Вера Ахундова, Председател, адрес: гр. София, бул. „Витоша" № 68 тел. за контакт: 0888 416 770

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В периода от 20.06.2014 г., когато четвъртата по големина системна българска банка

Корпоративна търговска банка /КТБ/ бе поставена под специален надзор, до настоящия момент към Вас са се обръщали с писма и жалби множество ощетени български и чуждестранни физически и юридически лица. Неправителствената организация „Ние, гражданите", която с анализи и документи вече за трети път се обръща към Вас по казуса „КТБ", представлява и защитава правата и интересите на големи обществени групи, каквато понастоящем е групата на ощетените вложители, драстично нарушени от действията, бездействието и неспазването на законите от страна на държавните органи.

Членовете ни не само са пострадали от затварянето на Копроративна търговска банка, не само са загубили личните и фирмените си средства като вложители в банката, не само са претърпели значителни морални и материални щети от забавянето на изплащането на минималните гарантирани влогове, но са лишени от правото си на правосъдие.

В контекста на основния акцент, който поставяте при предстоящото специално наблюдение на България, а именно наличието на лоши и недопустими практики във финансово-банковата сфера, бихме желали да привлечем вниманието Ви върху следните въпроси:

-  незаконните действия и намеси на държавните органи - БНБ, правителството, парламента, при развитието на цялостния казус КТБ;

-  ненадеждността, манипулирането и пълното изкривяване на официалната информация, която българското общество и Европейската комисия, получават от официалните български институции върху цялостното финансово-икономическо състояние на страната и, в частност, за състоянието на КТБ преди процедурата по специален надзор, по време на прилагането й, оценката на активите и пасивите на банката и т.н., които дирижирано водят до неправилни изводи, констатации и решения както на институционално равнище в България, така и в бъдеще ще повлияят на равнище ЕК решенията на комисията относно мониторинга върху страната;

-  пълния отказ до настоящия момент от право на защита и правосъдие за хиляди български и чуждестранни граждани - вложители, поради непризнаване на правен интерес, въпреки релевантни решения по аналогични казуси на европейски съдилища;

-  непрозрачност относно състоянието на активите на банката, корупционните практики, случаите на конфликт на интереси, ад хок приеманите законодателни решения, извършваните тайни банкови операции, инкриминирането на хиляди невинни вложители и служители на банката;

-  особената роля на българските банки като икономически агент в България, позволила съз законови средства нарушаването на закона за защита от дискриминация и закона за защита на конкуренцията.

По тези въпроси сме сезирали всички български институции /Народно събрание, Главна прокуратура, КЗК, Омбудсмана на България и др./, но досега не е последвало никакво действие от тяхна страна за изясняване на случаите, посочени в нашите доклади и сигнали. Два от анализите ни бяха изпратени до ЕК, последният е с дата 02.02.2015 г.

Във връзка с горепосочените причини, поради факта, че представляваме голяма група от ощетени и онеправдани граждани и фирми, а също така и поради огромния обем на доказателствени материали, които сме събрали, задълбочения макроикономически анализ, който сме предоставили на обществото и експертизата,

която притежаваме, бихме искали на среща с мисията на ЕК в България да обсъдим повдигнатите въпроси и лично да ви връчим доказателствата по тях, които са в обем, който не ни позволява напълно да ги прикачим към настоящото писмо.

Оставаме на разположение и очакваме да се срещнем с вас в рамките на визитата ви в България.

С уважение

Съпредседатели:

Д-р ик. н. Вера Ахундова                        Даниел К. Божилов


Това писмо бе придружаващо Доклад с над 200 документа до Европейската комисия и посланици на страни-членки на ЕС. Ето и самият Доклад:
{edocs}pismoto-2.doc,600,400,link{/edocs}
Уважаеми читатели, очаквайте анализа: "КТБ-крахът на българската правова държава".
 

Човек не цени това, което има. Така и с нас, българите – тръгнали да стачкуват срещу Партията, срещу ГЕРБ! Къде отиват те, бе?

Че ГЕРБ имал петима души достойни за президент! Добре, че избираме само един за поста...

Магистрала, която другите правят за 31 години – ГЕРБ я направи за шест месеца! Застанали едни синеблузи Борисов и Плевналиев да режат лентата на „Марица”, да им се ненагледа човек! Другите със сака, че вече си е хладно, а те – по ризи, горят вътрешно от гордост!

Хората трябвало да благодарят на Симеон Дянков, че отделил 36 милиона за пътния участък от бюджета!

Да ни го пусне Борисов Дянков и ще му благодарим, ех, как ще му благодарим! Ще му държи влага дълго време! Не го пуска обаче Борисов – не си го дава, даже за благодарности на електората! Ей, това не го разбирам...

А и за пътуването до Китай ще му благодарим, че заведе една млада жена до тази държава! Показа й: Пекин, Шанхай Тянжин! Още незавършила висше, неизкласила както се казва и вече съветник на вицепремиер – това е да си в ГЕРБ, па макар и младежкия!

Курумбашев нещо искаше да му се разяснява от какъв характер била командировката в Китай! Ами от емоционален хакатер, бе Курумбашев – ти не си ли обичал! „Човекът е влюбен!” както се изрази премиерът при Сашо Диков по темата.

Ама колко струвало пътуването – какво го интересува социалистът това? Да не би той да дава парите? Държавата ги дава, а общото и кучетата не го искат казват старите хора.

„Съгласно протокола” пише Дянков до социалиста Курумбашев, той бил придружен до Китай от младата си съветничка! „Съгласно протокола” такова нещо няма коментирали за сайта Bulgaria news дипломати, ама това е съгласно Дянковия протокол, който ние едва ли познаваме, бе, не съгласно другия, официалния протокол!

И после – човекът е спестил пари като е пуснал една девойка да го играе официална делегация в пътуването му в Китай!

Това е историята с упорството на Курумбашев да пита Дянков защо води недоучилата девойка от младежкия ГЕРБ в Китай! Ако сте съгласни с отговора на Дянков и позицията на Цачева, кажете „да”! Ако не сте съгласни – кой ви пита?

А Дянков е като Шива – е едната ръка приготви проекта за Бюджет 2011, с другата го внесе в правителственото заседание, с трета го даде на Цецка Цачева, с четвърта – написа отговор до Курумбашев, с пета даде пресконференция за проектобюджета – грешка, пресконференция се дава устно, а не с ръка!

Когато и да се живее думата „партия” е велика работа: и образование /ако такова ти липсва/, и възпитание, и начин да не те уволняват, и най вече да си живееш живота без проблеми!

Какво каза другаря Борисов в минутите след като уволни другарката професор Борисова: „...министърът трябва да има обществено доверие. С вчерашното прибързано, несъгласувано с мене, с парламентарната група – пускане в медийното пространство за 20-те процента доплащане, повтарям,  без да се потърси за такова тежко решение, то може и правилно да е,  може би е правилно, за дисциплиниране на системата, това трябваше да стане с цялата политическа воля и подкрепа на правителството – това не беше направено...

Къде е тръгнала без „обществено доверие”, къде е тръгнала със това загубено доверие, без да е съгласувала с парламентарната група” – без партията нищо не се прави! Това е истината. Апропо – другарката професор Борисова беше ли партийка или не беше? Да не би да не си е внесла членския внос навреме?

Днес нещата звучат по следния начин: партията е любов, партията е надежда, партията е вяра – както се пошегува един приятел като чу това: „А къде е майка им, София?”*

Кой е строил така магистрали? Опозицията пусна някакъв провокатор, който каза, че не са му плащали заплата от май месец! Кой ще му повярва? На лекарите не са им плащали от март и ако слушат и уважават Дянков – ще им платят другия март. Ако рекат да се правят на недоволни – може да почакат и до юни догодина! Трябва да благодарим на Дянков, а не да протестираме!

И дайте да се разберем за Дянков: Има лоши качества, които създават големи таланти. Казал го е не друг а великият Ла Рошфуко.

Гледам французите – 3 милиона са излезли на улиците, за да протестират за новия закон за пенсиите, който техните политици ще гледат след три дни! Ама това са французи – по тях ли ще се водим? Те резнаха главите на кралицата на краля си, и после танцуваха! А за едната религия – цяла нощ се клаха на Свети Вартоломей – по тях ли да се мерим?

И нашите хора излязоха на улиците, шествие направиха, но не за пенсиите, болниците, образованието, културата или някоя друга досадна причина – хиляди вървяха на шествие за въвеждане на богословие в училище! Това са християни, това са хора, религиозни – кротки и търпеливи. Почти като жертвеното агне по Гергьовден.

На университети им трябвали пари! Това ли ви е проблема, бе! Ами грейте се на слънце, нали науката е слънце, грее ви в душите, да ви грее и зимъска! Колко му е!

Програмата САПАРД е успешно приключена, толкова успешно, че Европейската комисия ще ни глоби 6,5 млн евро! Това е успех, а не като на предишните – блокараха им парите, и как казваше другарят министър-председател – и паспорти не им даваха за чужбина!

Гледам по новините  притича един човек с шайга грозде към другаря Борисов! И той веднага го разбра: взе шайгата и я даде на охраната, да я носят! Дето се казва, от вълнение даже не благодари на лозаря! Така е то, вълнението от срещите и любовта на хората така може да те стисне за гърлото, че и звук да не можеш да издадеш!

Вече години не спират да се заиграват с думата „интеграция”. Саркози не можа за интегрира циганите и ги изпрати по родните им места – да номадстват там като слязат от самолета!

Това с интеграцията не е лесна работа: моето куче, Харалампи, и то не иска интеграция! Като хване кварталните градинки, ходи го гони и наказвай! Взехме му намордник – чуе ли хайванчето: „Къде ти е намордника” и тутакси се скрива под масата – да пълзим, ако толкова сме настоятелни, за да го хванем. От зор, кръстихме намордника „фънди” – на кмета на София, сега, докато зацепи хайванчето, че става дума за намордника му – ще имаме спокойствие!

Домашен любимец, домашен любимец, но и той се изхитри, уж приятел на човека, уж, гледал благодарно и вярно! Вятър работа!

Сутринта му редя: „Яж, Харалампи, яж, и благодари на Бойко и Фандъкова, че ако те не бяха те – кой знае дали щеше да си живееш така европейски!” Говоря му аз, говоря, а той – лае на всяко изречение! Неблагодарна работа е този Харалапми! Вярно, от Плевен го взехме, миналия мандат много му се дразнехме, заради вътрешния министър, но сега? Румен Петков е отново на почит, председателя на парламента също е от Плевен – смеем ли да му се дразним на наш Харалампи?

Оня ден го разхождам и му говоря като на човек: „Да благодариш на партията, че се на почит и уважение! Паспорт си имаш, лекарства ваксини, храна – разхождат те когато ти скимне! Какво повече!”

А Харалампи пак излая! Един окъсанооблечен човек мърмореше на спирката: „Като сте си избрали пазвантинът на Тато да ви управлява, хак ви е!” Харалампи се ядоса и отиде, вдигна му крак... добре, че го издърпах! Не е човек това куче, все гледа то да има последната дума!

Та, да се върна на онова сравнение, че ГЕРБ правел за 6 месеца това, което другите партии – за 31 години! Иди, че кажи, че не е по Димитровски! Георги Димитров казваше: Това, което другите нации правят за 100 години, ние трябва да свършим за 10!” Май така беше! Скъсяваше ни живота той, сега пак ни го скъсяват – със сроковете на изпълнение.

И за домашно и размисъл:

Няма достатъчно проницателен човек, способен да разбере злото, което сам върши – пак Ла Рошфуко го е казал.

 

Граждани на Турция и Израел изкупуват българска земя – алармира Национална телевизия СКАТ, а основен генератор на разкритията бе водещият Велизар Енчев в предаването „Дискусионно студио”.

„Земята не е само предмет на граждански оборот, а правният режим, който действа върху нея, има обществено значение. Не е завидна съдбата на народ, който живее или работи предимно върху земя, която се притежава от чужди граждани. Не споделям лековатото обяснение, често чувано, а и днес изречено от господин Валентин Василев от тази трибуна: "Какво се безпокоите, след като земята няма да бъде изнесена?". Естествено е, че земята като недвижима вещ не може да бъде преместена от мястото, в което тя се намира. Но никак не е малозначителен въпросът кой ще населява българската земя и то в един период, когато страната ни все още не е преодоляла последиците от икономическата криза и която се намира, и ще продължава още дълги години вероятно да бъде в състояние на демографска криза.

В това отношение няма да се връщам твърде назад в историята, но само искам да посоча един пример от началото на ХХ век, когато въз основа на решение на Петия ционистки конгрес Еврейският национален фонд започва да купува големи площи земя в Палестина, за да може върху нея еврейският народ да създаде свое отечество.

Един друг пример, по-близък до нас и във времето, и в пространството, изречен не от кой да е, а от бившия турски президент Тургут Йозал, който казва: “Рано или късно отново ще завземем България, но този път ще я купим.” В началото на 90-те години той допълва тази своя идея: “Турция трябва да постави границите на някогашната Османска империя в центъра на интересите си с цел през ХХІ век да стане отново империя”.

Може да се твърди, че това не е официалната позиция на тази съседна държава, но едва ли е за подценяване, че в нея има широки влиятелни слоеве, включително политически, които не са се отказали от разширяване на влиянието, включително с прилаганите икономически средства…”

Това заявява от трибуната депутатът социалист Янаки Стоилов. Начинът, по който гласува показва, че думите са му били колкото да каже нещо...

Какъв е поводът да припомня тези думи на Стоилов – от една страна това е гласуването на промени в Конституцията, които да дадат възможност на чужди граждани да закупят българска земя.

Вторият повод е, че днес, на 18 юли е годишнина от рождението на Апостола, този, който положи живота си пред олтара на Отечеството, за да бъде един ден България свободна от турско владичество.

Третият повод е, че промените в Конституцията са били извършени под натиск и с писмено указания от Американската търговска камара, внесено в деловодството на парламента!

И не на последно място е необяснимата тогава подробност, че Писмото е било адресирано до, забележете:

 • Председателя на парламента Камелия Касабова;
 • Посланика на САЩ, г-н Джеймс Пардю;
 • Посланика на Израел, г-н Авраам Шарон;
 • и посланика на Република Турция, г-н Хайдар Берк!

Случайно ли е, че Писмото е било изпратено до тези трима посланици – днес, седем години по-късно историята се разбулва: Щатите са прокарали конституционни промени в парламента на една суверенна държава в интерес на Турция и Израел – две страни, които вече усилено изкупуват чрез подставени лица българска земя, под предлог за инвестиции!

Седем години по-късно мога уверено да твърдя, че инвестиции от тази срамна и позорна история не са дошли, но пък за сметка на това – България губи свои земи, които минават в чужди ръце!

И така, малцина знаят,

преди седем години Американската търговска камара с Писмо, даде указания на българския парламент как да се промени Конституцията, за да може да се продава на чужденци. Писмото е било внесено с входящ номер 439-00-139, от 19.11.2004г. Посочен е дори и точният час на завеждане на писмото в деловодството - 16, 23ч. То е било подписано от нейния президент Кенет Лефковиц и изпълнителния й директор Валентин Георгиев.

{edocs}nova zora2.doc,600,400,link{/edocs}

Това писмо указва как точно българският парламент да промени Основния си Закон – Конституцията.

Писмото не може да бъде открито в архива на в. "Нова Зора", който го публикува навремето.

В парламента още по-малко то може да бъде открито, въпреки че има известен входящ номер и дата на внасяне.

Въпреки трудностите, "Хроники" успя да намери текста на писмото.

Интерес представлява и дебатът в парламента по това писмо, което указва как българските депутати да променят Конституцията си, за да няма пречка да се изкупува българска земя от чужди граждани.

В дебата има интересни и поучителни моменти, в гласуването – още повече.

Ако някой заявява от трибуната, че трябва да се внимава, че ще има последствия и то не в полза на България – при гласуването всички, вкупом ПОДКРЕПЯТ промените, т. е. подкрепят чужденци, граждани на чужди държави да изкупуват българска земя!

 

{edocs}nova zora1.doc,600,400,link{/edocs}

В резултат – инвестиции, свързани със закупената земя – НЯ-МА!

Затова пък е налице строителство на селища от затворен тип за чужди граждани.

Ще работи ли един ден българинът върху чужда земя ангария? Оставям отговора на читателите след като се запознаят със случващото се.

Какво откри и изнесе Национална телевизия СКАТ:

Близо 500 декара земя в Пловдив е предвидена за луксозно еврейско селище – устроена инфраструктурно, устроено със здравни заведения и магазини. Това съобщи Национална телевизия СКАТ като уточни, че проектът е с дългогодишна история и е започнал когато еврейски гражданин купува чрез подставени лица част от земята – около Околовръстния път на Пловдив, спортният комплекс „Гребна база” и зона А от промишлена станция „Юг”.

Целите на сделката са подчинени на интересите на бъдещите жители на обособения еврейски град от затворен тип разкри в „Дискусионно студио” в петък, 15 юли бившият кмет на Пловдив Николай Смолев в периода 1990-1991 година и бивш управител на ВиК Пловдив /2001-2004 г./, уволнен заради отказ, в качеството си на управител да издаде разрешително за строеж на въпросното селище. Заради тази своя позиция Смолев и бил преследван и съден през годините.

Новият собственик на земята, израелският гражданин Джоузеф Бозенщайн, се сдобива с имота законно, регламентиран като публична държавна собственост чрез двама строителни предприемачи – Димитър и Мирослав Язови, съобщи в студиото на СКАТ г-н Смолев.

Редица български правителства подкрепят сделката, противоречаща на европейски рамки – бе коментарът на СКАТ.

Изготвен е скъпоструващ проект за използване на водите на река Въча за нуждите на водоснабдяването на град Пловдив, в името на безпроблемното устройство на еврейското селище.

Този случай не е прецедент – в редица български градове се изграждат селища за чужди граждани като Банско, София, Разлог, Кърджали и Стара Загора.

„Северното Черноморие се продава на руснаци, в Югоизточна България, Родопите се настаняват трайно турски фирми, в част от Югозападна България отиват израелски фирми – коментира проблема икономиста Силвия Нешева в студиото на предаването с водещ Велизар Енчев.

{edocs}nova zora1.doc,600,400,link{/edocs}

Защо тогава българските институции да не си затварят очите за изкупуването на българска земя?

Началото ще ни даде отговор за края...

Ще цитирам първа част от книгата ти „Външният дълг и 10 ноември в документи и факти”:

След краха на СССР мнозина биха могли да бъдат бъдещите опоненти на САЩ за световно лидерство - /обединена Европа, Япония, Източна Азия, Южна Азия, безформеният мюсюлмански полумесец, обхващащ Северна Африка, Близкият Изток, с изключение на Израел, може би Турция, държавите от Персийския залив - Ирак, Иран и Пакистан, включващ новите Централноазиатски държави по цялото протежение на границата с Китай, Евроазийска група, включваща Русия, Европа, Азия/.

Безспорно е, че до края на века, както и в първото десетилетие на новия 21 век САЩ ще останат главния арбитър и свръхсила при различните конфликти и противопоставяне, в която и да е точка на света. САЩ контролират обединена Европа с участието си в Североатлантическия пакт. Но именно САЩ трябва да са наясно, че в един момент няма да успяват да продължат и издържат упражняването на тотален контрол /политически, военен и икономически/, ако разпиляват своите сили в различни конфликтни точки, на който и да било от световните континенти по въвеждане и утвърждаване на международен ред /според разбиранията на техния управляващ политически елит/. Може би затова анализаторите и стратезите на Щатите все по-често се замислят за търсене и постигане на баланс и равностойност в глобалното сътрудничество и преразпределяне на отговорностите в света.

Често отговорът за настоящето и бъдещето ни дава миналото. Ето защо ще припомня едно пророческо изказване на Уинстън Чърчил /британски премиер и масон от висша степен според редица западни автори/ от лекция в Харвард, в което той заявява, че “империите на бъдещето ще бъдат империите, контролиращи човешките мозъци”...

... като се вземе в предвид, че в края на 19 век Чърчил трудно е могъл да предвиди реално чудото на научно–техническата мисъл, което е предстояло да се развие век по-късно, то безспорно това, което е имал предвид той, е касаело световно влияние, прокарвано чрез масонски ложи, специални служби и международни оранизации. Глобален деструктивизъм, ползващ милиарди от комисии на НАТО, ЦРУ, “Отворено общество” и Международния валутен фонд, както и личности като Карл Попер, Джордж Сорос – учени и мошеници, използвани като момчета за поръчки. В резултат са разклатени множество държавни валути...

...докато управляващите в бившите социалистически държави, в един или друг смисъл, безпрекословно поемаха и продължават да поемат в годините след 1989 ангажименти за подчинение и зависимост...

И тук логично идва въпросът: нов световен ред с нова световна политика, и нова световна икономика – кой ще го наложи и как? За никого не е тайна, “че американските компютърни програми, благодарение на които се централизира световното банково дело и телекомуникационните компании, които създават сателитите, са необходими, за да бъде наложена системата на световно управление” – обобщава Гари Ка, високопоставен правителствен служител, в книгата си “По пътя към глобалната окупация”. Световна икономика, световна политика и световна религия – това посочва Гари Ка като основни жалони в налагането на бъдещия световен ред. Кои организации посочва Гари Ка, като изпълнители по установяването на световен ред: “Световна асоциация на конституциите и парламентите /САКП – основана в 1959 г. – бел. а./”, “Световният съюз”, Световният съвет на църквите”, “Съвет за чуждестранни връзки / с влияние в ООН, Държавният департамент на САЩ, с огромни дарения от “Сити банк”, корпорация “Нюзуик”, фондация “Рийдърз дайджест”, братя “Рокфелер и мн. други/”, “Тристранната комисия” /създадена от Дейвид Рокфелер през 1973 г., Проект на Хартата на Тристранната комисия изработва не друг, а Збигнев Бжежински, като става пръв директор на тази организация./ В книгата си, с документи и разкази на запознати Гари Ка разглежда налагането на глобализацията, като световно бъдеще и  уточнява: “ Световното общество на бъдещето е мястото, където се събират политическите, икономическите и религиозните аспекти на единното световно управление…”

Погрешно е да се смята, че в обсега на интересите на кръга от хора със специални интереси и цели са визирани само държавите от Източна Европа – в този обсег на интереси попаднаха също така и страни от Латинска Америка, Азия и Африка. Тук е добре да се припомни скандалното обезценяване на валутите от няколко държави от лятото на 1997 г, /Тайланд, Малайзия/. Сърбия, Беларус, Хърватска и Чехия протерстираха срещу спекулациите на Сорос, прикрити под маската на филантропия, докато в България той бе приет като месия и то на високо държавно равнище.

В списъка на засегнатите от дейността на Сорос държави трябва да се прибави и че:

 • Сорос и МВФ унищожиха икономиката на Перу, като промишлеността престана фактически да съществува;
 • В Мексико фалираха 50 000 малки и средни предприятия;
 • Всички стратегически и икономически отрасли на икономиките на тези две държави преминаха в чужда собственост – нефтодобивът, машиностроенето, телекомуникациите, добивът на мед, злато и други ценни полезни изкопаеми;
 • Сорос притежава големи масиви от селскостопанска земя в Аржентина;
 • 70 на сто от населението на Перу живее в бедност. За Мексико, Аржентина, Парагвай, Венецуела тази цифра е 80 на сто;

Унищожаване на икономиката на набелязани държави чрез законодателни и социални мерки за ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА. Все по-често се чуват гласове в коментарите и анализите на западни наблюдатели /Европейски съюз и САЩ/, че славянските държави имали твърде много население. Демографски геноцид – това е може би най-правилното определение за политиката, която се води целенасочено вече 12 години след 1989 г. за района от страните на Източна Европа. Освободената територия на държави с рухнала икономика и липсваща национална идентичност – какво по-добро за служителите на “Отворено общество”.

Това, което вече в България е безспорно налице при всички правителства след 10 ноември са: подготовка и пускане на възлови места в управлението на държавите и медиите на безкритични апологети на измислен икономически либерализъм.”

Да се върнем на Аржентина и масивите земя, които е изкупил Сорос там. Не ви ли напомня това случващото се в момента в България?

500 дка земеделска земя първа категория вече е купена за израелското селище  и то се вижда от Околовръстното шосе на Пловдив. Проектът е за над 50 00 души и е подобно на анклавите, които евреите строят в арабските земи. Строителството ще е невероятно скъпо, според инж. Сомлев то ще „глътне” близо милиард долара, тъй като инфраструктурата на това селище ще бъде напълно самостоятелна.

Зоната около Гребния канал също е закупена за граждани на Израел, но тук е вододайната зона на половинмилионния Пловдив, което ще създаде сериозни проблеми на пловдивчани.

Това е началото.

Какъв ще е краят – ще научим след години. Засега този край не се очертава като добър за България и българите, но за този край ще трябва да благодарим на всеки депутат от 39-тото Народно събрание, на силната обич на родни политици от различен цвят и калибър към една задокеанска държава със Статуя на свободата.

Чрез такива държави като нашата родина, Съединените щати уреждат добрите си отношения с други свои партньори като Израел и Турция чрез засилена заселническа политика. С чужда пита – помен – казва народът ни.

Ще дойде време и потомците ни ще попитат: кой народ?

 

Барутни следи по "самоубилия" се Стойчо Стоев - Чочо няма!

Докладът е публикуван в сайта afera.bg

Мирослава, чието убийство едва ли ще бъде разкрито някогаНамесата на ГДБОП лишава официалното разследване на отвличането и убийството на Мирослава Николова от ключов свидетел. Експертизата на досъдебното производство за насилствената смърт на Стоев не е установила барутни следи по него. По време на смъртта си в апартамента Стоев е „задържан свидетел“. Този непредвиден в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) статут се дължи именно на колизията между законното досъдебно производство, ръководено от окръжния прокурор, който му е определил статут на „свидетел“ и оперативната разработка на ГДБОП, по която Стоев е „задържан“. Самото задържане става в 18:00 ч. на 11.01.2012 г. със заповед на началника на сектор „Отвличания” в ГДБОП Йордан Монов. Следователно на Стойчо Стоев не е наложена по съответния ред от съда процесуална мярка „задържане под стража” по образуваното досъдебно производство.

ДОКЛАД НА АЛТЕРНАТИВНАТА КОМИСИЯ СЪС ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА НА НАРУШЕНИЯ НА ОСНОВНИ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ПЕРНИК

От убитото момиче останаха само снимки и спомениАлтернативната комисия в 41-то Народно събрание за проверка на нарушенията на основни права на български граждани в Перник, състояща се от по двама народни представители от парламентарните групи на КБ, ДПС, Синята коалиция, Атака и от един независим народен представител, констатира, че:

1.Отговорните власти не са спазили изискванията на законите на страната и това е станало причина да бъдат нарушени права на български граждани, включително да загине ключов свидетел по делото за отвличането и убийството на Мирослава Николова.

2.В нарушение на Закона за МВР (ЗМВР), без да има компетенции да дава указания и да извършва действия по разследването, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) извършва свои самостоятелни оперативно-издирвателни действия, които не са част от плана на официалното разследване и не са съгласувани с него.

Станимир Флоров, шеф на ГД БОП3.Управляващите в правителството и парламента се опитаха да изградят политическа закрила върху нарушенията на законите и да скрият лицата, които са ги извършили.

4.Редица въпроси очакват своя отговор от прокуратурата.

1.1.1. Недопустимо отношение към разследването на отвличането.

Намираме за основателно негодуванието на семейството на Мирослава Николова по повод действията на полицията и прокуратурата в Перник. Тяхната реакция фатално закъснява, въпреки че сигналът за престъпление е подаден съвсем скоро след самото отвличане на 07.11.2012 г. Сигналът е получен от полицаи в момент, когато участват в служебно тържество.

Като цяло органите и служителите на МВР не реагират навреме на сигнала и не правят опит да предотвратят убийството.

Почти веднага, на втория ден след отвличането, служител на МВР подава на БНР непотвърдена информация, като съобщава, че се работи и по версия за инсценирано отвличане. Тази версия впоследствие се разпространява периодично по медиите.

Разследващите не работят по всички версии, включително по най-вероятната. Вместо това, усилията има са насочени към това да снемат от себе си отговорността за протакането на следствието за разкриване на престъплението.

Тази недопустима пасивност и отклоняване от служебни задължения на отговорни служители от МВР обяснява първоначалната ценна загуба на време и заличаването на следи. В резултат на това сочените сега за извършители Стойчо Стоев и Марио Любенов не са били разследвани веднага.

В дезинформацията, разпространявана от МВР се включва самият директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) Станимир Флоров. На 29.12.2012 г., четири дни след споменатото предаване, той прави изявление, че „основната версия в ГДБОП за случая с изчезналата Мирослава Николова от Перник е, че момичето самò е напуснало България. „Не говорим за отвличане, независимо от това какво се говори и се тиражира.“ С това изявление Флоров фактически набеждава жертвата в инсценировка на собственото си отвличане и прави опит да омаловажи сигнала на потърпевшото семейство.

Ще посочим важното обстоятелство, че Флоров не е съгласувал изявлението си с окръжния прокурор на Перник, който ръководи официалното разследване. Впоследствие разминаването между разследващите органи по образуваното досъдебно производство за отвличането на Мирослава и ГДБОП става все по-голямо. Във всеки случай е ясно, че ръководителят на националната оперативна служба следи и се намесва самоволно в разследването на местните органи, без с това да им оказва полезно съдействие.

1.2. Смъртта на Стойчо Стоев е вследствие нарушения на законите и правилата на страната.

1.2.1. Процесуалното качество на Стойчо Стоев по време на смъртта му.

Основният порок в действията на ГДБОП е в създаването на паралелна разследваща линия на тази на окръжния прокурор. Такова дублирано разследване не е предвидено в НПК и няма сериозна доказателствена стойност пред съда. Така се появява втори план за работа – за оперативно-издирвателна дейност, който е паралелен и, както установихме впоследствие, несвързан с официалното разследване. Съгласно чл. 46 и сл. От НПК всички действия по едно досъдебно производство се извършват от разследващите органи при личното участие или под надзора на прокурора.

Този втори план, макар и създаден в нарушение на ЗМВР, е трябвало да бъде прекратен веднага след постигането на неговата цел. Действията на оперативната служба ГДБОП биха били законосъобразни, ако след признанието на Стоев и особено след откриването на гроба, той беше предаден на разследващия орган (прокуратурата), а службата започнеше да спазва точно дадените от този орган нареждания за действия.

По време на смъртта си в апартамента Стоев е „задържан свидетел“. Този непредвиден в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) статут се дължи именно на колизията между законното досъдебно производство, ръководено от окръжния прокурор, който му е определил статут на „свидетел“ и оперативната разработка на ГДБОП, по която Стоев е „задържан“. Самото задържане става в 18:00 ч. на 11.01.2012 г. със заповед на началника на сектор „Отвличания” в ГДБОП Йордан Монов. Следователно на Стойчо Стоев не е наложена по съответния ред от съда процесуална мярка „задържане под стража” по образуваното досъдебно производство. Той е задържан за 24 часа с полицейска заповед, защото прави признания, че има отношение към смъртта на Мирослава Николова. В рамките на тези 24 часа задържаният загива.

Опитът за оглед, извършен от ГДБОП, е незаконен, защото в апартамента са влезли единствено конвоиращите полицаи, които нямат компетентност съгласно процесуалните правила, а не са присъствали определените служители от законното разследване. Конвоиращите от ГДБОП не са поканили дори поемните лица да присъстват в помещенията. Последните са чакали на площадката на стълбите пред затворената врата на апартамента и не са могли да изпълнят задължението си да удостоверят визуално действията на полицаите.

Както разследващите в Перник, така и служителите на ГДБОП са знаели, че в дома на Стоев има оръжие. Затова с тях задължително е трябвало да присъства служител от служба „Контрол над общоопасните средства” (КОС) Перник. Неговата функция е най-важна от гледна точка на безопасността на всички присъстващи в апартамента – той е трябвало да изземе оръжието. Този служител би трябвало знае точно къде се намира оръжието на загиналия, защото е издал разрешението то да бъде съхранявано на това място.

2.1. Намесата на ГДБОП в официалното разследване на отвличането и убийството на Мирослава Николова е в нарушение на Закона за МВР.

За да се приложи план за оперативно-издирвателна дейност от служители на ГДБОП, трябва да има заповед на главния секретар на МВР, защото той по силата на чл.24, ал.3, т.1 от ЗМВР ръководи дейността на главните дирекции и останалите органи на МВР като: „организира, координира и контролира превантивната, оперативно-издирвателната, охранителната дейност и обезпечаването на дейността по разследването.“ Такъв план е задължителен в случай на действия, в които са ангажирани национални и местни оперативни и охранителни служби на МВР. Работата и задължението на главния секретар е координацията между службите. Ние не успяхме да установим издавана ли е такава заповед.

Ако главният секретар на МВР е издал такава заповед, той лично е нарушил ЗМВР, защото начинът на действие на ГДБОП е строго определен от чл.51а.

Не успяхме да установим пред кои точно служители от МВР Стоев е направил своите разкрития. Остана открит въпросът имат ли те права и компетентност да извършват разследване, при това без изричните писмени указания на прокурора по разследването.

Ние сме категорични, че вината за незаконната и несъгласувана намеса на ГДБОП в разследването на отвличането и убийството на Мирослава Николова е или на главния секретар на МВР, или на заместника му, който е и главен директор на службата за борба с организираната престъпност.

2.2. Намесата на ГДБОП лишава официалното разследване на отвличането и убийството на Мирослава Николова от ключов свидетел.

От София още в началото се намесват в разследването, но без последици с оглед успешното му приключване. Няма друго обяснение за липсата на активност на службите МВР, освен обвързаността на Стоев с тях. Те се активизират едва около 10.01.2012 г., когато той сам приема да отиде на полифизиограф в София. Там записват пред камера показанията му като свидетел. Тези показания могат да бъдат оспорвани пред съда, тъй като не са закрепени по предвидения от НПК начин и не е ясно от кого и по каква процедура са снети.

Обективният резултат от намесата на ГДБОП в разследването за отвличането и убийството на Мирослава е загубата на Стоев като ключов свидетел за разкриване на истината. С тази загуба е създадена и предпоставка обществото никога да не научи истината за това престъпление. Това обстоятелство хвърля подозрение върху МВР, че не е заинтересовано да бъдат разкрита истината за отвличането и смъртта на Мирослава.

В тази връзка, най-важно бе да се изясни по чия инициатива и с какви мотиви ГДБОП се включва в разкриването на отвличането и убийството на Мирослава. Защото ние установихме, че „пробивът” за даване на ключовите показания на Стоев е извършен не от служители на националната служба, а от разследващите в Перник.

Поради съпротивата на министъра на вътрешните работи, не успяхме да установим кой носи отговорност за последствията от включването на ГДБОП. Затова констатираме наличие на политическа закрила над незаконните действия на ръководството и замесените служители от ГДБОП. Вината за политическата закрила над незаконните действия на висши служители на МВР е на вътрешния министър Цветан Цветанов.

Във връзка с тези констатации от проверката, ние предлагаме Народното събрание да извърши промени в ЗМВР, които да направят невъзможно самоволното разширяване на правомощията на органите на министерството и тяхната намеса в действията на прокуратурата и следствието.

Нашата проверка показва едно от основните противоречия на българското досъдебно производство. Това е възможността МВР по административен ред да нарушава два от основните принципи на наказателният процес, а именно принципа на независимост на органите на разследване и принципа на вземане на решенията по вътрешно убеждение – чл.10 и чл.14 от НПК. Това е така, защото разследващите полицаи процесуално са подчинени на прокурора, но служебно, административно и дисциплинарно са подчинени на началниците си в МВР. От тук следва доминирането на оперативната над разследващата дейност в цялата система на МВР. Трябва да е обратното, защото чрез процесуалните действия се събират и закрепват доказателствата.

Това състояние поражда възможности за заграбване на процесуални правомощия от оперативните служби, води до манипулиране на доказателства и в крайна сметка до подмяна на обективната истина.

3.3.1. Политическите опити да бъдат прикрити нарушенията на закона.

Нашата проверка като народни представители бе възпрепятствана от управляващите в Министерския съвет и Народното събрание. В опитите за политическо прикриване на нарушенията на закона се включиха всички политици на ръководни нива на ГЕРБ.

ПГ на ГЕРБ отказа да образува временна анкетна комисия на паритетен принцип и създаде само своя, която отказа да отговори на писмено поставените ѝ въпроси.

Не получихме дължимото съдействие от премиера Бойко Борисов. На 11 март 2012 г. поискахме от премиера Борисов: 1) изпълнителната власт да разкрие бил ли е Стойчо Стоев сътрудник на МВР и, 2) да ни съдейства за пълното изясняване на фактите и обстоятелствата около смъртта на Мирослава и Стоев. Той не изпълни дадените пред нас обещания.

Необходимите повече от 1/3 членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред поискаха извънредно заседание за изслушване на вътрешния министър и отговорни служители на МВР, което бе отказано от председателя на Комисията Анастас Анастасов в грубо нарушение на Правилника за организация и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

3.2. Обяснение на политическата закрила на нарушенията.

Ние констатираме, че политици на ГЕРБ, носещи пряка или косвена отговорност по казуса, се включиха в опитите за политическо прикриване на нарушенията на закона. Причините за това са две:

Първата е опит да бъде спрян контролът на народните представители върху министъра на вътрешните работи. Вследствие на това да няма търсене на политическа отговорност от него, заради защитата, която си позволи да упражни над закононарушенията. Това е криво разбрана солидарност с политик, отговорен за потъпкването на закона от служители на МВР. Това ни тласка към извода, че министърът е прикриван и заради собствените му незаконни решения.

Втората е опит за прикриване на хроничната некомпетентност на управляващите и своеволията им в упражняването на властта. ГЕРБ се обединява в стремежа си да разширява безконтролното лично упражняване на властта от страна на своите лидери. Този стремеж няма нищо общо с демокрацията.

3.3.2. Стойчо Стоев е сътрудничил на МВР.

По време на проверката си ние получихме от три различни източника информация, че Стоев е бил сътрудник на териториалното звено на БОП при МВР. Изпълнявал е задачата да докладва за местен бос на организираната престъпност. Това прави съучастието му в отвличането и заравянето на убитата девойка трудно обяснимо.

Самото сътрудничеството на Стоев с МВР поражда подозрения, които отиват в много посоки.

Първата посока е към местните правоохранителни органи. Отвличането на Мирослава е разследвано от местния БОП с привлечен следовател под ръководството на окръжния прокурор на Перник. Предвид досието на Стоев в местната полиция, въпросите без отговор са:

Защо горепосочените органи близо два месеца след отвличането не са провели специално разследване спрямо него, освен прилагането на СРС?

Защо са се задоволили само с формален разпит на 13.11.2011 г.?

3.3.3. Втората посока води към ГДБОП. Съмненията за протакане с цел прикриване на сътрудник на МВР се подхранват от липсата на отговори на следните въпроси:

Защо ГДБОП след дълга пасивност се включва паралелно в разследването и след като го дублира, го лишава от ключов свидетел?

Защо Стоев, който има прояви в миналото, да бъде заподозрян в отвличането на Мирослава, е бил разпитан повторно чак в края на декември след първия му разпит?

Защо не е бил подложен на полифизиограф веднага, след като толкова лесно прави самопризнания?

Защо Стоев не е разпитан пред съдия за закрепване на неговите показания?

3.3.5. „Това отвличане не е за пари“ – казва Стоев пред майката на Мирослава. И думите му захранват съмнението, че отвличането не е с цел откуп. В тази връзка два прости въпроса останаха без отговор:

Има ли случай на изнудване, при които обектът на рекет е без кръвна или без роднинска връзка с похитеното лице?

Има ли у нас досега случаи на отвличане с цел откуп, при който жертвата е била умъртвена непосредствено след отвличането?

Точно тези оставени без отговор въпроси захранват съмненията към официалната версия на разследващите, че Мирослава Николова е отвлечена заради откуп.

3.3.6. „Това е единственият случай в света, когато конвоиран човек с белезници се самоубива с личното си оръжие“ – казва бащата Петър Стоев. Това съмнение е породено от цяла поредица от неизяснени въпроси.

Не е логично обяснението, че Стоев е оставил вратата на оръжейната си каса отворена. Той е опитен ловец, вещ в съхранението и боравенето с оръжие. Освен това се е съгласил да се подложи на детектор на лъжата и е бил готов да даде показания. Според показанията на съжителстващата с него Симона Методиева, касата обикновено е била заключена и без ключове на нея.

Под сериозно съмнение е основното обяснение на МВР – алармата. Според Симона, те със Стоев не са ползвали код за аларма. Според справката от охранителната фирма DSC, дадена на бащата Петър Стоев, алармата в апартамента на сина му не работи от 23.06.2010 г. и радиостанцията е демонтирана. Алармената сирена няма самостоятелно захранване. В най-благоприятния за МВР случай е имало аларма на принципа на пиезо-сирената. За нея Симона твърди, че се е включвала и друг път при спирането на тока, но не се е чувала от съседите и дори от тях, когато са били в хола на апартамента.

Компрометирана е версията на МВР за мястото на всяко от лицата в апартамента на Стоев по време на изстрела. Планът на апартамента и ситуацията с лицата, които са присъствали, подадени на обществеността от МВР през в. „Труд“ и в. „24 часа“ са неверни и подвеждащи с цел да покажат, че действията на Цоновски и Димитров са били виждани от поемните лица. Това не отговаря на действителността.

При своето отваряне вратата на касата затиска вратата на мокрото помещение, така че по време на изстрела тази врата към коридора е била отворена. Според показанията на Димитров той е бил в непосредствена близост до Стоев – „на по-малко от метър“, когато той произвежда изстрела. Оправданието, че е било тъмно и не се е виждало бе опровергано при оглед на апартамента от членове на нашата алтернативна комисия.

Крайно съмнителни са обясненията с натривките от служителите на „БОП” и Стоев. Дълго време официални лица, сред които е самият Цоновски, твърдяха, че има следи от барутни частици по ръцете на Стоев. След нашето опровержение бе съобщено, че са открити частици не по ръцете, а по дрехите и белезниците на Стоев. Което не е никакво доказателство, тъй като такива могат да бъдат оставени както от лицето поставило белезниците така и от друго лице, произвело изстрела. Всичко това накрая се оказа дезинформация на МВР.

Експертизата на досъдебното производство за насилствената смърт на Стоев не е установила барутни следи по него. Но обясненията са повече от странни, за което всеки може сам да направи своите заключения. Твърди се:

поради непосредствената близост на изстрела, барутните частици са минали през тялото; самоубилият се е държал пистолета така, че частиците са отишли в друга посока; оръжието е модерно и не изпуска частици; и, накрая натривките не са взети с качествен материал и практически са провалени.

Изводите от експертизата са несъстоятелни. Барутните частици по ръката на произвелия изстрела се отлагат от газовете, които излизат от затвора на оръжието, там от където се изхвърля гилзата. Така, че разстоянието, от което е произведен изстрела, начина на захващане на оръжието и марката на пистолета нямат връзка с този ефект. Такива въпроси биха възникнали, ако оръжието е револвер, но в случая имаме пистолет, който изхвърля гилза.

С доклада за извършената от нас проверка призоваваме прокуратурата да разкрие пълната истина за нарушаването на закона и да повдигне обвинения срещу извършителите. Те са потъпкали основни права на български граждани, компрометирали са разкриването на убийците на Мирослава Николова и са довели да смъртта на Стойчо Стоев.

Избирателите ще потърсят политическата отговорност от тези, които защитиха нарушителите.

1. Иван Костов – Синята коалиция;

2. Йордан Бакалов – Синята коалиция;

3. Явор Нотев – Атака;

4. Павел Шопов – Атака;

5. Христо Бисеров – ДПС;

6. Неджми Али – ДПС;

7. Ангел Найденов – БСП;

8. Михаил Михов – БСП;

9. Георги Терзийски – независим.

Май 2012 г.

 

Лъжи в парламента, лъжи в медиите, манипулираха гражданството, за да не се върнат взетите милиарди от трезора

Иван Искров, гуверньор на БНБКТБ е с отнет лиценз!? Вложителите ще си получат парите чак през декември – засега. Това се случи след като квесторите на КТБ /едните квестори са консултанти – бел. Л. М./ са вкарали вчера след 16.30 ч. незаверен отчет на банката в БНБ. Скандалното в случая е, че на базата на този отчет на Управителния съвет на БНБ ще бъде предложено да бъде отнет лиценза на Корпоративна търговска банка, поради отрицателния капитал на банката.

Според два независими източника обаче деветмесечния отчет на КТБ за 2014 г., в който квесторите в банката са отразили обезценки на кредитния портфейл за 4.2 млрд. лв., не е заверен от одитор – отбеляза Мирослав Иванов /miroivanov.com/, а такива са нормативните изисквания. Причината е, че нито една от трите компании, които БНБ представяше упорито като новите одитори на КТТ – „Делойт Одит“, „АФА“ и „Ърнст и Янг България“ не е пожелала да разпише доклада.

Заседание на Управителния съвет на БНБПричината е, че техните мнения по обезценката на кредити, за които БНБ нагло излъга, че документите от Кей Пи Ем Джи и „Делойт Одит“, „АФА“ и „Ърнст и Янг България“ са одиторски доклади, не могат да бъдат използвани под никаква форма като „одит“. Това твърдение на БНБ бе десетки пъти опровергано от редица финансисти и експерти.

От друга страна, въпреки огромния институционален натиск над Кей Пи Ем Джи /така наречения първи одитор – бел. Л. М./ България да се откаже от доклада си за КТБ, компанията не е оттеглила мнението си.

Наглостта на ръководството на БНБ стигна дотам да потвърди, че за КТБ няма одиторски доклад и служебно смъкна капиталовата адекватност в банката с отмяна на вече одобрено решение за увеличение на капитала й.

„Обосновано заключение“, „биха били“, „биха могли“, „може да повлияят“.

Ако се чудите какво е това – това са аналитичните обосновки за отнемането на лиценза на КТБ, обявени от БНБ – пише Мирослав Иванов. В разтегливият документ няма и ред категорични изводи защо и как банката достигна до това положение. Но пък има цитирани десетки нищо незначещи европейски регламенти и директиви.

Стигна се дотам – Централна банка да отнеме лиценз на работеща банка след затваряне на трезора за четири месеца без да е налице коректен, заверен одит на банката!

Никой от назначените одитори „Делойт България”, „Ърнст енд Янг Одит” и „АФА“ не е пожелал да се подпише под счетоводните документи с обезценките.

На практика днес, на 6 ноември БНБ отнема лиценза, базирайки се на очаквания на квесторите в КТБ?!

За да изглежда картината по-драматична и убедителна и за да бъде хвърлена всичката вина за случващото се в КТБ на подуправителя на БНБ отговарящ за „Банков надзор“ Цветан Гунев, Иван Искров пробута в последния момент решение за служебно понижение на капитала на банкта. Това действие направи така, че капиталовата адекватност на трезора да замине в канала - един вид в банката не е имало нищо. Всичко е изнесено, изтекло, преточено и източено и прочие.

С писмо от 5 ноември 2014 г. квесторите на КТБ са уведомили БНБ, че след датата на поставянето на банката под специален надзор до 31.10.2014 г. включително, в КТБ са постъпили уведомления за цесии на вземания, сключени между клиенти на банката, и волеизявления за прихващане на задължения към банката с вземания към нея, придобити по договори за цесия на обща стойност 1.2 млрд. лв., а волеизявленията за прихващане са на стойност 779 млн.  лева.

Така цифрата на общите вътрешни операции в банката достига умопомрачителната цифра от близо 2 млрд. лв. Но тя НЕ Е ОТРАЗЕНА в предадените в БНБ отчети на квесторите – обръща внимание на скандалното положение журналистът Иванов.

Документите на Искров биха могли да станат обвинение на Главна прокуратура за умишлено действие или бездействие с цел да бъде срината една банка.

Уви, в цялата страна не се намери политик, експерти, който да надигне глас по престъплението, което извършиха членовете на УС на БНБ! Що за страна сме,къде в друга заковона държава може да се допусне подобно престъпно поведение?

Сега, когато БНБ обяви, че отнема лиценза, ще запитам:

Къде е смелият Иван Костов, който щеше да обяви скандални данни и факти, свързани с КТБ в случай, че нещата тръгнат към фалиране на трезора?

Къде е гневът на Бойко Борисов, който се заканваше да уволни в още първия ден на парламента Иван Искров?

 • Някой зададе ли си въпроса с пари от КТБ дали не бе оздравена друга банка, близка до хората от ГЕРБ?
 • Някой зададе ли въпроса как БНБ помогна на друга банка, която бе обсадена от вложители, които теглеха парите си?
 • Някой попита ли какво накара Делян Пеевски да замине за Катар – дали искаше да носи куфарите на Метин Казак, когото скоростно назначиха за посланик в тази държава, или?

Катар е държава, в която Интерпол трудно би проверила банкови сметки на висши български политици...

Задачата да бъде фалирана КТБ се изпълняваше стриктно...

Имаше проблем и с друга банка, но БНБ постъпи с нея по друг начин – подкрепи я. Затова сега сме пред този резултат – първият одитен доклад не свърши работа и БНБ назначи втори одит, за крайните заключения на който специалисти смятат, че „одитът” е излязъл с съответните заключения, за да може да оправдае заявената още през юни месец дупка от 3 млрд и половина,

Група от хора имаха интерес да фалират КТБ – но имената им не може да се споменават, защото това може да предизвика съдебни процеси за клевета.

Делян Пеевски внесе с Йордан Цонев някакъв смешен проектозакон за разкриване на банковата тайна. Как щеше да помогне това за КТБ?

Банковата тайна се разкрива с решение на съда, нима цял парламент от 240 законодатели не бе наясно с това, та гласуваха и във Временната комисия по бюджет и финанси проекта на Пеевски-Цонев, а след това  повториха гласуването и в зала?

 • Как така 240 депутати гласуваха дружно и слушаха с трепет лъжите на Иван Искров, изречени от трибуната на парламента?
 • Как така след като българското законодателство не допуска политици да се месят в банкови дела, новоизбраните народни представители си позволиха дебатът в петъчния ден?
 • Защо изобщо се стигна до заседание на Временната комисия по бюджет и финанси на 29 октомври т. г. с Иван Искров, на която дневния ред включваше:

1. Разглеждане доклад на Българска народна банка, относно събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка“ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД.

2. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 454-01-25, внесен от Лютви Местан, Йордан Цонев и Делян Пеевски на 27.10.2014 г.

Продължението четете утре

-----------------------------------------------------------------

Бел. „Хроники”. От днес започваме да публикуваме Стенограмата от заседанието на Временната комисия по бюджет и финанси, която ясно показва увъртанията на Искров и как той и Йордан Цонев, некомпетентният Корман Исмаилов и прочие отбор юнациправят всичко възможно, давйки всичко от себе си, за да докарат банката до фалит.

Публикуването на Стенограмата ще стане в отделна публикация – бел. Л. М./

Стенограмата е нередактирана, експресна, дадена веднага след заседанието.

 

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов разказа за имотите и доходите си днес от парламентарната трибуна. От чутото аз лично нищо не разбрах, но затова пък лъсна голата истина, че си имаме вицепремиер със странна грамотност!

Не мога да не отбележа още в началото на коментара си, че нашият вътрешен министър е автор на нови думи в българския език и изрази, които нямат равни по логиката си, като: се изтиражира, родители-прехвърлители, по неискане, 130 000 лева се превеждат кешово по банков път,

Любопитен момент в началото на словото на Цветанов бе признанието му, че ще се върне в годините назад, когато ще не е бил роден, за да обясни придобиването на имотите и парите си.

Опитах се да прочета изказването /след като го чух и гледах по радио и телевизия/наведнъж – нищо не разбрах.

Отделих с новоредие всяко едно, поредно изречение на Цветанов и тогава останах втрещена от резултата: в много от изреченията нямаше смисъл, баха объркани като изказ, или недовършени по смисъл!

Реших, че непознаването на говоримия и разбираем български език е в резултат на напрежение, но словото ме писано! Т. е. то бе премислено, а на говорене на прима виста!

Приятел ме посъветва: не си причинявай това, но все пак въпросното изказване бе адресирано към всички – политици, граждани и прочие здравомислещи люде!

„Покойният ми баща и майка ми купуват” – нима покойник може да купува с другия жив родител?

Сайтът „Хроники” е готов да публикува всяко смислено обяснение за отделните имоти на министър Цветанов, ние не успяхме да немерим логика, и мисъл в изнесеното!

Що се отнася до парите на вътрешния министър и вицепремиер, ще отбележа следното:

За 5 години Цветанов е получил 362 000 лева. Платил ли е да всяка една от сумите по този сборен доход осигуровки, данъци и прочие – това той не обясни.

Не обясни и как е изплатил ипотека за изборите за ГЕРБ от 400 000 лева в същия този период и срещу какво е теглил заема по ипотеката.

От Министерски съвет за 15 месеца, през които Цветанов е вицепремиер е получил 20463 лева.

Като избран народен представител, преди да стане вицепремиер е получил 2302 лева.

За две години в ГЕРБ, за възложени функции за управление и контрол за периода 2007-2009-а, за което е получил 32 060 лева, т. е. двойна на това, което е получил като вицепремиер за година.

От Сдружение „Граждани за европейско развитие на България”, неправителствената организация на ГЕРБ -  за периода 2006 - 2009-а Цветанов е получил 41 584 лева, т. е. от 2007 до 2009 получава пари от ГЕРБ, които се препокриват с парите от гражданското Сдружение на ГЕРБ! Веднъж от неправителствената организация от която възниква политическата сила ГЕРБ, втори път от вече съществуващата политическа сила ГЕРБ?

Двойно заплащане на високо ценения кадър от два припокриващи се субекта!

От Столична община, за периода, в който Цветанов е работил като зам.-кмет е получил 50 370 лева. Но периодът на зам.-кметуването съвпада с плащанията от ГЕРБ и от Сдружението на ГЕРБ – т. е. Цветанов е получавал в един период пари от три места?

Цветанов: Министерство на вътрешните работи за периода 2004-а и при напускането ми 10-и месец 2006 година, 2005-а всъщност, извинявайте, за година и 10 месеца аз съм получил, и обезщетението тук влиза, и неизползвани платени годишни отпуски, 46 378 лева.

Съпругата му за пет години /периода, в който я е познавал!/получава 99 013 лева.

Момент – не говорим ли за лични доходи на физическото лице Цветанов и неговите лични доходи?

Консултантски хонорар 2007 година, за „Заключение относно системите за контрол и наблюдение, сигурност и охрана на офис сграда. Информация относно нивото на престъпността в страната през годината” – 14 000 лева. Възложител – неизвестен.

Консултантски хонорар 2008 година, за „Режим на пребиваване на чужденци в България. Ниво на сигурността в България и мерки за сигурност и борба с престъпността. Осигурените и предвидените от държавата инструменти за защита на гражданите” – 7 000. Възложител – неизвестен.

Консултантски договор за 2009 година, „Ниво на сигурност в България. Данни за криминогенната и организирана престъпност. Приоритетите, свързани със сигурността на инвестициите в България и препоръки за защита на инвестициите” - 19 хиляди лева. Възложител – неизвестен.

Оттук нататък Цветанов, който е на двойно спонсориране от ГЕРБ и НПО-то на ГЕРБ,  докато работи като зам.-кмет на Столична община и пише нощем, като къса от съня си скъпо платени консултации – вече прибавя към доходите си пари от продажби на имоти от страна на роднини на съпругата му! 10 000 лева от продажба на къща в Габрово, 30 000 дарение, доходи на тъста му пенсионер и прочие, и прочие.

Предлагам: Изказването на Цветанов без съкращения, като за по-разбираемо, всяко едно изречение започва на нов ред.

След това пускаме цялото Изказване на вицепремиера.

Който разбере:

 • как всеки един отделен имот е бил закупен,
 • кои са възложителите на консултациите на Цветанов,
 • и дали той е в състояние да бъде автор на разработки на подобни теми след днешното му изказване,

молим да ни изпратите становища, които ще публикуваме при съгласие на авторите им. Тези, които не искат да се публикуват имената им като автори – нека да пиша и ние ще се съобразим!

Накрая ще отбележа следното:

Депутатите от всички парламентарни сили не забелязаха неграмотния изказ на Цветанов в изказването му, което може да означава, че или не са слушали внимателно, или и те са на ниско езиково равнище като грамотност...

Да не отварям дума за това, че МВР-министърът нарече всички народни представители, без даже да отдели тези от ГЕРБ и „Атака” – организирана престъпност, и нейни говорители!

Изказване на Цветан Цветанов в Народното събрание по повод имотното му състояние – всяко изречение е дадено на нов ред, за да е по-ясно за читателите

03 ноември 2010

Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи,
Цветан Цветанов: Коректно и редно е да кажа цялата истина за всичко това, което се изтиражира в публичното пространство през последните две седмици. Поводът да го правя днес е, защото исках да видя кои обслужват организираната престъпност и кои политици са част от нея.

Защото, когато изричаш лъжи и когато не си достатъчно убедителен във фактите и обстоятелствата и предисторията на всичко, което говориш, това означава, че ти въвеждаш в заблуждение голяма част от хората и също така създаваш предпоставки за манипулиране на общественото мнение.

Съжалявам, че трябва да се върна в години, когато аз не съм бил роден, но ще Ви кажа това, което е по хронология на всички имоти, които съм декларирал, откакто съм влязъл в политиката и откакто съм влязъл в изпълнителната власт.

Уважаеми дами и господа народни представители, правя го това днес и от днес нататък няма да отговарям на организираната престъпност и тези, които обслужват и тези, които са говорители на нея.

Заявявам го съвсем отговорно.

Имотът, който предизвика най-големия медиен интерес – вилата в село Шума. Благодаря Ви за това, че стана известно това село. 75-а година покойният ми баща и майка ми купуват място от 994 кв. метра.

Купуват го за 770 лева. 1982 година получаваме право на строеж, с което започва изграждането на въпросната вила, която беше снимана. 1985 година, след смъртта на дядо ми, баща ми продава имот от 2 800 кв. метра с къща за сумата от 5 789 лева.

Къщата е построена със завършен вид 87-а година.

Баща ми заболява от тежко заболяване 96-а година, от рак на дебелото черво. Казвам го съвсем разбираемо и просто. 97-а година, във връзка със заболяването, моите родители прехвърлят половината от вилата и половината от мястото на Цветан Генчев Цветанов.

2008 година брат ми и майка ми прехвърлят всичко това на мен с цел, която ние се договаряме, за имот, който ще стане по-късно, който е придобит също от далечната 55-а година, аз да нямам претенции към този имот след смъртта на майка ми, нека тя да бъде жива и здрава.

1955 година моите родители купуват имот в София.

По-разбираемо е за днешното състояние на регулацията, това е „Надежда”, 5-а част.

Този имот, след като е купен, те изграждат къща, в която ние живеем до 73-а година,

1973 година, след което отиваме във ведомствено жилище на МВР в „Дианабад”, където живея и до днес.

1985 година започва отчуждителна процедура по разширяването на кв. „Надежда”, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а и 6-а част.

В тази отчуждителна процедура отчуждават имот,

1985 година, в който имот като право на обезщетение моите родители прехвърлят на сина си Цветан Генчев Цветанов двустаен апартамент, който получаваме, а моят брат взема тристаен, затова че по тогавашното законодателство той е семеен и може да се възползва да вземе по-голямо жилище.

1991 година в имота, в който живея и до днес, ние го прехвърляме между моите родители и аз, като собственик на двустаен апартамент, който е в „Надежда”, 5-а част.

91-а година при това прехвърляне и всъщност собствеността, която се води вече на мен, в „Дианабад”, бл. 3, родителите-прехвърлители си запазват правото на ползване върху целия имот докато са живи.

Това е процедура, която всеки един решава по този начин.

Имотът, който предизвика също доста сериозен интерес на моята тъща и на моя тъст.

1964 година, след смъртта на родителите на моята тъща, продават къщата си в „Княжево”, защото те са потомствени софиянци.

1964 година купуват апартамента в София, на ул. „Сан Стефано”. 1997 година родителите на съпругата ми решават да решат жилищния проблем, който има едно жилище, те го прехвърлят на двете си деца – на съпругата ми и на нейния брат.

Като във всичко това, което Ви казвам, те си запазват правото във владение, докато са живи и здрави.

Дай Боже да са по-дълго време.

2006 година братът на жена ми прехвърля неговата част на съпругата ми, като договорката е във връзка с това, че той работи в провинцията, ние сме в постоянен контакт с родителите на жена ми, ние поемаме ангажимента да се грижим за тях, за техните старини и при всяка една необходимост, когато имат необходимост от своите деца.

Поземлен имот при доброволна делба между дядовците получаваме около 60 дка на фамилията на баща ми.

Аз и брат ми получаваме като наследници 20 дка от този поземлен имот, който с доброволна делба е разделен, в който аз придобивам правото да ползвам 10 дка. Апартаментът, който е закупен от моята тъща и моят тъст през 2006 година се намира в ул. „Г. М. Димитров” и е закупен 2006 година за сумата от 26 300 лева. Същата година, просто по неискане от наша страна да бъде купуван и гараж, те се отказват.

Гаражът тогава струва 7 хиляди лева, но на следващата година те купуват гараж, който вече стойността е доста по-завишена на 16 500 лева.

Това, което, според мен, е важно също да се говори, че този апартамент е 62 кв. метра.

Този апартамент е вторият придобит имот на родителите на моята жена от 1964 година до 2006 година.

Това, което също е важно да се знае е, че родителите на моята съпруга си запазват правото докато са живи, безвъзмездно право на ползване върху имота, който е дарен на моята дъщеря, голямата.

Уважаеми дами и господа народни представители, през 2008 година аз съм на 45 години, с 26-годишен трудов стаж.

Купувам апартамент, който е на стойност 130 хиляди лева, които се превеждат кешово, по банков път на фирмата и това може да стане известно и ясно по банковите преводи, които са направени и които пари са отишли към фирмата, която съм купил имота.

Има извлечение за това нещо от банката, когато са постъпвали всички банкови сметки на моето семейство и на родителите на моята съпруга.

От 17.10.2008 година до 22.10.2008 година се извършват тези преводи.

Разликата, която не достига за купуването на целия имот, който е от два апартамента, единият апартамент е с ипотека, който договор за ипотечен кредит е в размер на 59 хиляди евро, който по разплащателния план за погасяване е за 360 месеца, това означава 30 години.

Разбира се възниква въпросът, как на 26 години трудов стаж аз съм си позволил да си купя апартамент, който струва 130 хиляди лева?

И естествено, че възниква въпросът да покажа своите доходи.

Уважаеми дами и господа народни представители, аз ще представя пред Вас данни от всичките институции, в които съм работил, във всичките учреждения, в които съм работил и доходът, който ще Ви представя е за периода от 1 януари 2004 година до 31.12.2009 година.

Този доход е в размер на 362 хиляди лева.

Ще започна да давам разбивка, за да няма спекулации и с тази тема.

Министерски съвет, като вицепремиер и министър на вътрешните работи за периода, в който съм, съм получил 20 463 лева.

Като избран за народен представител, преди да стана вицепремиер и министър на вътрешните, съм получил 2 302 лева.

Всичко това е с удостоверения, които са дадени от съответните счетоводства на тези институции.

В ПП ГЕРБ са ми възложени функции за управление и контрол за периода 2007-2009-а, за което съм получил 32 060 лева.

Сдружение „Граждани за европейско развитие на България”, за периода 2006 - 2009-а съм получил 41 584 лева.

Столична община, от периода, в който съм бил и съм имал правоотношения с нея, съм получил 50 370 лева.

Министерство на вътрешните работи за периода 2004-а и при напускането ми 10-и месец 2006 година, 2005-а всъщност, извинявайте, за година и 10 месеца аз съм получил, и обезщетението тук влиза, и неизползвани платени годишни отпуски, 46 378 лева.

Моята съпруга, която работи от момента, в който аз я познавам, за периода 2004-2009 година е получила 99 013 лева.

Въпросите, които бяха поставени и дискутирани и от депутати и от други парламентарни групи, освен БСП и независимите, бяха поставени какъв е хонорарът и какви са консултантските, които аз съм получил?

Ще Ви дам какви са предметът на дейност и каква е сумата, която аз съм получил. Първият, който е от 2007 година. „Заключение относно системите за контрол и наблюдение, сигурност и охрана на офис сграда.

Информация относно нивото на престъпността в страната през годината”. Получени са 14 хиляди лева.

2008 година „Режим на пребиваване на чужденци в България. Ниво на сигурността в България и мерки за сигурност и борба с престъпността. Осигурените и предвидените от държавата инструменти за защита на гражданите”, 7 хиляди лева са получени.

2009 година, „Ниво на сигурност в България. Данни за криминогенната и организирана престъпност. Приоритетите, свързани със сигурността на инвестициите в България и препоръки за защита на инвестициите”, 19 хиляди лева.

Това, което също е важно да се знае. Родителите на моята съпруга продават имот след смъртта на нейния, на съпругата ми баба й и дядо й, в Габрово, къща за 10 хиляди лева.

При намеренията да инвестират в недвижим имот или да градят нещо ново, но при тези скъпи цени, получаваме договор за дарение от родителите на моята съпруга в размер на 30 хиляди лева, които са част от парите, които са вложени в обзавеждането и ремонта, който е извършен на вилата в село Шума.

И понеже възниква въпросът – как така едни пенсионери могат да имат подобри доходи, аз ще дам само срока, за който ще тече проверката, за която аз трябва да представя своите данни, това е периодът от 2004 година до 2009 година.

Тъстът ми, да е жив и здрав, на 75 години е в момента, само мога да Ви кажа, че от 94-а година е в частния бизнес, не е бизнесмен с големи доходи и от 96-а година е пенсионер, но продължава да работи в частна фирма.

Доходите, които е получил за този период, който Ви казвам е 82 338 лева, без пенсията, нито неговата, нито и на неговата съпруга, моята тъща.

Това, което има от приходи от продажбата на къщата и от други продажби, които са, на един автомобил за 3 хиляди лева, на един „Опел Корса”, общо сумата за този период става 96 хиляди лева.

Апартаментът, който купуват през 2006 година е на стойност 46 850 лева и това, което мога да заявя е, че всичко това, което Ви го представям, всичко това са документи и факти, които са събрани в тази папка и ще бъдат представени на съответните компетентни органи от данъчните служби.

Изказване на Цветан Цветанов в Народното събрание по повод имотното му състояние

03 ноември 2010, Агенция "Фокус"

Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи,
Цветан Цветанов: Коректно и редно е да кажа цялата истина за всичко това, което се изтиражира в публичното пространство през последните две седмици. Поводът да го правя днес е, защото исках да видя кои обслужват организираната престъпност и кои политици са част от нея. Защото, когато изричаш лъжи и когато не си достатъчно убедителен във фактите и обстоятелствата и предисторията на всичко, което говориш, това означава, че ти въвеждаш в заблуждение голяма част от хората и също така създаваш предпоставки за манипулиране на общественото мнение. Съжалявам, че трябва да се върна в години, когато аз не съм бил роден, но ще Ви кажа това, което е по хронология на всички имоти, които съм декларирал, откакто съм влязъл в политиката и откакто съм влязъл в изпълнителната власт. Уважаеми дами и господа народни представители, правя го това днес и от днес нататък няма да отговарям на организираната престъпност и тези, които обслужват и тези, които са говорители на нея. Заявявам го съвсем отговорно. Имотът, който предизвика най-големия медиен интерес – вилата в село Шума. Благодаря Ви за това, че стана известно това село. 75-а година покойният ми баща и майка ми купуват място от 994 кв. метра. Купуват го за 770 лева. 1982 година получаваме право на строеж, с което започва изграждането на въпросната вила, която беше снимана. 1985 година, след смъртта на дядо ми, баща ми продава имот от 2 800 кв. метра с къща за сумата от 5 789 лева. Къщата е построена със завършен вид 87-а година. Баща ми заболява от тежко заболяване 96-а година, от рак на дебелото черво. Казвам го съвсем разбираемо и просто. 97-а година, във връзка със заболяването, моите родители прехвърлят половината от вилата и половината от мястото на Цветан Генчев Цветанов. 2008 година брат ми и майка ми прехвърлят всичко това на мен с цел, която ние се договаряме, за имот, който ще стане по-късно, който е придобит също от далечната 55-а година, аз да нямам претенции към този имот след смъртта на майка ми, нека тя да бъде жива и здрава. 1955 година моите родители купуват имот в София. По-разбираемо е за днешното състояние на регулацията, това е „Надежда”, 5-а част. Този имот, след като е купен, те изграждат къща, в която ние живеем до 73-а година, 1973 година, след което отиваме във ведомствено жилище на МВР в „Дианабад”, където живея и до днес. 1985 година започва отчуждителна процедура по разширяването на кв. „Надежда”, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а и 6-а част. В тази отчуждителна процедура отчуждават имот, 1985 година, в който имот като право на обезщетение моите родители прехвърлят на сина си Цветан Генчев Цветанов двустаен апартамент, който получаваме, а моят брат взема тристаен, затова че по тогавашното законодателство той е семеен и може да се възползва да вземе по-голямо жилище. 1991 година в имота, в който живея и до днес, ние го прехвърляме между моите родители и аз, като собственик на двустаен апартамент, който е в „Надежда”, 5-а част. 91-а година при това прехвърляне и всъщност собствеността, която се води вече на мен, в „Дианабад”, бл. 3, родителите-прехвърлители си запазват правото на ползване върху целия имот докато са живи. Това е процедура, която всеки един решава по този начин. Имотът, който предизвика също доста сериозен интерес на моята тъща и на моя тъст. 1964 година, след смъртта на родителите на моята тъща, продават къщата си в „Княжево”, защото те са потомствени софиянци. 1964 година купуват апартамента в София, на ул. „Сан Стефано”. 1997 година родителите на съпругата ми решават да решат жилищния проблем, който има едно жилище, те го прехвърлят на двете си деца – на съпругата ми и на нейния брат. Като във всичко това, което Ви казвам, те си запазват правото във владение, докато са живи и здрави. Дай Боже да са по-дълго време. 2006 година братът на жена ми прехвърля неговата част на съпругата ми, като договорката е във връзка с това, че той работи в провинцията, ние сме в постоянен контакт с родителите на жена ми, ние поемаме ангажимента да се грижим за тях, за техните старини и при всяка една необходимост, когато имат необходимост от своите деца. Поземлен имот при доброволна делба между дядовците получаваме около 60 дка на фамилията на баща ми. Аз и брат ми получаваме като наследници 20 дка от този поземлен имот, който с доброволна делба е разделен, в който аз придобивам правото да ползвам 10 дка. Апартаментът, който е закупен от моята тъща и моят тъст през 2006 година се намира в ул. „Г. М. Димитров” и е закупен 2006 година за сумата от 26 300 лева. Същата година, просто по неискане от наша страна да бъде купуван и гараж, те се отказват. Гаражът тогава струва 7 хиляди лева, но на следващата година те купуват гараж, който вече стойността е доста по-завишена на 16 500 лева. Това, което, според мен, е важно също да се говори, че този апартамент е 62 кв. метра. Този апартамент е вторият придобит имот на родителите на моята жена от 1964 година до 2006 година. Това, което също е важно да се знае е, че родителите на моята съпруга си запазват правото докато са живи, безвъзмездно право на ползване върху имота, който е дарен на моята дъщеря, голямата. Уважаеми дами и господа народни представители, през 2008 година аз съм на 45 години, с 26-годишен трудов стаж. Купувам апартамент, който е на стойност 130 хиляди лева, които се превеждат кешово, по банков път на фирмата и това може да стане известно и ясно по банковите преводи, които са направени и които пари са отишли към фирмата, която съм купил имота. Има извлечение за това нещо от банката, когато са постъпвали всички банкови сметки на моето семейство и на родителите на моята съпруга. От 17.10.2008 година до 22.10.2008 година се извършват тези преводи. Разликата, която не достига за купуването на целия имот, който е от два апартамента, единият апартамент е с ипотека, който договор за ипотечен кредит е в размер на 59 хиляди евро, който по разплащателния план за погасяване е за 360 месеца, това означава 30 години. Разбира се възниква въпросът, как на 26 години трудов стаж аз съм си позволил да си купя апартамент, който струва 130 хиляди лева? И естествено, че възниква въпросът да покажа своите доходи. Уважаеми дами и господа народни представители, аз ще представя пред Вас данни от всичките институции, в които съм работил, във всичките учреждения, в които съм работил и доходът, който ще Ви представя е за периода от 1 януари 2004 година до 31.12.2009 година. Този доход е в размер на 362 хиляди лева. Ще започна да давам разбивка, за да няма спекулации и с тази тема. Министерски съвет, като вицепремиер и министър на вътрешните работи за периода, в който съм, съм получил 20 463 лева. Като избран за народен представител, преди да стана вицепремиер и министър на вътрешните, съм получил 2 302 лева. Всичко това е с удостоверения, които са дадени от съответните счетоводства на тези институции. В ПП ГЕРБ са ми възложени функции за управление и контрол за периода 2007-2009-а, за което съм получил 32 060 лева. Сдружение „Граждани за европейско развитие на България”, за периода 2006 - 2009-а съм получил 41 584 лева. Столична община, от периода, в който съм бил и съм имал правоотношения с нея, съм получил 50 370 лева. Министерство на вътрешните работи за периода 2004-а и при напускането ми 10-и месец 2006 година, 2005-а всъщност, извинявайте, за година и 10 месеца аз съм получил, и обезщетението тук влиза, и неизползвани платени годишни отпуски, 46 378 лева. Моята съпруга, която работи от момента, в който аз я познавам, за периода 2004-2009 година е получила 99 013 лева. Въпросите, които бяха поставени и дискутирани и от депутати и от други парламентарни групи, освен БСП и независимите, бяха поставени какъв е хонорарът и какви са консултантските, които аз съм получил? Ще Ви дам какви са предметът на дейност и каква е сумата, която аз съм получил. Първият, който е от 2007 година. „Заключение относно системите за контрол и наблюдение, сигурност и охрана на офис сграда. Информация относно нивото на престъпността в страната през годината”. Получени са 14 хиляди лева. 2008 година „Режим на пребиваване на чужденци в България. Ниво на сигурността в България и мерки за сигурност и борба с престъпността. Осигурените и предвидените от държавата инструменти за защита на гражданите”, 7 хиляди лева са получени. 2009 година, „Ниво на сигурност в България. Данни за криминогенната и организирана престъпност. Приоритетите, свързани със сигурността на инвестициите в България и препоръки за защита на инвестициите”, 19 хиляди лева. Това, което също е важно да се знае. Родителите на моята съпруга продават имот след смъртта на нейния, на съпругата ми баба й и дядо й, в Габрово, къща за 10 хиляди лева. При намеренията да инвестират в недвижим имот или да градят нещо ново, но при тези скъпи цени, получаваме договор за дарение от родителите на моята съпруга в размер на 30 хиляди лева, които са част от парите, които са вложени в обзавеждането и ремонта, който е извършен на вилата в село Шума. И понеже възниква въпросът – как така едни пенсионери могат да имат подобри доходи, аз ще дам само срока, за който ще тече проверката, за която аз трябва да представя своите данни, това е периодът от 2004 година до 2009 година. Тъстът ми, да е жив и здрав, на 75 години е в момента, само мога да Ви кажа, че от 94-а година е в частния бизнес, не е бизнесмен с големи доходи и от 96-а година е пенсионер, но продължава да работи в частна фирма. Доходите, които е получил за този период, който Ви казвам е 82 338 лева, без пенсията, нито неговата, нито и на неговата съпруга, моята тъща. Това, което има от приходи от продажбата на къщата и от други продажби, които са, на един автомобил за 3 хиляди лева, на един „Опел Корса”, общо сумата за този период става 96 хиляди лева. Апартаментът, който купуват през 2006 година е на стойност 46 850 лева и това, което мога да заявя е, че всичко това, което Ви го представям, всичко това са документи и факти, които са събрани в тази папка и ще бъдат представени на съответните компетентни органи от данъчните служби.

Бедни ми Радичков, Фотев, Радоев и прочие светли умове от духовността! Като знам как се оценяваха разказите, стиховете, пиесите ви, вашите и на всички класици от Пантеона на българската литература – и как се дават пари за консултации на хора, които не могат да вържат смислено изречение, ме хваща срам, че живея в тази държава!

Един млад учен днес каза на протеста на учените от БАН, че взема заплата 190 лева! Позор и срам – това ли ще оставим на децата си?

Мили, деца, скъпи приятели и близки!

Простете, че пропусна да дам част от биографията на вътрешния министър, ето данните:

Образование

1998 - 2000 – следдипломна квалификация, специалност "Право" в Институт за следдипломна квалификация при УНСС - София;

1988 - 1992 – дипломиран "магистър" от Националната спортна академия в София, педагогически и треньорски профил

Допълнителни квалификации

2008 – Международна програма на Държавния департамент на САЩ за млади политически лидери – Вашингтон, САЩ.

Април 2008 – Централата на НАТО, Брюксел.

Май 2005 – завършени курсове по "Противодействие на незаконния трафик на автомобили" в Генералната дирекция на полицията в Мадрид и "Контролирани доставки, свързани с оръжия за масово унищожение", организиран в София от Департамента за вътрешна сигурност на САЩ.

Декември 2004 – завършен курс по "Противодействие на глобалния тероризъм" в Службата за външна информация към Генералната дирекция на полицията в Мадрид.

Ноември 2004 – обучение на тема “Международна полицейска дейност и сигурност” в Мюнхен, Германия.

Август 2004 – едномесечен курс по мениджмънт в Международната академия по правоприлагане /ILEA/ в Розуел, Ню Мексико;

Юли 2004 – завършен курс "Обмяна и обработване на разузнавателна информация", организиран от ФБР в София;

Април 2004 – завършен курс в централата на "СИКРЕТ СЪРВИС" в САЩ;

Октомври - декември 2003 г. - тримесечен основен курс в Международната академия по правоприлагане /ILEA/ в Будапеща.

Вас лъжа, мене истина – този квалифициран човек е авторът на днешното Изказване!

Честито!

 
Петър ВолгинРазбирам, че оттук-насетне всяка партия, която не е успяла да влезе в парламента, има пълното морално право да тропа по масата и да иска предсрочни избори. Ако пак не успее да влезе, пак ще тропа и пак ще иска предсрочен вот и така до безкрай. Ами че ако след предсрочните избори Светльо Витков, примерно, не успее да влезе в НС, и него ли трябва да обгрижваме, да го дундуркаме, да му съчувстваме и да плачем за непредставените му в парламента избиратели? Извинете, това вече не е демокрация, а някаква перверзия. Въпросните пет партии, вместо да се засрамят заради изборния си провал, сега имат претенции и планове за излизане от кризата. Ами че те хората само преди месец и нещо се произнесоха и за претенциите и за плановете им. Доста нахално поведение...
P.S. Продължавам да се потрисам от факта, че у нас зелените искат да бъдат десни...
 

Кой европейски политици и кои български експерти премериха сили на бойното поле по спасяването на "АЕЦ "Козлодуй" * Изборът на Кунева за еврокомисар е фаталният завършек и гаранция за неуспех централата да не оцелее

Продължава от 24 октомври

Министърът по европейските въпроси Меглена Кунева ще бъде предложена за първия български еврокомисар. Това научи Дарик от добре информирани източници, пожелали анонимност, след което новината бе повторена от няколко медии. По-късно стана ясно, че решението е било взето на среща между лидерите на партиите от управляващата коалиция - Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски и Ахмед Доган. Номинацията на Меглена Кунева бе издигната от НДСВ.
Снахата на бившия земеделски министър на Живков на земеделието, жена, която винаги казва "да" при преговори, другарката -Пръмова-Кунева, преобразила се в монархистка, за да влезе в политиката, заминава да представлява България в Европейския съюз! Каква ирония - жената, която води преговори по отделните глави по приемането на България в ЕС на тъмно, без да се знае какво се иска от България, какво се договаря и какво ни очаква конкретно по всяка една област след 1 януари 2007 г. - същата тази жена отлита за ЕС като еврокомисар и оттук нататък всички тегоби по присъединяването ще бъдат изключително на наш, български гръб!

Ако има някакъв голям грях на политик,

това е позицията, която си позволиха да заемат по съдбата на АЕЦ "Козлодуй" набедени политици като: Надежда Михайлова, Румен Овчаров, Соломон Паси, Миглена Кунева. Единственият, който остана да се бори за спасяването на "Козлодуй", бившият депутат Веселин Бончев припомни много от събитията по този скандал в най-новата ни история. "Изграждането на АЕЦ "Белене" и затварянето на АЕЦ "Козлодуй" са две събития, които са свързани помежду си. "Затваряне на АЕЦ "Козлодуй" би могло да се осъществи, след като в България има изградена и работеща друга атомна централа, такава като "Белене" - каза Бончев, но го чуха единствено журналистите, пишещи в ресор енергетика. - Преди да е изградена "Белене", да затваряме "Козлодуй" е безумие и политическа безотговорност. Докато работеха 1 и 2 блок, България изнасяше ток за Турция, Гърция, Македония за суми между 300 до 500 млн. долара. Стигна се дотам Македония да настоява пред Брюксел България да не затваря АЕЦ "Козлодуй"! Ще Ви припомня още едни факт: през февруари 2002 г. бившият вече премиер Симеон беше на среща с румънския си колега Нъстасе в Синая. Тогава много внимателно слушах Евронюз - румънският премиер каза дословно следното: "Радостен съм, че в скоро време ще започнем да изнасяме ток за Турция през България /Румъния е пуснала един голям реактор от над 600 мегавата, скоро ще пусне втори, а е започнала строежа на трети/". Т.е. това, което печелехме от износ на ток за Турция, ще го печели вече Румъния. А ние ще получаваме за преносната ни мрежа само някакви жълти стотинки. По-опасно е другото - Нъстасе каза още, че няма да е далече времето, когато ще започнат да продават ток и за България."

В навечерието на затваряне на 3 и 4 блокове на централата, не съществува нито един документ, който да уличава нашата АЕЦ, че е в лошо техническо състояние. Всички проверки, които бяха направени от Международната агенция за атомна енергетика, показват, че АЕЦ "Козлодуй" е на абсолютно високо техническо ниво. Що се отнася до препоръките за затваряне на АЕЦ "Козлодуй", то само МААЕ може да прави такива препоръки, тъй като само този орган има право да контролира сигурността на реакторите. Най-малката незначителна авария в света да стане, моментално се съобщава за това в МААЕ. Според договореностите, които "постигнаха" политици като Паси, Михайлова и Кунева, това затваряне трябва да започне на 1 януари 2007 г. - след малко повече от два месеца.

Евроекспертите за "АЕЦ "Козлодуй"

Още се помни инфарктното гласуване в Европарламента през 2004г. В стенограмата, изпратена от един от най-големите ядрени специалисти в Европа и света г-н Петер Кошел, пишеше: "Никой в Брюксел не можа да разбере грешната интервенция относно Козлодуй и България. С едни малки разходи можехме и все още можем да променим това и много милиарди национален доход за бедстващото българско население да бъдат спасени. Може да се каже, че Брюксел принуди България на тази жертва поради липсата на готовност, смелост и желание на българското правителство да се застъпи за националното ви богатство пред европейските партньори със всички средства. Тази негова пасивност доведе до големи и ненужни вреди за България."

Питър Хауг, изпълнителен секретар на Европейската ядрена индустрия заяви на

2 април 2004 г. като обръщение към българите: "Не само не затваряйте 3 и 4 блок, но отворете незабавно 1 и 2 блок." ...Виждам, че българското правителство не желае да се противопостави на европейските институции за запазването на блоковете, въпреки че представителите на европейската ядрена индустрия и на МААЕ са твърдо за запазването на АЕЦ "Козлодуй".

Кенет Брокман - директор на Дирекция "Ядрена безопасност" в МААЕ, още преди преди т.нар. партньорска проверка беше по-лаконичен: "Козлодуй" е безопасна!" През 2004 г., 2 месеца след гласуването в Европарламента, в София беше проф. Андре Майсьо, президент на Световната асоциация на ядрените оператори. Тогава той написа в писмо до премиера Сакскобургготски и енергийния министър Милко Ковачев: "Затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" е технически и политически скандал. Къде е логиката - Европа се нуждае от вашата атомна централа. Затварянето на 3 и 4 блок ще бъде повече от политически и икономически скандал и ще донесе огромни загуби от милиарди за българския народ."

И Македония защити АЕЦ "Козлодуй"

"Македония ще поиска да не се затваря българската АЕЦ "Козлодуй", защото страната е застрашена от енергийна криза." Това обяви директорът на електрическата компания на Македония Трайче Черепналковски. "След затварянето на централата Скопие няма да може да внася достатъчно електроенергия и има опасност страната да остане на тъмно точно през зимата - от януари до март 2007 година," обясни той. - "Фирми от Швейцария, Германия, Румъния, България, Англия, Чехия и Сърбия и Черна гора подадоха оферти на търга за внос на ток, но те не могат да предложат 2,6 милиарда мегаватчаса, колкото са нужни на Македония. Предложили са 30 на сто по-малко от необходимото количество. Увеличена е била и цената, на която компаниите били готови да продават електроенергията. Тя е била от 23 до 43 евро за мегаватчас нощна тарифа, а за дневна, от 44 до 69 евро за мегаватчаса, каза още директорът. Според Трайче Черепналковски в региона нямало достатъчни количества свободна електроенергия, затова Македония била готова да поиска от Европейската комисия да не се затваря българската АЕЦ "Козлодуй".

Интересен бе разговорът на Емилиян Лилов с министъра на европейската интергация, Миглена Кунева и председателя на Агенцията за атомно регулиране Емил Вапирев по съдбата на АЕЦ "Козлодуй", проведен на 18 ноември 2002 г. в студиото на радио "Свободна Европа" - разговор, който едва ли слушателите си спомнят. Докато Вапирев в студиото бе лаконичен, че "...проверката на АЕЦ "Козлодуй" е политически, а не технически проблем" /става дума за назначаване на бъдеща партньорска проверка - бел. м./, Кунева отговари: "...ние не бихме могли да ангажираме 15-те страни, ако те не са се съгласили на тази проверка".
В деня за парламентарен контрол, на 61-вото заседание на Народното събрание, петък, 9 декември 2005 г. стенографските протоколи за запазили една любопитна дискусия по съдбата на АЕЦ "Козлодуй". Депутатът Минчо Христов се обръща към министър Кунева с остри въпроси и нападки. Ето част от тях: "...Бързането на предишното правителство да затваря преговорни глави и приемането на всички условия на Европейския съюз Ви спечелиха името "мадам "Йес" - човек, който винаги казва "да". Дори един румънски премиер констатира, че Вашият екип "буквално си е свалил гащите пред емисарите от Европейския съюз".

Не мога да подмина и резултатите от тези договорености. Според мен, госпожо Кунева, Вие и Вашият бивш колега господин Соломон Паси, както и господин Симеон Кобургготски трябва да отговаряте за закриването на трети и четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй".

Това обаче не е само мое мнение. Вашият сегашен коалиционен партньор господин Любен Корнезов публично призна, че господин Паси трябва да влезе в затвора по чл. 103 и чл. 282 от Наказателния кодекс - общо между 11 и 23 години затвор, заради затварянето на глава "Енергетика".

През м. февруари 2004 г. Вие съветвате: "Нека мислим за нова АЕЦ, а не за тази от миналото". На друго място Вие казвате: "Не е необходимо да се преговаря за АЕЦ "Козлодуй", защото ядрената енергетика няма перспектива"...

"...Аз не съм против Европейския съюз, госпожо Кунева, и Вие добре го знаете. Аз съм против влизането в Европейския съюз по този начин - без 3 и 4 блок, и сериозно казвам - без 1 и 2 блок на АЕЦ "Козлодуй". Те трябва да бъдат защитени. Ще Ви цитирам нещо, госпожо министър: "Не може хората, които доведоха България до тази ситуация, които на практика отказаха да защитават националните интереси, да се занимават със защитата на тези интереси. Мисля, че тези хора оттук нататък нямат право да водят преговорите с Еврокомисията. Става дума за Соломон Паси и Меглена Кунева", край на цитата.

Това не са мои думи. Това са думи на господин Румен Овчаров, естествено преди да стане Ваш колега и коалиционен партньор. Според мен тези думи са доста точни и уместни. Жалко, че господин Овчаров се отказа от тях и днес позицията му е друга.

Наистина е жалко, че той се отметна и от други свои думи, казани на 10 януари 2003 г., а именно: "Необходим е референдум за АЕЦ "Козлодуй", заяви той. И още: "Не е редно политическите сили да говорят едно, парламентът да приема друго, а министър Паси да си приказва и да подписва нещо трето.". Това мисля, че се отнася и до Вас, госпожо министър. Ако трябва да бъда искрен, това се отнася и до самия господин Овчаров.
Само преди месеци господин Овчаров беше за отварянето на Глава "Енергетика" и предоговаряне на закриването на 3 и 4 блок. Днес той вече е против. Благодаря ви."

Отговорът на Миглена Кунева е ясен - тя не е против ядрената енергетика, но "Козлодуй" ще трябва да се затвори, защото бъдещето му е било решено от редица български правителства от 1993 г. насам. В изказване през юни 2004 г. - 2 месеца след гласуването на доклада, Соломон Паси заяви: "Ще затворим "Козлодуй", защото това е гнездо на Ал Кайда." Цитатът е на бившия депутат Веселин Бончев в интервю, което Паси не опроверга. Тук няма нужда от коментар.

"Няма технически причини трети и четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй" да не работят още 10 години" заяви и президентът на Световната ядрена асоциация (WNA) Джералд Гранди, който бе на посещение у нас и посети атомната ни централа. "Политиците в Брюксел никога не са посещавали атомната централа и не искат да осмислят реалното й състояние" бе убеден Гранди. Според него България е затворила глава "Енергетика" от преговорите с ЕС на базата на информация от преди десет години. Целта на посещението си у нас той определи като опит да "насърчи правителството да застане зад атомната централа". АЕЦ осигурява значителни постъпления и създава заетост в район с недобре развита икономика, посочи Гранди. - "България трябва да заяви на висок глас, че ще продължи да експлоатира 3-ти и 4-и блок на атомната централа в Козлодуй. Страната ще се присъедини към Европейския съюз със сигурност и то по определения график, добави Гранди. Според него новото отваряне на преговорната глава "Енергетика" няма да забави този процес, бе убеден при посещението си експертът. "...политици като Костов, Станишев излъгаха очакванията на хората, че ще се справят с АЕЦ "Козлодуй". Когато цял свят отваря енергийните си програми, когато Русия затяга кранчетата на газа и на петрола, а световният петрол се вдига до небето, ние затваряме Ш и IV блок догодина" бе категоричен в позицията си и софийският кмет, Бойко Борисов. Миналата, 2005 г.,в български вестник Миглена Кунева призна: "Във Виена щяха да ме разкъсат за АЕЦ "Козлодуй"! Призна, но не обясни защо.

Утре четете за края на тази предварително обречена битка

 

На пресконференцията на президента Георги Първанов от 12 март т. г. чухме следното:

Валерия Касиян: Г-н Първанов, трябва да прочета нещо, заради това не ставам. Малко преди брифинга в интервю за „Би нюз” и вестник „Стандарт” вътрешният министър Цветан Цветанов каза за вас следното, цитирам – „Гоце е морално дискредитиран. Първанов да отговори защо убиха неговия съветник Емил Кюлев”. Как ще коментирате тези думи? Валерия Касиян, „Би нюз”.

Георги Първанов: Това е речникът на вътрешния министър. Добре. Ще отговоря, разбира се, не с такъв речник. Аз понеже имам добра памет, помня, че той ме попита в разгара на предишната криза, дали познавам братята Маргини и аз казвам, понеже днес го превърнахме в един диалог, в един изпит, и аз се надявам да издържа, не, не съм им виждал очите на Маргините. Но ако иска, г-н Цветанов може да попита някой друг, който е по-близо до него, може да попита г-н Костов дали познава тези личности. Но не става дума за това. Понеже се споменават много имена в последните няколко дни и то разбираемо, спекулативно подхвърлени, без да цитирам самите имена, с внушенията, видите ли, че аз съм срещал някого някъде, който бил на прием или на рожден ден в присъствието на хиляда души, отклонявам този подход. Никой от моя екип или от охраната ми не проверява присъстващите на едно публично мероприятие. Големият въпрос е обаче тези имена, т. нар. олигарси, кога станаха такива. Затова е всъщност и този скандал, уважаеми дами и господа, който се разгаря в момента. Всички мълчат, обаче ключът е идеята за икономическите досиета. Обясняват как нямало икономически досиета, разбира се, че няма подредени в библиотеката такива, но би трябвало някъде в компетентните органи, в службите, да има събрана информацията, която да покаже кой на кого какво е дал.

Къде има информация за така наречените „икономически досиета на прехода”?

Като журналист, който разследва икономическите престъпления на периода след 10 ноември 1989 г., веднага ще кажа: информация за тези така наречени „досиета на прехода” има в:

 • Архива на първата комисия за корупция /наречена „за деформациите”/ в парламента, архива на следващата комисия, оглявявана от Петър Корнажев, която даже не написа Доклад да работата си, архива и два Доклада на третата комисия в парламента, оглавявана от Анна Караиванова, която събра всичко, което получи и провери и го изпрати на Главния прокурор Иван Татарчев.
 • Стенограмите от парламентарните заседания за: разграбването на АК „Балкан”, за приватизацията по време на правителството на Иван Костов, за безумно евтината приватизация на БТК, за дискусията по строежа на Детската болница, която слава богу не бе прието да се строи, и т. н., и т. н.
 • Информация за икономическите престъпления на прехода би следвало да има и в архива на Националната служба за сигурност, въпреки че по времето на Иван Костов /1997-2001 г./отделът, който се е занимавал с тази престъпност бе закрит.
 • Информация за икономическите престъпления на прехода има и в архива на бившия Комитет за държавен и народен контрол, който изчезна след като Живков се оттегли от властта.
 • Информация за икономическите досиета на прехода се съдържа и в Министерския съвет, но не вярвам този архив да не е „прочистен” от съответните правителства.
 • В архивите на различните министерства и банки при правителствата от прехода ще трябва да се потърси отговор как се стигна до затварянето на АЕЦ „Козлодуй”, Каква е историята с външния дълг в която дейно участие взе бившия министър на финансите Милен Велчев.
 • Информация за икономическите досиета на прехода има в архива на Прокуратурата, по спрени дела, като това за „Сапио” – по давност, за АК „Балкан”, и прочие случаи.
 • Информация за икономическите досиета на прехода има в изчезналия архив на Министерство на външноикономическите връзки, което Филип Димитров, неизвестно защо закри. Там са отговорите по източването на задграничните дружества, което се вършеше както преди 10 ноември 1989 година, така и след това
 • Информация за икономическите досиета на прехода би следвало да се търси в архива на БНБ, бившата Българска външнотърговска банка, днешна Булбанк, в архива на ДСК.
 • Крайно време е след 20 години да се разследва къде изчезна Пенсионният фонд на държавата след като Живков бе отстранен от властта

С данни от тези институции вече може да се тръгне към разследване на икономическите досиета на прехода. Много важно е да се разследва при големи сделки, кой от държавния апарат на изпълнителната власт е вземал комисионните.

С данните от Сметната палата – кой от политиците как е влизал във властта и как след това е пребивавал и излизал от властта, ще стане ясно за какво иде реч.

Трябва ли да се обижда Иван Костов, че се споменава името му покрай групировки и приватизационни сделки? Та кой в българската политика е бил по-дълго в изпълнителната и законодателната власт от самия него? Костов беше два пъти министър на финансите и веднъж премиер в държавата.

Не аз предложих на СДС да купи банката на Атанас Тилев, а един син политически лидер, който всичките си гафове остави СДС толкова разцепено, че никога да не се обедини. С какви пари щеше да купи една партия цяла банка?

И след като свърши толкова грешки, той възкръсна като Феникс от пепелта на бившата синя идея, обявявайки се за тъмносиня идея.

Не отричам, че въпросният политик е добър математик, не отричам, че е добър стратег, и че често има добри предложения за родната икономика. Но това са моментни и неслучайни състояния и събития от биографията му. А останалото? Той най-добре си го знае.

Ще издържи ли премиерът Борисов на натиска на своите поддържници в парламента? Съмнявам се, защото всеки от „Атака” и ДСБ гони свои цели. За СДС не отварям и дума, тъй като след като я пое сегашният й лидер тя се превърна в придатък на ДСБ.

Тук публикувам част от една стенограма, която дава доста поводи за размисъл. Дискусията е по повод спрените 220 млн евро от Европейския съюз по време на правителството на Сергей Станишев:

ЧЕТИРИСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда, 26 ноември 2008 г.

Открито в 9,03 ч.

26.11.2008

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов и Камелия Касабова

Секретари: Нина Чилова и Станчо Тодоров

.............................

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: От името на Парламентарната група на „Атака” има думата народният представител Станислав Станилов.

СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (КА): Явно спирането на парите от Европейския съюз предизвиква в България политическа криза. Тези изявления тук ние от „Атака” разглеждаме като върха на лицемерието по една много проста причина. Всички, които са участвали в управлението на България от промяната насам, са виновни за настоящото положение. Всички, които са вземали решение да се управлява България по тази философия, също трябва да понесат отговорност.

Къде беше Европа, когато се грабеха българските активи и когато за жълти стотинки се разпродаваха БТК и БГА „Балкан”? Тя си мълчеше, когато се ограбваха българските активи. Сега, когато започнаха да се грабят европейските активи, се разприказва. (Шум и реплики.) И като се разприказва, какво излиза? На Европа не й се дава нейните пари да бъдат ограбвани. Могат да бъдат ограбвани само българските пари, но нейните пари не бива да бъдат ограбвани. Мисля си, че крадливата Европа се сърди на крадливата България. Нямат никакви основания да спират парите, защото там положението е горе-долу същото. Там горе-долу по същия начин се ограбват пари. (Шум и реплики.) Но сега ние сме на мерника.

Ревете, ревете! Ревете, ревете! Корупцията в Европа е документирана. Има я в списания, вестници, има я документирана в решения на различните комисии. И там ловят непрекъснато крадци и измамници както тук, но тук никой не ги съди. За това беше нашата дума. Затова ние смятаме, че трябва да има нов обществен договор, с който да се смени начинът, по който се управлява държавата. Трябва да се ревизира всичко, целият този грабеж, извършен досега, за да се очисти политическата класа! Нямаме какво друго да ви кажем. (Ръкопляскания от КА. Реплики.)

150 000 долара бе цената и на подарената от правителството на Иван Костов национална авиокомпания "Балкан" на еврейския уж бизнесмен - Гад Зееви. Само срещу заплатата си за седмица /150 000 паунда/ Бербатов можеше да стане собственик на националния превозвач и да му останат пари, ако продажбата се бе случила във времето, след като „Манчестър Юнайтед” го купи!

Продажбата на „Балкан” – всички се изказваха и никой не направи необходимото

В началото на мандата си на вътрешен министър Румен Петков заяви, че ще бъде разкрита истината за приватизацията на БГА "Балкан", която бе извършена при управлението на правителството на Иван Костов. В края на октомври 2005 година, в прокуратурата бяха предадени 9 папки с документи по случая, след което Главният прокурор Борис Велчев поясни, че законът му връзва ръцете и няма как да се търси колективна наказателна отговорност.

"Досиетата на актовете за приватизационния договор на Авиокомпания "Балкан" ЕАД - София, съдържат информация за субекти на частното право и обстоятелства, свързани с търговската тайна. Те не могат да бъдат разпространявани без изричното съгласие на страните от договора."

Около документите по Приватизационния договор витаеше тайнственост и гъста мъгла. Като слух вървеше предположението, че не е имало заседание на кабинета за БГА "Балкан", а по-скоро решението е било взето "чрез подпис". Факт е обаче, че част от министрите от кабинета не са били открити дори за подпис и според вицепремиера Петър Жотев министрите всъщност не са и виждали договора. Към датата на депутатско питане към Жотев за тази скандална приватизация, в Договора липсват приложения номера: 2, 4, 5, 6, 7 и 8, а в екземпляра за Министерския съвет не е имало нито едно приложение! Това става ясно около зададения въпрос в деня за парламентарен контрол. В този смисъл интерес представлява цитатът от Докладната на изпълнителния директор на Агенцията по приватизация, Захари Желязков до Министерския съвет, в която той пише буквално следното:

"...да се изключи всяка възможност за узнаването по какъвто и да е начин... на фактите, сведенията и документите... във връзка с договора... да не се допуска изготвянето на копия от предоставените материали и разгласяването на съдържащите се в тях данни".

Степента на секретност по съдържанието на Договора за приватизация на АК "Балкан" и Допълнителното споразумение към него е наистина изумителна - до месец март 2000 г. неговото съдържание не е известно дори на следващия министър от правителството на Иван Костов, който поема транспорта и съобщенията, Антони Славински. По този повод Славински се обръща към премира Костов с писмо от 6 март 2000 г., с което се търси съдействие Агенцията за приватизация да му предостави пълния текст на договора!

Приватизационният договор за продажбата на 75 на сто от акциите на националния превозвач АК "Балкан" е утвърден с подписа на Иван Костов в две Решения на Министерския съвет № 466 и 554 от 29 юни и 30 юли 1999 г.. Как е протекло обсъждането и гласуването на този договор е грижливо пазена тайна - но затова пък са известни имената на само трима министри от правителството на Обединените демократични сили /ОДС/, които със сигурност са го подписали. Това са: вицепремиерът Александър Божков, транспортният министър Вилхелм Краус и министърът на държавната администрация Марио Тагарински.

В същото време, само пет от единадесетте члена на Специалната експертна комисия, създадена от Агенцията по приватизация за оценка на този договор, полагат подписите си под решението, 75 на сто от АК "Балкан" да бъде продаден на Гад Зееви. Резервите на неподписалите са повече от сериозни, тъй като е видно, че при сравнение на офертата на Зееви с тези на другите кандидати, предложеното от Зееви сериозно издиша.

Тук спирам, защото историята с тази скандална приватизация донесе огромни загуби на България и всякакви извинения и оправдания че нищо не може да се направи – не отговарят на истината. Написах го още в края на ноември 2006 година.

Още докато Петьо Блъсков беше главен редактор на в. „Монитор” пуснах номера на банковата сметка в чужбина, в която е било наредено от собствениците на „Балкан” да бъдат превеждани всички пари, постъпващи от продажби на билети, сделки, и продажби на имоти. За разлика от колегите си подходих към темата от друг ъгъл – а именно, че има възможност да се потърси отговорност за „Балкан”, но няма желание от страна на Прокуратурата за това.

Повече ще намерите в следните публикации:

1.Най-добре е Главният прокурор да се заеме с "Балкан"

2.Най-добре е Главният прокурор да се заеме с "Балкан"

3.Най-добре е Главният прокурор да се заеме с "Балкан"

1.Авиокомпания "Балкан" - фиаското на правосъдието или как един национален превозвач се превърна в спомен

2.Авиокомпания "Балкан" - фиаското на правосъдието или как един национален превозвач се превърна в спомен

3.Авиокомпания "Балкан" - фиаското на правосъдието или как един национален превозвач се превърна в спомен

4.Авиокомпания "Балкан" - фиаското на правосъдието или как един национален превозвач се превърна в спомен

5.Авиокомпания "Балкан" - фиаското на правосъдието или как един национален превозвач се превърна в спомен

 

Под одобрителния поглед на така наречения президент от месец се извършват публични незаконни действия, които имат за цел да свалят властта, сформирана след законнопризнати избори

Така нареченият президент на БългарияБългария е единствената държава в Европейския съюз, в която президентът, политици, министри, кметове на общини си позволяват да нарушават основния Закон – Конституцията!

Тези нарушения са част от ежедневието и са причина за тъпченето на място и блокирането на важни процеси в страната, тъй като нарушенията не само имат зелена светлина, но и остават ненаказани от действащото законодателство и оторизираните за това институции.

Парламентарната република е изложена на организирани протести,у хаос и инспирирани безредици.

Какво казва действащата Конституция на Република България, която днес, на 12 юли има годишнина?

Парламентът, в деня на неговото конституиранеКонституцията установява основните принципи, върху които се изгражда политическата система на обществото — политически плурализъм, разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя най-важните държавни органи: Народно събрание, Министерски съвет, Президент, съдебната система и органите на местното самоуправление.

Чл. 1.

(1) България е република с парламентарно управление.

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

==========================

Официалният език в България е българскиятЧл. 3.

Официалният език в републиката е българският.

Чл. 4.

(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

=============================

Чл. 12.

=====================

2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.

==================

Чл. 22.

==============================

(2) Законът за ратифициране на международен договор по ал. 1 се приема с мнозинство две трети от всички народни представители.

===============================

Чл. 26.

(1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.

===============================

Чл. 39.

(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

Кого обиждат тези (2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

=======================

Чл. 58.

(1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.

===========================

Чл. 60.

(1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.

(2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.

==========================

Чл. 64.

(1) Народното събрание се избира за срок от четири години.

================================

Чл. 66.

Законността на изборите може да се оспори пред Конституционния съд по реда, определен със закон.

Чл. 67.

Депутати надомници от ГЕРБ дават пресконференция(1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително.

(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.

=============================

Глава шеста

СЪДЕБНА ВЛАСТ

Чл. 117.

(1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

===================

Правото на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията принадлежи на една четвърт от народните представители и на президента.

Никоя част от народа не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Протестиращите си присвоиха правото на народния суверенитетА какви са протестиращите освен присвоили правото на народен суверенитет?

Вече месец една част от народа си позволява да придобия чрез протести, хаос, безредици осъществяването на народния суверенитет.

Националното и държавно достойнство се погазени публично и официалните реакции на това погазване бяха и са мълчаливо съгласие?!

Трима посланици – на две европейски държави Франция и Германия и САЩ подкрепиха одобрението на българския президент да се протестира срещу работещото, повтарям законно избрано правителство?!

И това се случи не в Турция, не в Гърция или Кипър, а в България, добила печална известност с отликата си, че всеки отвън може да я управлява, контролира и направлява!

Посланиците на Германия и Франция у нас застанаха публично зад изказването на президента Росен Плевнелиев, в което той поиска да се скъса окончателно с олигархичния модел в България.

Тук няма как да не запитам – с кой олигархичен модел иска да скъса Росен Плевнелиев – с този, към който принадлежи съпругата му, приятелите му, или с някакъв друг олигархичен модел, който Плевнелиев така и не идентифицира.

Да беше изрекъл поне името на един олигарх от действащото правителство държавният ни глава, да беше идентифицирал поне един мафиот, след като симпатичните му протестиращи размахват лозунги против мафията.

Защо посланиците на Франция и Германия в Турция не вземат да критикуват премиера Ердоган? Защо там не отидат и подкрепят протестите?

Защо посланиците на Франция, Германия и САЩ не се месят в турските протести?: от една страна ще ги обгазят със сълзотворен газ, ще ги облеят с водни струи и ще ги обстрелват с гумени куршуми.

Не говоря за палките, с които турската жандармерия и полиция бият протестиращите! Не говоря и за вероятността тези посланици да бъдат задържани и отведени в турския арест, където може и да им покажат нетрадиционни сексуални практики!

За разлика от София – в Истанбул протестират истински интелектуалци, протестират срещу нарушените им права и натиска на правителството на Ердоган да ислямизира тази държава!

В Истанбул и Анкара артистите не ги събират с SMS-и, както в София прави приятелят на Бойко Борисов, така нареченият председател на Съюза на артистите, Христо Мутафчиев.

В Истанбул протестиращите са наясно за какви ценности се борят, а в българската столица нямат избистрени искания, конкретни цели, и легитимен ръководител, който отговаря за мирното протичане на тези протести.

Някакви посланици определят вътрешната политика на страната?!

Матиас Хьопфнер, Филип Отие и Джеймс Пардю /бивш посланик на САЩ-бел. Л. М./си позволиха да не дават акъл и изричат какво трябва да се случва в държавата ни?!

Що за наглост, що за безочие е това?

Като капак на този скандален и позорен акт, на опашка се наредиха политици и медии да развяват мнението на въпросните посланици и да ни го навират в лицата?

Барак Обама, когото българския посланик Елена Поптодорова не смее да попита за нищо нелицеприятноДа сте чули Елена Поптодорова да дава акъл на Барак Обама час по-скоро да изтегли войските си от Афганистан, или да не се меси в случващото се в Сирия?

Да сте чули същата Поптодорова да се възмущава от администрацията на Белия дом за затворниците в Гуантанамо, мнозинството от които са там без присъди?

Да сте чули Поптодорова да настоява да се отворят резерватите на индианското население?

Да не отварям дума за това дали българският посланик в Париж критикува Франсоа Оланд за високите данъци, или българският посланик в Германия да дава акъл на бившата комсомолска секретарка Ангела Меркел за политиката, която води?

Няма и да чуете.

България е единствената държава, в която независимо кой откъде е дошъл може да се меси на правителството! Друга такава страна в ЕС – няма!

"Уважение буди начинът, по който българската полиция гарантира през последните седмици мирната изява на това гражданско общество. Всъщност то заслужава да бъде чуто: едно активно, силно, модерно гражданско общество, което вярва в своята страна и се пита какво може да направи за нея, е всъщност основен стълб на всяка демокрация в света, така както и на бъдещето на България", се казва още в становището на двете страни."В България, както и в другите страни, това безспорно е от първостепенно значение за всички инстанции, които отговарят за борбата с организираната престъпност и корупцията, за гарантирането на вътрешната сигурност, за контрола на търговския обмен, за осигуряването на енергийните потребности на страната в стремеж към независимост. Във всички тези области непрозрачните назначения могат единствено да бъдат в полза на корупцията и организираната престъпност", се казва още в публикуваната им съвместна позиция.

"Държим да приветстваме решителността на президента Росен Плевнелиев да запази неразривната свързаност на България с европейските ценности и правовата държава и да настоява за прозрачност, за морал и етика. Ролята на гарант на институциите и на единството на нацията, която изпълнява държавният глава, е от първостепенно значение при настоящите обстоятелства и заслужава уважение", твърдят още Отие и Хьопфнер.

От кога в европейските ценности влиза изискването да се сваля работещо, законно избрано правителство?

Национален синдикат си позволява да заплаши с национална стачка, но, забележете - с искания за велико Народно събрание?!

А член 12, ал 2 от Конституцията?

Откога смяната на Конституцията е синдикална дейност?

Законността на това Народно събрание бе оспорена пред Конституционния съд и той обяви, че изборите са законни!

Народните представители трябвало да служат на народа, който ги е избрал - как да сме сигурни, че депутати надомници служат на своя народ?

В България има закони и стриктно се следи внасянето на данъци - да сте видели някой, който продава знаменца, свирки, вувузели и дъждобрани с касов апарат, свързан с НАП?

Т. е. за една може, за други не може.

Къде са инспекторите от НАП, които да глобяват тези продавачи - нима щом президентът заяви, че протестиращите са симпатични и интелигентни - оборудването им не подлежи на данъчно облагане?!

И още нещо: линейките, изпратени до тежката катастрофа на Цариградско шосе 112 са били принудени да заобикалят протестите, и това ги е забавило! А става дума за спасяване на човешки живот! Заобикаляли са както и всички шофьори, които за да стигнат до дадена точка в столицата също заобикалят!

Кой се страхува от Конституцията? Главният прокурор? Прокурорът на град София? Председателят на парламента или друго високопоставено длъжностно лице - та това е Конституция, основен закон в републиката?!

Къде отива тази държава, щом управляващите се боят да прилагат Конституцията й?

Кой упълномощи служебният премиер Марин Райков да подписва договори с Катар?

Не е ли чел Конституцията той, или президентът Плевнелиев?

Никога през 13 вековната си история България не е била по-унизена!

 

„Социалистическата партия е виновна за провала по отношение на кризата през 1997 г.”, каза президентът Георги Първанов по време на дискусия на тема „Доблест 2010 - 4 февруари през погледа на младите”, организирана от фондация Институт „Николай Добрев”, което определено ме изненада.

Социалистическата партия, както и повечето управлявали партии в последните 20 години има вина, но тя не е тази, за която споменава президентът Георги Първанов.

Амнезия или къса памет е причината за тези думи на държавния глава?

Няма да изследвам „забравата” на Георги Първанов, а ще припомня някои факти, които обясняват много събития от лятото на 1996 до зимата на 1997.

Още през лятото на 1996 година Жан Виденов като премиер заговори за въвеждане на Валутен борд, но днес на никого не му изнася да си спомни за това. Спомням си, че Надежда Михайлова – днешна Нейнски и Йордан Соколов, тогава се обявиха против Валутния борд. Даже Михайлова даде пресконференция по този повод.

В самата социалистическа партия мнозина и от опозицията на Виденов, и от подкрепящите го бяха против въвеждането на Валутния борд. Факт, който няма как да бъде отречен, тъй като свидетелите на тези събития са все още живи.

Истината е, че инфлацията, която принуди Виденов да подаде оставка от поста на лидер на БСП и от премиерското място бе изкуствено предизвикана и след това – неизвестно как овладяна – не от друг, а от Стефан Софиянски като министър-председател на служебното правителство.

„Изкуствено предизвикана” бе инфлацията и мои източници ми съобщиха, че заем от Световната банка е ибл изнесен на няколко транша, за да се сринат финансите на страната. По този факт всички мълчат – не обясняват даже как един икономист, със  специалност "Статистика" като Софиянски бе в състояние да овладее инфлацията, а обяснението би могло да бъде, че изнесените пари бяха върнати.

Освен това, голяма помощ в овладяването на инфлацията бе проведената от Иван Костов деноминация, с която мярка бяха ограбени българите. Само като пример ще кажа, че внесени суми в банките по жилища, от провеждащата се реституция – за една нощ останаха без три нули. Така цената на един тристаен апартамент и внесените по нея 13, 100 лева – се превърна в 13 лева и 10 стотинки!

Една от десетки хилядите потърпевши бях и аз – и от сумата за жилището ми, което бях изплатила и върнах на държавата, за да получа имот от дядо си – струваше колкото чифт маратонки!

Днес със същата цел се готви въвеждане на еврото, при което обоселият и мизерстващ български данъкоплатец отново ще олекне с много, много пари, субсидирайки държавата!

Като продължение на разследването на дните от 4 февруари 1997, следва и третата част от това разследване, съдържащо неизвестни факти и данни от събитията тогава.

3. Четвърти февруари - едно събитие - много истини

* Президентът Първанов сгреши, като съзря в Петър Стоянов държавник * Групировките и протестите – на ръба на закона* Прокуратурата все още дреме

“Стоянов днес се държи като партиен лидер, а тогава – като истински държавник” – каза в интервю за в. “Труд” днешният държавен глава Първанов, с което за пореден път сгреши. Човек, който пред колегите си политици говори едно, а навън пред парламента върши точно обратното не може да бъде окачествен като държавник.

Ще се върна към периода 10 януари – 4 февруари 1997 година и следите, които оставя той. На 9 януари номинираният от левицата за министър-председател Николай Добрев дава първата си пресконференция, на която прави експозе с 4 акцента: благодари за доверието на партията си, обещава заедно с коалиционните си партньори и подготвени експерти да състави програма за действие, обещава да създаде силен екип и най-накрая съобщава, че е с амбицията с екипа и програмата да извърши радикални реформи в социално-икономическата сфера на базата на финансова стабилизация, преструктуриране, създаване на п редпоставки за оживление и растеж.

Това се случва на 9 януари 1997 година. Много важно е да припомня, че преди тази дата, на 21 декември 1996, на проведения извънреден 42 конгрес на БСП, Жан Виденов обявява, че подава оставка като министър-председател на България и като председател на БСП. Причина за оставката е дълбоката криза, в която страната изпада вследствие на двугодишното управление на правителството, ръководено от него. За председател на партията е избран Георги Първанов.

Оставката на правителството е гласувана на 28 декември 1996 на извънредно заседание на 37 Народно събрание. Т. е. няма никакъв повод да се протестира на 10 януари срещу Виденов или неговото правителство, които са в оставка и то гласувана от парламента. Въпреки събитията, Съюзът на демократичните сили /СДС/ предлага "Декларация за национално спасение" от "националната катастрофа", към която правителството на Жан Виденов води България.

Кое правителство на Виденов – това с подадената и гласувана от парламента оставка ли? Очевидно СДС закъснява с действията си и то ги прави смешни и ненужни. След отказа и на президента с изтичащ мандат, Желев да даде на БСП мандат за съставяне на правителство, СДС обявява национална политическа стачка!? Тук вече е и манипулацията: под претекст, че се протестира срещу Виденов и кабинета му, които са в миналото, са организирани хора около парламента, които трябва в комплект с предизвиканата инфлация да попречат да бъде съставено правителство. Това е целта на опозицията, това са и средствата, които тя използва. И докато бъде получен мандат за второ правителство, както е по Конституция, започват протести против Виденов и правителството му. Президентът Желев бездейства и с това показва, че няма да изпълни правомощията си, като връчи мандат, тъй като неговият мандат на държавен глава вече изтича. Това е безвремието, в което се протестира срещу премиер и правителство, които е в оставка – предизвиканата инфлация качва безумно цените. Според световните агенции, в столицата на България обстановката е революционна. Изпратена е /осигурена от хората, които са обещали на десните подкрепа – бел. Л. М./ репортерката Кристиян Аманпур от Си Ен Ен, известна с това, че там, където тя се появи следват големи политически промени. Аманпур набляга в репортажите си на протестите и инфлацията, но не обелва и дума за това, че премиер и правителство са си подали оставките, че действащият в последните дни от мандата си президент Желев не връчва мандат и изчаква да изтекат докрай дните му на държавен глава. Аманпур е много далече и от това да се запита като как изведнъж се отприщва инфлация, все пак Виденов успява да погаси 2,1 млрд долара от външния дълг на страната. Това са събитията, чийто втори план остава без коментар.

Кабинетът в оставка се събира, за да умува как може да се заведе прокурорска преписка за опит за държавен преврат. Всичко е снимано, Ясно е кой е организатор.

На заседание на парламентарната група на Демократичната левица от 21 януари 1997 г. Николай Добрев обяснява на другарите си по партия:

“Сядайки на масата, ние можем да предложим на първо място това, което и тук сме си говорили – правителство с мандата на БСП, представено от експерти от политически сили или безпартийни. Това вече много трудно ще върви. Второ – правителство с мандата на БСП, но главата на правителството може да не бъде член на БСП... И чак третата възможност, която пък съвсем е суспендиране на Конституцията – някакво служебно правителство на квотния принцип, възприемано от всички политически сили, с период не по-малък от шест месеца. Естествено – гласуван от парламента.

Казвам вариантите. Те не са мои варианти. Казвам ви вариантите, които битуват и при опонентите... в случая ви предлагам да мислим за две неща: за благото на страната и за това как в тази тежка ситуация партията може да бъде прегрупирана, подготвена, че да бъде спасена и при най-тежки и социални, и политически удари...”

Добрев продължава и разговорите си с лидери на опозицията, както за вариантите за кабинет, така и за това ситуацията пред парламента да бъде овладяна. Ето какво признава той месеци след януарските събития:

“Към 8 часа на 10 ти /януари – бел. Л. М./ последователно говорих по телефона с Костов и със Софиянски. Казах и на двамата, че ме тревожи получената информация. И двамата ме увериха, че всичко е наред и че са взели нарочни мерки протестите да бъдат мирни. В случая критикувам и Костов и досегашния кмет Софиянски, че системно и преднамерено подстрекаваха протестиращите. Вътре в парламента бяха загрижени, признаваха, че тълпата е извън контрол и трябват съгласувани действия и на организаторите, и на полицията. А вън говореха друго, подстрекаваха и на импровизираните митинги, и чрез ефира.

Нещо повече – президентът Стоянов и Софиянски гарантираха, че ще осигурят проход за извеждане на депутатите. Чак тогава шефът на СДВР Красимир Петров разпореди да влязат джиповете в оградената зона. Те го подведоха, поеха отговорността, че ще отстранят хората, а после се каза, че това е бил провокативният акт.”

Тук Добрев пропуска, че Петров вече е поел ангажименти пред опозиционните лидери – нещо, което той тогава не подозира.

Как Костов, Софиянски, Стоянов – нарушиха закона

“Всички икономически групировки плащаха като попове да бъде свалено правителството на Жан Виденов от власт и да не се състави ново соцправителство. Те плащаха на тези, които демонстрираха през януари и февруари."

- казва на 8 април 1997 Николай Добрев, МВР-министърът от кабинета, планиран за сваляне. След пет дена Добрев продължава за разкрива какво всъщност и защо се е случило пред парламента. Ръководители от МВР са обикаляли силови групировки и са искали съдействие за така наречения “черен петък”, онзи януарски ден, в който тълпа нахлу в парламента и чупи и вандалства безнаказано. За това съобщава Николай Добрев на 13 април 1997 година в интервю за в. “24 часа”. Ето още от казаното тогава от Добрев:

“ Няколко пъти разговаряхме/с Костов – бел. Л. М./. Аз му казах, че той и другите лидери от СДС трябва да излязат и успокоят хората и да ги накарат да се разотидат. Някъде в късния следобед той беше много потиснат, почти отчаян, като основната му теза беше: “Изпуснахме духа от бутилката, положението е вън от контрол, оправяй се.”

Протестите вземат такъв обрат, че е известна и друга фраза, изпусната от бъдещия премиер Иван Костов към протестиращите в студените януарски нощи на 1997 пред парламента: "Я сега да ви видя, господа революционери, какво ще правиме?” Костов е смутен от внезапно покачения висок градус на напрежение, който се повишава от скока на инфлацията и изчакването на Желев.

Добрев изнася няколко месеца след погрома над парламента и още факти:

“Не такова беше поведението и на Софиянски след 22 часа, когато му казах: “Г-н кмете, има закони, вижте Закона за събранията и митингите.” Той ми заяви: “Аз нося отговорност, оправяйте се вие”.... Подчертавам, че поведението на Петър Стоянов, който от ранния следобед се намираше в сградата /на парламента – бел. Л. М./, бе лицемерно. Грижейки се за своя имидж пред вандалите, той като новоизбран президент на България не направи очакваното от политически мъж като него, за да приглуши конфликта и да овладее еднозначните закононарушители. Защо всички предпочитат да забравят, че при влизането си в сградата на раменете на полицаите Стоянов извика по мегафона към тълпата: “Останете по местата си!”

“Стоянов днес се държи като партиен лидер, а тогава – като истински държавник” – каза в интервю за в. “Труд” днешният държавен глава Първанов, с което за пореден път сгреши. Човек, който пред колегите си политици говори едно, а навън пред парламента върши точно обратното не може да бъде окачествен като държавник. Това ли виждането на Георги Първанов за държавник?

В дните и нощите на мразовитата зима на 1997 политици подстрекават тълпата да свали правителството на Виденов. Данни за конкретни персонални действия е имало, и има. Малко по-късно някой нарежда да бъдат спрени следствията по случая с погрома над парламента. Някой дава на прокуратурата картбланш да се дистанцира от събитията и да не проверява погрома и лицата, които са го предизвикали. Независимата съдебна власт се подчинява на изпълнителната, в лицето на служебното правителство с премиер Стефан Софиянски, и редовното, след изборите – с премиер – Иван Костов. Третото действащо лице в тези бурни събития бе току що избраният президент – Петър Стоянов. Срещу тези трима политици – закон и разрушен парламент се оказват безсилни.

Групировките и протестите

Националната политическа стачка, която обявява СДС окочателно разрушава договореностите, които са обсъждали Добрев и Костов. Добрев е толкова омерзен от лицемерието на опонента си, че пред близките си казва: “Иван Костов е лъжец!” След това прозрение нещо у Добрев се пречупва, стресът е силен и само след броени месеци заболява фатално. Така тръгва болестта му, която за две години го отвежда в гроба. Въпреки случилото се тогава, днес, 10 години по-късно Иван Костов признава, че Добрев се е отказал от мандата, за разлика от съшитите с бели конци версии на запътилия се към Европа Стоянов, според които той е бил човекът отказал да приеме мандата! Заслуга на БСП е в това, че от партията показаха, че Българската социалистическа партия не е в състояние да проведе необходимите реформите в страната. Те единствено предизвикаха тежка криза и разбраха, че не могат да управляват”, подчертава днес Иван Костов. - Но това разбра преди всичко Николай Добрев... Страната беше в национална стачка и беше блокирана, а единственият начин да се продължи напред, беше да се предизвика насилие и затова Добрев се отказа от мандата”, коментира в наши дни лидерът на ДСБ. По думите му е трябвало да се вземат хуманни решения и те са били взети от Николай Добрев тогава.

Тези твърдения на Иван Костов и версиите на Петър Стоянов за личен принос по предотвратяване на насилието в зимата на 1997 година влязоха в противоборство, като показаха една от причините за разделението на десницата. В нея едни пренаписват биографиите си, а други – съобщават фактите, такива, каквито са били. Ето защо погрешно би било да се обяснява, че БСП и СДС са влезли в конфликт по повод събитията януари-февруари 1997 година. Конфликтът е между ДСБ и СДС: реалността пред амбицията да се изписват значими биографии. На въпрос дали групировката “Мултигруп” е плащала за протестите, бащата на Илия Павлов обясни красноречиво следното:

“Не, не е имало такова нещо. “Мултигруп”, специално за нас, смятам, че и останалите, всички, които са си изпълнявали задълженията като корпорации, като хора, които са имали някакъв бизнес, когато успешно са си изпълнявали задълженията и са си..., това може малко така да прозвучи травиално – са си плащали на хората както трябва, не са създавали напрежение по време на което и да било управление на политическа партия, това е нашият принос бил за държавата и за управляващите.”

Плащали са си на хората както трябва, не са създавали напрежение – но на кого са плащали и защо? Доколкото е известно: корпорациите са длъжни да плащат данъци, а в това признание на Найденов “плащането” не звучи точно така.

Не е имало изнудване за подкрепа, не е имало натиск за оказване на финансова помощ, но е имало “плащане на хора”.

На границата на лъжата прозвуча твърдението на Стоян Денчев, /бивш главен секретар на кабинета “Беров” – бел. Л. М./: “Аз нямам представа какви са били групировките преди 4 февруари 1997 г., тъй като съм нямал досег до бизнеса въобще. Но бих могъл да кажа, че 4 февруари внесе едно успокоение в бизнеса, не заради друго, а заради факта, че основните икономически индикатори изведнъж се подобриха. Инфлацията спря, доларът започна да...”

Всъщност истината за Денчев е, че той взе дейно участие в заграбването на държавния винен експорт и преминаването му в частни ръце. Амнезията на Денчев не му позволи днес да вдене и че в периода януари-февруари 1997 е имало предизвикана инфлация, която да подсили ефекта от обявената от опозицията национална политическа стачка. Той заговори направо за преодоляването на инфлацията – а как, с какви механизми – Денчев замълча!

В студиото на Нова телевизия водещите Лора Крумова и Коритаров бяха поканили Стоян Денчев, Павел Найденов, Красимир Райдовски на разговор за 4 февруари и групировките. Единственото, което стана ясно от този разговор, бе, че “Мултигруп” е финансирала политици още от 1992 година, че Денчев не “помни” предизвиканата инфлация, а единствено нейното “героично” преодоляване. В студиото бе критикуван Виденов, а протекциите на кабинета му и изпращането на Илия Павлов в Москва на преговори с “Газпром” като представител на властта – това бе удобно “пропуснато”.

Странно за предизвиканата инфлация не обели дума и Красимир Райдовски, а той би следвало да има представа от това, че бе предизвикана такава и, че бе преодоляна. Как, от кого – вече 10 години никой не смее да обясни.

В студиото на Нова телевизия беше казана и една истина, че събитията януари-февруари 1997 са били провокирани, за да се продължи преразпределението на икономиката. Днес 10 години по-късно е ясно, че това преразпределение включи приватизацията, която проведе кабинетът “Костов”, това преразпределение включи и игнорирането на мощни корпорации като “Мултигруп” и застрахователните компании на ВИС и СИК. И най-сетне: в студиото на Нова бе дадена оферта от Стоян Денчев към следващите управляващи за поредно влизане в политиката. “Ще кажа за себе си, че за неблагополучието на българската политика по това време, а може би и сега, е факт, че държавното управление се използва за място, където някои се учат на управление. Не е нормална тази постановка, не е нормална. Не може човек да отиде и да тръгне жизненият му път на министър-председателско място.”

Вярно е казаното от Денчев по отношение на премиера Станишев, но защо чак сега забеляза той колко зелен влезе в голямата политика днешният министър-председател? Този избор и присъствие са вече с година и половина давност! Защо досега Денчев мълча? Или и той е прегърнал максимата “Закъснялото изричане на неудобни, страшни истини, често ги прави безстрашни”.

И така: при получаване на мандата за второ правителство Добрев прави изявление, в което казва:

“Халът на държавата и на хората е такъв, че такова поведение /да се робува на теснопартийни интереси – бел. Л. М./ ще бъде най-малкото национално безотговорно... трябва да спрем да си играем на политика, на всекидневни митинги и разрушителни стачки. Пред нас се срива всичко – и веществените, и духовните ценности.

Трябва да спасим България, и то сега, и то веднага. Нека направим това чрез съгласие, разбирателство и сътрудничество. Противопоставянето и омразата сега са пагубни и самоубийствени за всички ни.”

Днес Петър Стоянов обяснява така събитията: “Да се откажеш да управляваш, когато няма кого да управляваш, не е героизъм. Народът беше на улицата и ги замеряше с камъни.”

В продължението следва края на тази история, с родените след 10 години лъжи за събитията

 

Читатели допълниха темата за РВД - този Остров на съкровищата за всяка власт *Докато Прокуратурата мълчи, Станишев отиде на крака до РВД и летището, за да покаже своята подкрепа на началниците там

Вчера, на 13 септември моя колежка от в. "Политика" ми съобщи, че парламентарната комисия по корупция се е заела със случващото се в РВД и фактите, които изнесох в разследването си по темата. Информацията потвърдиха и двама мои източници от Народното събрание. Нещо е на път да се раздвижи...

По време на публикуването на отделните части на разследването за РВД на тази електронна страница, получих десетки мнения по темата от участници в събитията в РВД и от запознати с проблемите на това държавно предприятие. Някои от мненията бяха с имена, други получих анонимно, но след проверка, мога да потвърдя, че изнесеното в тях бе истина.

Ще започна с едно мнение, в което прочетох следното: "Поздравявам Ви за статията. Всичко, което Сте написали е вярно... При нужда мога да потвърдя всичко, което сте написали." Следваха адрес и телефони за връзка.

Друго писмо по разследването съобщаваше: "Материалите, които сте публикували за РВД са много интересни и в голямата си част верни. Сега Ви предлагам един друг поглед върху нещата:

Управителят на комплекса в Банско - Фурнаджиев има частен хотел до парка. Интересно дали дава пари за пране на бельото, за подмяна на чаршафи, кърпи и т.н., за покупка на хигиенни материали? Защо хотела на Фурнаджиев бе създаден по времето на строителството на новите къщи в комплекса на РВД.

Дъщерята на въпросният Фурнаджиев - Мария, работи също в РВД, а синът е Атанас Фурнаджиев от "Мото Пфое". Та на неговата жена бащата, е Миро Хлебарката от РВД. Има ли връзка триото: Фурнажиев-баща, Фурнажиев-син и Карл-Хайнц Пфое? С какво име се слави Фурнаджиев-баща в Банско? Защо служителите от комплекса треперят от Фурнажиев?" Все въпроси, на които засега нямам отговор."


Тук правя уточнение, че писмата публикувам без данните за податели, тъй като конфиденциалността на източниците ми, за мен, като автор е много важна.

"Здравейте,
Нещата, които чета тук няма как да проверя на друго място. Затова ги приемам така представени. Дано това не е истина, защото прави България смешна и жалка държавица. Иначе казано, сайта на г-жа Манолова е едно от местата, където проверявам същността на събитията в България.


Желая Ви успех!" бе още също писмо по разследването за РВД.

"Всичко е истина!", "Евалла", бяха кратки някои от отзивите. Докато един от тях бе сериозен и допълни темата: "Напълно Ви подкрепям, всичко публикувано от Вас е самата истина, няма лошо, че разни хора си назначили хората на работа. Въпросът е дали те могат да работят качествено или не стават за нищо, както сина на А. АТАНАСОВА /депутат от НДСВ - бел. Л.М./. Имате ли представа че получава немалка заплата, а не върши никаква работа и никoй не смее да го накаже или смъмри дори."

И още няколко писма:
"Като участник във финалния търг, когато бе одобрена Аления ... Въпреки изнесените подробности много срамни неща се премълчават и днес. Дано стигнете и до тях. Например - защо бе елиминиран "Мартин-Локхийд" без отваряне на офертата......Този център вече едва ли е нужен някому... Но ще се вложат още много пари..... С уважение..."

"Прочетох всичко... пазете се, създавате си много врагове, за които не подозирате!"

Ще спра с писмата, защото съдържанието им бе еднакво с това на публикуваните тук. И тъй като вече трети месец в страната се говори единствено за най-голямата разкрита афера, тази на "Топлофикация - София АД", ще си позволя да пусна едно сравнение, което също получих в пощата си, след публикуването на разследването за РВД.

Прилики и отлики в двете афери
1. Питане в Народното събрание на 18.01.2002. "…Аз само искам нещо да Ви напомня. Договорът, който е подписан с "Аления", е подписан от господин Цветан Дилов, струва ми се. Господин Цветан Дилов е бил заместник директор. Как се казва сега директорът на РВД? …" Сегашният шеф на РВД смени много правителства, но той, също като задържаният в момента шеф на "Топлофикация" е несменяем.

2. Изказване след завършване на парламентарното разследване на РВД през 2002г. на министър Мутафчиев: "Защо да го сменяваме г-н Дилов, та той е толкова удобен?" Не бе уточнено за какво е удобен.

3. Изказване на министъра на транспорта и съобщенията, Петър Мутафчиев пред синдикатите на РВД, през месец май 2006. "Гордея се с изказванията си за Дилов пред НС. Няма да сменявам Дилов под натиск. Дилов има да си довърши работата."

Какво има да си довърши? Може би да сключи някой друг договор без търг с определена фирма, за изграждане на кула или за поредна модернизация на радарите с "Аления-Маркони" пак без търг? Наистина за подобни действия генералният директор Цветан Дилов се оказа незаменим и удобен. Никой не вярва, че от прокуратурата ще тръгнат да го разследват за 100 млн. или за 150 млн. щети.

4. Интересно против какво всъщност се обявява министър Мутафчиев. Против източването и съсипването на РВД, или против това да се прави от други министри.

Приликите
1. Всичко започва от едни добри намерения. Редовите служители имат нужда от масажи /за Топлофикация/ и активни почивки /за РВД/. Само те ли ги използват обаче или активните почивки за сметка на РВД ползват и висши държавни чиновници от всякакъв калибър: от секретарка, през депутати и говорители, та до министри, братовчеди и други подобни.

2. "Топлофикация" купува почивна база "Здравец", РВД разполага с почивни бази в Банско, на морето - "Локомотив" и въпреки това пръска милиони, за да наеме хотели като "Копитото" на Витоша и "Морска звезда" на брега на морето...

3. Шефът на "Топлофикация" имал резиденция в почивна база "Здравец", шефът на РВД има VIP апартамент в почивната база в Банско.

4. И на "Топлофикация" и на РВД са правени проверки, с цел прикриване на престъпления.

5. И в "Топлофикация" и в РВД има джакузита, джетове, джипове, яхти и други подобни.

6. И в "Топлофикация" и в РВД от 10 години се сменяват бордове, но директорите остават.

7. И в "Топлофикация" и в РВД директорите са в отлични отношения с министри, зам.- министри, депутати.

8. И в "Топлофикация" и в РВД директорите стават привърженици на тези партии, които идват на власт.

9. И в "Топлофикация" и в РВД работещите искат да не се източват и съсипват предприятията им, но няма кой да ги чуе.

10. И в "Топлофикация" и в РВД процесите отиват към съсипване. "Топлофикация" към обявяване в несъстоятелност, а РВД към обслужване на самолети само в зоната на летищата, поради факта, че потроши десетки милиони долари, но не подмени 20 годишните си радари и не успя да изгради конкурентно способен център за управление на полети.

Единствените разлики засега между "Топлофикация" и РВД са, че не са открити банкови сметки на шефовете на РВД в западни банки. Но такива не са и търсени.

След публикуването на разследването за РВД единствените, които се развълнуваха се оказаха работещите служители в това предприятие, служители в министерството на транспорта и съобщенията и служители в Главна въздухоплавателна инспекция.

Прокуратурата, в лицето на Главния прокурор Борис Велчев за пореден път обърна гръб на фактите за безстопанственост, източване и щети в милиони за едно държавно предприятие. Сам Велчев подчерта, че не му е известно в БСП да има корумпирани министри. Явно на Велчев му е известно само това, което той желае да му е известно. Засега в сметките за разследване на ведомството му не влиза РВД.

В същото време премиерът Станишев отиде на крака да открие новото летище заедно с министъра. Към тях в радостното събитие се присъедини и генералният директор на РВД, Цветан Дилов. Все пак радост е - България да пусне новото си летище. От друга страна - се задават избори и в парламента приеха, че спонсорите на партии могат да наливат пари колкото им душа иска. А РВД е богато предприятие и неведнъж се е притичало на помощ на политици.

Живеем във време, когато отношението към парите се промени и човек не получава пари заради труда си, а за да се направят повече пари. Например в политиката. Ето защо няма да има разследване и няма да се търси вина в РВД. Тъжно и вярно.
 

Анди Грийнбърг, сп. „Форбс: „Борисов е сенчест, квартален здравеняк, замесен в съмнителни дейности”!

Бойко Борисов, премиерНякой усърдно работи за истината за миналото на българския премиер да излезе на светло и все не успява. То не беше разследването в „Конгрешънъл Куотърли”, то не бяха изявления на американския посланик Джон Байърли, то не бяха изобличаващи статии в немската преса за премиера на България Бойко Борисов! Всичко беше с ефекта на фойерверките – светваше на хоризонта и бързо изгасваше!

Статията на Джеф Стайн в

Тъкмо с усилията на евроатлантическите си покровители Бойко Борисов си осигури да не го орезилява европейският парламент и от САЩ дойде вест за нови разкрития!

Журналистът Анди Грийнбърг, водещ репортер в списание „Форбс” е написал в своята книга „Машината, която убива тайни”: „България е пленник на корупцията и мафията, а Борисов е сенчест квартален здравеняк, замесен в съмнителни дейности”.

В продължение на десетина страници, Грийнбърг отделя място за миналото на премиера Борисов и в каква страна е превърнал България.

Току що премина интервюто на Борисов пред Евронюз, в което той отговори на журналиста   от световната медия Ханс фон дер Брели, за миналото си по следния начин:

Интервюто на Борисов пред Еуронюз„Евронюз”: Предвид факта, че преходът в България е доста труден, миналото ви може да изглежда колоритно. Познавате ли лично хора, замесени в организираната престъпност?

Бойко Борисов: Миналото ми е безупречно. Това са измислици на Станишев и неговите социалистически приятели. В нито един ден, в нито едно мое действие не липсва прозрачност по отношение на българите. Не завися от никого.

В Европарламента въпросът за миналото на Борисов изобщо не влезе за разглеждане, тъй като процедурата бе възпрепятствана от европейските либерали и консерватори, които гласуваха против тази точка да я има в дневния ред на комисията Антимафия, въпреки че имаше вече взето решение за това през лятото на тази година!

Има ли врагове българският премиер?

На 14 септември т.г. по време на парламентарния контрол, министър-председателят Бойко Борисов даде едно меко казано смехотворно обяснение за това кой се е возил на правителствения самолет:

ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! На 16 август тази година зададох въпрос към министър-председателя какви са законовите основания за извършване на полета на правителствения самолет по маршрута София – Варна, с който футболистите на „Чавдар” – Етрополе и „Витоша” – Бистрица, са били превозени за приятелски мач между двата отбора с участието на господин Бойко Борисов и Емил Димитров – народен представител от ГЕРБ? Отправих въпроса към министър-председателя, защото чрез подписа си, по неговите собствени думи, той удостоверява и разрешава всеки полет на правителствения Авиоотряд 28. По такъв начин министър-председателят носи и отговорност за провежданата политика на летателната дейност на Авиоотряд 28.

Въпросът ми беше върнат с мотив, че Авиоотряд 28 е юридическо лице към Министерския съвет. По този повод, госпожо председател, отправям и моя процедурен въпрос: ако този, който носи отговорност за полетите на Авиоотряд 28, не трябва да отговори на този въпрос, към кой министър от правителството трябва да бъде отправен този въпрос, като се има предвид, че Авиоотряд 28 няма лиценз за търговска дейност и Авиоотряд 28 ежегодно се финансира от републиканския бюджет с 8 млн. лв. за своята дейност, а републиканският бюджет се гласува от всички нас – народните представители?

Завършвайки, се обръщам към Вас, господин министър-председател: Вие грубо нарушихте закона, призовавам Ви да се извините на българските граждани, защото не е морално да изискваме от българските граждани да спазват закона, когато този закон се нарушава от министър-председателя. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Не съм го нарушил. Ние сме си платили за това – за нискотарифен самолет. Какъв правителствен самолет е това? – Втора ръка, нискотарифен самолет.

ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Нарушен е. Госпожа Цачева не допусна да Ви задам въпроса, за да Ви кажа къде е нарушението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители! Аз зададох въпроса за летящите „Бистришки тигри” с формулировката дали е целесъобразно и законосъобразно да се извършва подобен полет на отбори от втора и трета дивизия.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: А от първа може.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Даже вчера някои колеги, които са в ръководството на отбори от първа дивизия, попитаха може ли техните отбори да летят.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Може, ако пуснат писмо.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Този отговор беше върнат, въпреки че в Устройствения правилник на авиоотряда пише, че директорът на авиоотряда се назначава и уволнява от министър-председателя и е на пряко подчинение на министър-председателя.

Дълбочинният извод, до който е достигнала госпожа Цачева, че авиоотрядът е юридическо лице, което е различно от правителството, може да бъде приложен във всяко едно държавно дружество. Например министърът на енергетиката няма нужда да отговаря за него, защото това е юридическо лице, различно от министерството. Министърът на транспорта няма нужда да отговаря за БДЖ, защото това е юридическо лице, различно от министерството.

Въпросът беше защо не е допуснат тук този въпрос? Защо не е допуснат министър-председателят да отговори на този въпрос?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Е, как ще се крие? Тук е министър-председателят.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Вие го задавате три пъти.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Даже министър-председателят не се крие, а го крие председателят на парламента. (Оживление.) Защото всъщност неприятният извод от тази история е един и той беше формулиран от моя колега Иван Иванов. Тази история какво ни показва? В тази държава има едни закони за едни хора, които трябва да ги спазват, които ние можем в случая да наречем балами. И има едни други, които можем да наречем тарикати, за които законите не важат. Кои са тарикатите в тази държава определя един – министър-председателят, който е със статут на старши тарикат. (Реплики от ГЕРБ.)

Госпожо председател на Събранието, призовавам Ви… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Курумбашев.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Призовавам Ви да допуснете този въпрос и да дадете възможност…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви отнема думата.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: … на министър-председателя…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дадох Ви сигнал за това. Благодаря Ви.

(Народният представител Петър Курумбашев продължава да говори при изключени микрофони.)

Защо този отговор е смехотворен:

Основният проблем около "футболните" полети на отряда е свързан с лиценза, който Авиоотряд 28 притежава.

Институцията притежава сертификат за изпълнение на специализирани авиационни услуги и няма право да извършва търговски полети.

Устройственият правилник на Авиоотряд 28 допуска при одобрена заявка от което и да е било министерство или ведомство всеки да има право да използва правителствените самолети с едно условие – да се плати 30 на сто надценка върху направените от институцията разходи.

Полети срещу заплащане се приема като търговска дейност, нещо на което Авиоотрядът няма право, тъй като не е регистриран по Търговския закон.

Правителственият авиоотряд е на пряко подчинение на министър-председателя и с неговата благословия отрядът може да изпълнява какъвто и да е полет, което и се случва непрекъснато.

В Правилника е записано, че приходите на отряда се формират от държавната субсидия, от собствени приходи и други приходи от дейността. Казано е за какво се ползват средствата от бюджета, но никъде не пише за какво се ползват и как се разпределят средствата от собствените приходи.

Какъв правителствен самолет е това? – Втора ръка, нискотарифен самолет – каза Борисов от трибуната на парламента. - Република България следва логиката и структурата на Стратегията за национална сигурност, като отчита динамиката и тенденциите на рисковете и заплахите в актуалната среда за сигурност.

За разлика от Вас, ние сме достатъчно критични към всичко, което забележим, и след това отстраняваме. (Реплика от КБ.)

Естествено – иначе нямаше да купите два нискотарифни, втора ръка „Еърбъс”-и, които да наречете правителствени самолети и след това да се чудим какво да ги правим! Както и до ден-днешен се чудим какво да ги правим! (Реплика от народния представител Румен Овчаров.)

Затова ги даваме да се возят – който ги поиска, просто да не стоят на земята! (Оживление, смях от КБ.) Иначе трябва да пратим пилотите да летят с други компании, защото не могат да наберат часове...

Той се грижел, видиш ли за летателните часове на пилотите и затова раздавал самолета наляво и надясно! Каква грижа, каква съобразителност!

По повод ползването на правителствения самолет като такси, премиерът бе категоричен: „Да, пътували са. С писмо от футболния съюз сме си платили, както всички футболни клубове плащат, когато пътуват с него. Не виждам нищо лошо. Аз съм го давал поне 20 пъти да пътуват други отбори и не знам кое е тенденциозното в това. За "Левски" защо не питате? За "ЦСКА" защо не питате? Какъв по-различен отбор са "Бистрица"? Те не са ли момчета, какви са?"

Според устройствения правилник на Авиотряд 28, той е "авиационен оператор за изпълнение на полети със специално предназначение и полети за нуждите на министерства и ведомства".

Според закона за гражданското въздухоплаване, полети със специално предназначение са тези за превоз и обслужване на: президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, вицепрезидента , чуждестранни и държавни ръководители и лица, включени в състава на делегацията, придружаващите ги екипи, охрана и техните багажи.

Авиопревозвачът по закон може да получава пари единствено от първостепенни разпоредители с бюджетни средства, каквито футболните отбори и БФС не са.

Депутатът Михаил Миков припомни случаите, в които от партията му са отправили парламентарни питания защо вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков ползва в летния си отпуск превоз с хеликоптер на автоотряда.

Отговор на питанията не е последвал.

Заради малкото летателни часове сега се налагало пилоти на авиоотряда да летят с частните авиокомпании "България Ер" и "Ер Виа", за да имат поне по 300 часа годишно каквито са изискванията, т. е. не е задължително да пътува кой ли не с правителствения самолет, за да имат двамата пилоти от правителствения Авиоотряд необходимите часове.

Преди 10-тина дни стана ясно, че Авиоотряд "28" е летял до Варна с футболисти на 28 юли, а заявката за полета от Българския футболен съюз (БФС) е от 1 август!

Полетът с футболистите е заявен като празен /без пътници/, след което има задраскване в задачата за полет и е обявен като обикновен, какъвто Авиоотряд "28" не може да изпълнява, изнесе Медияпул.

От друг документ -  летателен дневник, издаден от капитана след изпълнението на полета, става ясно, че той е записан като правителствен! Какво им е правителственото на „Бистришките тигри”, може ли да обясни някой от първите политици в държавата?

Едва ли може да обясни, но по-вярното е, че никой няма да дава обяснение! Това е вярното – това правителство е арогантно и не смята, че трябва да се отчита за нарушения на Закона.

Арогантността се чу когато премиерът Бойко Борисов коментира тази новина: "Аз се радвам, че тези хора просто няма с какво да се занимават друго, не могат да ни намерят никакъв друг кусур".

Въпросът след всичко изнесено дотук е кой на кого е враг и кой кого унижава.

Бойко Борисов, премиер„Как осигурявам моята сигурност - това си е моя работа”, обяви премиерът Бойко Борисов в събота в севлиевското село Ловнидол в отговор на журналистически въпрос относно ползването на военни самолети.

Борисов бе провокиран от разкритие на жуналиста Никола Лалов от Медияпул, че парите от полетите 2 пъти с огромния военен самолет ”Спартан” и 12 пъти хеликпотерите ”Кугър” за посещения из различни места в страната ощетявали парите, предвидени за подготовката на военните летци.

Борисов обясни, че правителството ще възстанови тези пари, ”когато му дойде времето”. Според премиера, с действията си той не е ощетил данъкоплатците?!

За ползването на военните самолети Борисов излезе отново с тезата за часовете за изискуемия нальот, който трябва да прелетят летците годишно.

”Ако не съм летял с тях, те (военните самолети и хеликоптери – бел. Л. М.) щяха да ги излетят във въздуха, щото трябва да натрупат тези часове", каза Борисов.

Милиони, милиони, милиарди ние сме спестили на държавата. Десетки тонове наркотици сме задържали през последните месеци и как ще си осигурявам преминаването, защото виждате, че аз всеки ден съм в някой град или село, и трасетата, по които преминавам, как си ги осигурявам или кога ги прелитам и по какъв начин, на никой не считам за нужно от моите врагове да ги уведомявам предварително", добави той.

Милиони и милиарди спестил – как, като три години бяха замразени пенсиите и заплатите?

В САЩ, от които се учат днешните ни управляващи къде, с какво и как пътува президентът определя Сикрет сървиз, а не той самостоятелно и еднолично.

„Не считам за нужно да уведомявам моите врагове” – представяте ли си Барак Обама да говори с този език и тон в Сената?

„Ще платим когато му дойде времето” дали Обама, Камерън, или Меркел биха посмели да си позволят да кажат такова нещо публично? Кажат ли го, което е твърде съмнително, ще трябва да слязат от политическата сцена! Такива са правилата на поведение и език на тези държавници в страните им.

На 7 октомври 2011 година от парламентарната трибуна чухме следното:

„Госпожа Нинова, по начина, по който ми говорите, с цялото ми уважение към този парламент, към вас като народни представители, макар че аз не съм никакъв, само премиер – малък, някакъв, а Вие – депутат, страхотен (ръкопляскания от ГЕРБ), но няма да ми говорите така! Ама, няма да ми говорите! Може да се карате на мъжа си, на любовника, а на мен няма да ми говорите така!”

Каза го премиерът Бойко Борисов в българския парламент.

А Барак Обама дали ще си позволи в американския Сенат да говори по този начин на някоя от сенаторите?

Едва ли.

Прав ли е журналистът от сп. „Форбс” за написаното: „Борисов е сенчест, квартален здравеняк, замесен в съмнителни дейности”!

Дали пък Борисов не е враг на самия себе си?

 

Трябва ли държавата да плаща по 17 000 на калпак за депутат от дадена политическа сила, след като същата партия не посещава парламента?

Хем сърби – хем боли е казал народът.

Пълна зала с депутати е вече спомен, след като ГЕРБ решиха да превземат властта откъм улицатаДържавата превежда на политическа партия за избран депутат всеки месец по 17 000 лева. Това са така наречените партийни субсидии, но дали те трябва да се получават от ППГЕРБ?

„Парламентът така е обсаден, че и да иска човек, няма как да се върне, заяви във Варна лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов.

Борисов хем се спотайва за протестите доволен, и чака да му падне властта в скута, хем недоволства от хаоса пред парламентаЛидерът на ГЕРБ поясни, че според него този парламент е безсмислен, защото министрите и депутатите са изгубили изцяло доверието на хората.

Т. е. щом ГЕРБ не управлява, щом никой не иска да се коалира с ГЕРБ и така Борисов не може да се върне във властта – тогава парламентът се обявява за безмислен?!

И министрите и депутатите от парламентарното мнозинство са изгубили доверието на хората?!

Как го установи това Борисов? Според него министри, които приемат поправки на Закони, за да намалят цената на тока губят доверието на хората?!

Що за безумие? Логика в това изявление изобщо не търся.

Ако депутатите приемат повишение на майчинските, първокласниците да получат пари, за да се подготвят за училище, ако кабинетът гласува и предложи облекчения за бизнеса при наемане на млади хора на работа, повишаване на месеците след освобождаване от работа да не е 6, а 12 месеца – тогава те загубват според Борисов доверието на хората?

Стачкуващите с месеци без заплати работници от ВМЗ СопотВ случай, че държавата започна да плаща заплатите на ВМЗ – Сопот, министри и депутати губели доверието на хората? Така ли е според Борисов?

Или ако се разплатят 300 милиона за извършена работа на бизнеса, дължими още от времето на управлението на ГЕРБ и Симеон Дянков – това също намалява доверието на хората?!

Твърде показателен бе един епизод от разговора между Корнелия Нинова - депутат от БСП и Даниела Дариткова - депутат от ГЕРБ, в интервю за предаването "Тази сутрин":

Корнелия Нинова и Даниела Дариткова в спор

Корнелия Нинова: Имаме още един – европейското развитие на България. Днес се събира Съветът на Европа, знаете, и днес се решават 6-те милиарда лева за младежка безработица как ще бъдат разпределени. Добре, няма българско правителство, в оставка сме, в хаос и в избори. Кой ще представлява България и ще получим ли пари от това? Другият вариант – остава правителството. Ето отговорът ни на тези хора, които искат от нас работа. Вчера сме внесли целия пакет на Пламен Орешарски под формата на законопроекти. Те са: гарантиране на младежката безработица – всеки, който бъде нает до 29-годишна възраст, държавата да поеме осигуровките му; гарантиране на увеличаване на обезщетенията на работниците при фалит на предприятия от три на шест месеца; замразяване на пенсионната възраст и възстановяване на „Швейцарското правило”; възможност работодатели, които плащат стипендии на млади хора да учат и след това им гарантират работно място, тези разходи след това да им бъдат спаднати от облагаемата печалба. Колега, вие съгласна ли сте това да стане факт и да бъде реализирано бързо и до края на годината – някои от мерките, а други не? Всеки има право на избор.

Водещ: Излиза, че този рог на изобилието, който ще се изсипе върху нас, ще бъде загубен и че изборите са вредни.

Корнелия НиноваКорнелия Нинова: В този момент предсрочни избори означават това, което обясних – замразяване на статуквото и нерешаване на нито един от тези проблеми. Работа на парламента и на правителството означава решаване на тези проблеми.

Водещ: Вредни ли са в този смисъл изборите – така може да се обобщи?

Корнелия Нинова: Предсрочни в момента са вредни за България.

Даниела Дариткова, ГЕРБВодещ: Г-жо Дариткова?

Даниела Дариткова: А вие сигурни ли сте, че това парламентарно мнозинство, в зависимост от лидера на една националистическа партия, може да изпълни всички тези задачи, които сте си поставили?

Корнелия Нинова: Сигурна съм.

Даниела Дариткова: И дали то стои зад кабинета „Орешарски”, защото за нас така и не стана ясно, на фона на това задкулисие, кой реално ръководи този кабинет?

===================

Корнелия Нинова: Колега, освен това политическо говорене…

Даниела Дариткова: Всяка седмица вие успявате да разбуните…

Корнелия Нинова: … можете ли да ме оборите с аргументи, че това не трябва да се случва.

Даниела Дариткова: с нови и нови назначения общественото мнение. Сега се опитвате да противопоставите…

================

Корнелия Нинова: Малкият и среден бизнес няма ли очаквания да си получи парите?

Даниела Дариткова: … и махане на директора на Хасковската болница да предизвика той сериозен протест даже и в Хасково.

Корнелия Нинова: Младите хора, които протестират, нямат ли очаквания да им се гарантира първо работно място?

Даниела Дариткова: Аз категорично смятам…

Корнелия Нинова: Това са решения на проблеми на всички българи.

Даниела Дариткова: … и носим отговорност…

=====================

Даниела Дариткова: … за нерешаването на всички социални проблеми. Ние сме понесли своята политическа отговорност за това, но не смятам, че в сегашната конфигурация вие имате право, залагайки и всявайки страх в българското население и спекулирайки с този страх, да преодолеете тежкия морален…

Корнелия Нинова: Къде точно видяхте страх в тази работа?

Даниела Дариткова: Вие плашите българите, че всичко това…

Корнелия Нинова: С какво точно?

Даниела Дариткова: С тези социални заплахи. Наистина, българското население това има как… надявам се, че някои хора ще им вмени страх и притеснения.

Корнелия Нинова: Осигуряване на първо работно място е всяване на страх?

Даниела Дариткова: Но разберете, че протестът в момента е за морални ценности.

Корнелия Нинова: Възстановяване увеличението на пенсиите е всяване на страх?

Цинизъмът като качество?!

Домати по парламентаДа организираш протести и да недоволстваш, че не можеш да ходиш на работа – как се нарича това? Цинизъм, дебелоочие или какво?!

Протестиращите през зимата бяха лоши, тези, които тогава избраха смъртта и се превърнаха в живи факли бяха определи като психопати и хора, които искали да привлекат внимание върху себе си /според сестрата на Борисов – бел. Л. М./.

Днешните протестиращи бяха харесани от така наречения президент Росен Плевнелиев, който им се зарадва публично и ги подкрепи?!

Те не са отчаяни като недоволните от месец февруари – т. е. те едва ли ще бъдат определи като хора с психически проблеми от сестрата на Бойко Борисов.

Еднороден ли е съставът на протестиращите – далеч не са такива.

В тях могат да се различат три вида групи:

 • Привърженици на ГЕРБ, които искат той да се върне във властта
 • Истински недоволни, които имат основание да недоволстват, но не са наясно какво ще се случи при падане на правителството
 • И една трета група: тази на емоционално освободените, които нямат политически причини да са на улицата.

Бойко Борисов: Парламентът така е обсаден, че и да иска човек, няма как да се върне каза бившият премиер.

Йорданка Фандъкова, кметат на ГЕРБ в СофияКметът на София е човек на ГЕРБ. Защо Борисов след като толкова иска да ходи на работа, не се обади на Йорданка Фандъкова и да поиска да се разчисти пред парламента!

Негов човек се прави на умряла лисица и умишлено допуска цялата столица да е блокирана за движение от протестиращи и до неопределено време!

Няма такава столица в Европейския съюз, в която кметът да допуска умишлено безредици, хвърляне на домати, яйца икраставици по националния парламент? И докато тази кметица „урежда” партията, която я издигна на поста градоначалник с удобни протести, за да се бламира работата на правителство и парламент – лидерът й недоволства от безредиците и хаоса?

Нима недоволният, че не е на власт бивш премиер не е чел Наказателния кодекс?

Нима кметицата му също не е наясно със Закона?

На въпрос на няколко политици дали е издала разрешително за протестите, за кое место и от колко до колко часа, отговорът на Фандъкова бил: такива претести, които са разпръснати из целия град и траят много часове не могат да се уредят и регламентират с разрешителни?!

По-тъпоумно обяснение чувал ли е някой?

Когато към тъпоумието се прибави и наглост – тогава нещата стават доста карнавални. Поводът да напиша това бе последното изпълнение на въпросната Фандъкова:

Тя помоли протестиращите да освобождават кръстовището на Орлов мост, за да могат хората да се приберат по домовете си, съобщиха от Столична община?!

След това изречение Фандъкова добави:

Мирните протестиращи„Сигурна съм, че гражданите могат да дадат урок на някои политици за културно отношение към града”, каза Фандъкова. „Депутатският имунитет не е оправдание за самоуправство в София, агресивно поведение и нарушаване на правилата. България е демократична държава и хората имат права, гарантирани от Конституцията, на които никой политик не може да посяга”, категорична беше тя.

За тези права по Конституция говорим, Фандъкова! Що не вземете да почетете малко и тогава да говорите?

И председателят на парламента се прави на ударен?!

В някакво ялово Обръщение към гражданите председателят на парламента заяви:

Михаил Миков все още умува дали да поиска прокуратурата да се заеме с Йорданка Фандъкова и разрешенията за протестиКъм Народното събрание бе проявена агресивност, невиждана от години. Обстановката рязко се промени. За разлика от мирно протестиращите граждани през изминалите дни, днес сравнително малобройна група демонстрира насилие и сблъсъци около сградата на Народното събрание. С тези действия се поругава достойнството не само на Народното събрание, но и на народните представители, които бяха избрани преди месец и половина на предсрочни избори. Застрашават се животът и здравето им.

Обърнах се към министъра на вътрешните работи за осигуряване на нормални условия за работа на Народното събрание.

Не към министъра на вътрешните работи трябва да се обръща Михаил Миков, а към кмета на столицата, Йорданка Фандъкова, за да има ред и сигурност!

Миков трябва да се обърне към Главния прокурор, защото агресията е насочена към парламента, най-висшата законодателно и по Конституция власт!

Нали е добър юрист, нали е чел Наказателния закон, защо прави излишни и грешно адресирани движения, вместо да подходи прагматично  по закон?

Вчера припомних текста от НК за тази ситуация, днес ще я повторя:

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I

Измяна

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Черно на бяло е записано! Какво чака още Михаил Миков? Както е тръгнало, утре ще вземе да се обърне към президента на Българския футболен съюз за реда в София!?!

 

Днес в предаването в предаването „Неделя 150" на БНР, д-р Константин Тренчев резна в движения крилцата на Симеон Дянков с малко думи: „Според мен, просто човекът /Симеон Дянков/ никога не е работил на терен, не е правил бюджет и прави глупости. Дали това е под нечии чужди внушения или просто толкова си може, е дискусионен въпрос. В крайна сметка нас ни интересува крайният ефект, а той за съжаление е трагичен".

Тъмни облаци се събират над главицата на министъра на финансите Симеон Дянков и нещо не се забелязва вятър, който да ги разкара...

В четвъртък, на заседание на правителството бе приет проекта за Бюджет 2011 и Дянков тутакси изтича и го занесе в парламента, за да го връчи на председателя, Цецка Цачева.

Едно е да прокараш проект за бюджет през Министерски съвет, второ е – да се приеме, като не се зачете нито един факт, изнесен от министрите, трето е да се хързулне проекта на депутатите, четвърто е да го приеме мнозинството и пето е – да оживеем от този Дянков проект за Бюджет 2011.

Ефектът от миналия през Министерски съвет проект за Бюджет 2011 се усети веднага след като го метнаха на народните представители

Част от режисьорите и продуцентите на български игрални филми, участващи на „Златната роза", напуснаха фестивала и това се разбра още при откриване на изданието на кинофеста.

Причината за този протест се оказа малкото пари, определени за култура в Дяковото „творение”, наречено проект за Бюджет 2011:

„Напускаме фестивала в знак на протест, защото не можем да се примирим, че законодателната и изпълнителната власт в България многократно нарушават Закона за кино. Не можем да приемем, че след повече от година на лъжи и обещания, правителството отново няма да изпълни поетите ангажименти за финансиране на българско кино. Правителствената политика убива българското кино, а не може да има България без българска култура. Ако министърът на културата не е в състояние да приложи Закона за кино, смятаме, че той трябва да се оттегли от поста си".

Под документа са се подписали 34 български кинодейци, сред които: Александър Морфов, Киран Коларов, Ивайло Христов, Анри Кулев, Димитър Митовски, Борислав Чучков, Георги Дюлгеров, Димитър Гочев, Иван Черкелов, Камен Калев, Станимир Трифонов и още известни имена.

Малко по-късно стана ясно, че Декларацията е адресирана и изпратена до министър-председателя, министрите на финансите и културата, председателя на парламента, както и до председателите на парламентарните комисии по култура, гражданско общество и медии и финанси и бюджет.

Парите от здравните вноски на българите да не са под контрола на финансовия министър Симеон Дянков, а под надзора на Обществен съвет. В него ще влизат представители на синдикатите, съсловните лекарски организации и банката, в която ще се съхраняват средствата. Новата структура ще управлява солидния годишен ресурс от над 1,5 млрд. лева.

Тази идея е била обсъждана на среща с премиера Бойко Борисов, лекарския съюз и директори на болници, съобщи в интервю за “Труд” ген. Стоян Тонев, началник на Военномедицинската академия в София.

В интерес на истината трябва да призная, че няколко министри се опитват да негодуват и променят въпросните цифри по ресори от проекта за Бюджет 2011 г. На опитите се противопоставя Симеон Дянков като дава воля на изсипването на думи без смисъл:

СИМЕОН ДЯНКОВ: Прогнозира се на базата на анализ, който е независим от работата на министъра или въобще на бюджетния тим.  Така че един вид анализът това показва.”

Премиерът е далеч по-категоричен:

БОЙКО БОРИСОВ: Толкова пари има – толкова пари разпределяме. Стягате се всички, разходи се намаляват, далеч сме от намалението на разходите, които още могат да се направят. Хиляди агенцийки, служби, изтичат по невероятен начин пари...

... Абсолютно е прав Дянков да реже... някоя Минка, Цецка или там, която е във външно, която абсолютно не я интересува, че нашите глави са на дръвника всеки ден, защото всеки от нас като няма пари излиза и почва да вдига рамене... тактиката на Дянков е права. Режеш и оставаш...

... Повече не искам да слушам, съсредоточавате се, режете и действате...

В случая ми е жал за Дянков, но той като ги няма налично на каса той не може да ги преведе на Маргарита Попова за затвора и тя излиза и вика – не ги храня днес затворниците, защото Дянков не ми даде пари. Или както Борисова излиза и казва – прави са лекарите, искат заплати, но Дянков да ги плати. Хубаво, ама ги няма налични, вие сте ги похарчили и ги няма налични на каса.

Така ли е, Горанов?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: В касата има, но ние ако изхарчим всичко, което е в касата и намалим фискалния резерв означава на практика да дестабилизираме държавата. Има гласуван дефицит, който е 4,9 и ние не бива да го надхвърляме.

БОЙКО БОРИСОВ: На практика няма в касата. Ти го казваш по другия начин. Ние сме казали, че в този джоб парите – фискалният резерв не ги пипаме, все едно сме ги забравили, нямаме ги...

СИМЕОН ДЯНКОВ: Като обсъждаме бюджета за следващата година, е хубаво да си припомним, че ние пред 14 месеца наследихме най-бедната държава в Европейския съюз в период на най-голямата икономическа криза в Европа от 65 години насам. Това е хубаво да си спомним – 65 години насам. Ние вече сме направили много, за да излезем от тази криза и с нещата които вече се правят, с нещата, които са планирани за следващата година, както току що чухте, аз съм убеден, че до края на мандата българската икономика ще е по-силна от когато и да е било в миналото.

С други думи, ние още в рамките на този мандат ще успеем да се отлепим от последно място в Европейския съюз по доходите. Но за да го направим това, ние трябва да сме здрави и в момента ние, един вид, ние се лекуваме, защото, както всички знаете постоянно първата година намирахме какви ли не борчове...

... Така че ние сега сме в този  оздравителен период оставени от предишното управление. Отгоре на това, в най-дълбоката криза от 65 години насам. Ще се оправим . Оправяме се вече, има всички сигнали, че се оправяме, но просто ни трябва този период, за да сме здрави, а за да сме здрави, трябва да минем през тази тежка тренировка, не знам как да го кажа, за да можем до края на мандата ние да постигнем всичките цели, които сме си набелязали. С този бюджет, това, аз съм убеден, е една крачка към постигане на всичките ни цели.

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, този проектобюджет отива в парламента, там се разисква в зала между първо и второ четене ще приемем сигурно и някои от предложенията на депутатите. Така че, това е, бих казал, в рамки, в суров вид. Оттук нататък можем да коригираме нещо и в образование, и в култура, и в правосъдие. Въпросът е сметките да излязат...

... Приемаме точка 59.

Разбира се, понеже видях и Фъндъкова, метрото трябва да бъде до 2012 г. изцяло финансирано, би трябвало да има и точка по тази тема.

Какви Минка и Цецка, какъв дръвник – не ставаше ли дума за бюджет?

Защо изобщо са губили време министрите да говорят, като е можело премиерът Борисов да си каже думичките и да отсече, че се праща проектът в парламента!

{edocs}stenograma-byudjet.doc,600,400,link{/edocs}

 

Българинът плаща на депутатите по 17 000 на калпак, плюс заплата всеки месец!

Прегласуваха решението за Пеевски - той няма да е шеф на ДАНССтава дума за пари, за много пари от джоба на родния данъкоплатец, а къде е ГЕРБ? Става дума за много пари, които държавата изсипва на депутат, докато народните представители от ГЕРБ са се скрили на хладно в партийната си централа и оттам критикуват парламентарното мнозинство!

Удобно и нагло! На 18 юни Бойко Борисов се изля в някакво така да се каже слово, за да се подиграе на парламентарното мнозинство! Подигра се и на премиера Пламен Орешарски за ситуацията, която предизвикаха депутатите от БСП и ДПС с избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС!

Формално той е прав, въпреки че именно Пеевски и медиите му работеха близо четири години самоотвержено именно за ГЕРБ и Борисов и Цветан Цветанов!

Тримата другари, на които ние плащаме безгрижния животНа 19 юни парламентът гласува за отмяна на избора на Делян Пеевски и той не се върна в Народното събрание, защото има спор за това дали може да се върне като депутат. Предстои ДПС и БСП да подадат искане до Конституционния съд по спорния казус и дотогава Пеевски няма да се възползва от правомощията си на депутат...

Вместо да се прави на интересен Борисов и да говори разни лакърдии, можеше с ръка на сърцето да признае, че неговият любимец Симеон Дянков остави държавата опоскана с изгребана хазна!

Но – това изисква мъжество и едрата фигура на Борисов не легитимира такова мъжество, защото мъжеството е морален казус и е свързан с достойнството.

Срещу 17 000 и депутатска заплата с всички екстри, Борисов обясни, че комунистическата партия била кървава, но той беше член именно на тази партия! Как е членувал в такава окървавена партия, която убила и дядо му? То си е било голяма вътрешна борба!

Срещу 17 000 и депутатска заплата с всички екстри, Борисов обясни, че премиерът Пламен Орешарски се държал като АЛФ?!

Към „Винету” се прибави и сериала „АЛФ”!

Срещу 17 000 и депутатска заплата с всички екстри, Борисов обясни, че щял да започне разговори с Радан, Мартин, Кунева и прочие, останали извън парламента политици и партиите им!

Радан Кънев побърза да отрече, че ще прави достлук с ГЕРБ и Борисов!

Борисов съобщава, че ГЕРБ напускат парламента!Срещу 17 000 и депутатска заплата с всички екстри, Борисов заяви: "Всячески се търси начин - ГЕРБ да бъде забъркан във всякаква провокация по време на протестите. Знам със сигурност, че утре се готви провокации и целта е буквално да ни докарат на бой. Аз съм се бил много като малък и знам, че няма добър бой", каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. „Утре се вкарва едно решение за отмяна на решението за избиране на председателя на ДАНС. Това е опит на председателя Миков да прави парламентарни трикове, на каквито се нагледахме. Знаем как протече изборът, клетвите... Това е една провокация към нас и към цялото общество”, заяви Борисов. Затова ГЕРБ напуска парламента. Ще се връща само когато се обсъжда изборният кодекс и ще се готви за избори.

Не пазела ли Борисов от НСО също с нашите пари, та ни разтяга локуми за провокации и бой. Майсторът на провокациите и интригите от национален мащаб Цветан Цветанов го слушаше с умиление! Също срещу 17 000 на месец и депутатска заплата от парите ни!

Цветанов също се обяви да „застрашен” и пропиля стотици хиляди от нашите пари!

Борисов използва услужливи медии за лакърдиите сиСрещу 17 000 и депутатска заплата с всички екстри, Борисов обясни: "Не е Пеевски проблемът, проблемът е Доган - той реди всички пионки. Пеевски е просто изпълнител. На мен Пеевски не ми е проблемът. Проблемът е Доган и начинът, по който ДПС вкарва хора във властта".

Срещу 17 000 и депутатска заплата с всички екстри, Борисов се закани, че ще заведе дело за клевета срещу Сергей Станишев, защото казал, че имал криминално минало. "Аз да не съм жена, че да ми гледат миналото. Аз 15 години съм се доказвал като експерт", отсече Борисов.

Да, той е експерти по рязане на лентички, по незнание на законите, по незнание на чужди езици, по футбол на скъпо платено и затворено за други посетители игрище, по тенис, летене на наша сметка с хеликоптери, правителствен самолет- по много такива скъпоплатени капризи той е експерти!

Експертно ще му кажа: не може да съде Станишев за клевета, защото е депутат, но може да осъди „Конгрешънъл Куотърли” за изнасяне на недотам благоприятни факти от миналото му.

Борисов може да съди и Джеймс Пардю и „Уикилийкс”, които писаха за неговото минало, може да съди и самия себе си за разговора с Мишо Бирата, може да осъди след като Страсбург осъди държавата пак себе си за убийството на Чакъра с гранатомет!

Протестите срещу ГЕРБ„Вотът на недоверие го даде улицата. Това каза на брифинг в парламента председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на въпрос дали ПГ на ГЕРБ ще инициира вот на недоверие към правителството на Пламен Орешарски, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Когато нямаше и 3000, се сбиха с полицията, с камъни, на другия ден излязох и казах – по асфалта, който съм полагал с толкова любов, няма да дам да се лее кръв. Аз не знам тези хора с какви очи гледат цяла София затворена, море от хора и пак стоят”...

Истината е, че никой не се сби с полицията, а полицаите нападнаха протестите от февруари месец!

Борисов, не ни прави на луди! Твоят вот го дадоха живите факли! Изгоряха хора, други се самоубиваха – това бе твоят вот!

„Нито Доган съм виждал, нито Гоцев, нито филанкешията. Само съдилища за тези хора и само пари за старческите домове и детските градини”, каза Борисов на вътросната пресконференция, която всъщност сеп ревърна в негов монолог!

Монолог, който показа, че няма никаква промяна на интелектуалния капацитет на бившия премиер, а можеше поне да прочете малко книги откакто го свалиха – досега!

„Ние ще си стоим в централата. Всеки ден ще имаме позиция по всички теми. Тези три партии да си взимат решения, не се съобразяват с нас...” удобно каза Борисов.

Че къде да се съобразява някой с ГЕРБ – да пренесат парламентарните заседания в централата на ГЕРБ или какво?

Къде бе ГЕРБ когато премиерът Пламен Орешарски поиска подкрепата на депутатите за пакет от спешни мерки за излизане от кризата и решаването на тежките проблеми? Скрити в партийната си централа, на която също ние плащаме ток, вода, телефони и прочие?!

Орешарски заяви недвусмислено в отсъствието на ГЕРБ: "Преди 20 дни представих програмни приоритети за стабилизиране на държавата. Тогава поех ангажимент да ви представя план за действие, за най-важните краткосрочни мерки и срокове. Затова представям пакет от инициативи, разположени като времеви хоризонт до края на тази година. Мерки за гражданите, насочени към частично подобряване на социалното положение на най-бедните домакинства.

Пред нас беше надвиснала опасност да станем свидетели на ново шоково поскъпване на тока с до 40%...

... "Това е ангажиментът за връщане на подхода за ежегодно индексиране на пенсиите по т. нар. швейцарско правило. Мерки ще има и в защита на потребителите от монополните структури. Ще подобрим административния капацитет на съответните регулаторни органи. Необходимо е още сега да предприемем стъпки за подобряване условията за правене на бизнес. Предвиждаме да внесем пакет от законодателни промени в НС в посока облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите, като предвиждаме това да стане още в началото на есенната сесия на НС.

Да променим закона за обществените поръчки. До 30 август ще разплатим всички просрочени задължения на бизнеса по обществени поръчки и ще ускорим възстановяването на ДДС. Още в следващите месеци ще предприемем стъпки за привличане на кредитни ресурси в ББР, за да облекчим достъпа до по-евтин финансов ресурс за стартиращия малък и среден бизнес. Ще проведем широк дебат за приоритетите в споразумението за партньорство с ЕК за следващия 7-годишен период. Предвиждаме проектът за партньорство да се разгледа тук в НС. Ще предприемем стъпки да ускорим усвояването на еврофондовете. Ще предприемем решителни стъпки против контрабандата. В пакета се предвиждат мерки за демократизиране на управлението, ще разчитаме на активната подкрепа и на всички вас", каза още премиерът.

"Миналата седмица допуснах политическа грешка, за която се извинявам на вас и на хилядите хора, които излязоха да протестират. Протестиращите граждани призовават правителството да подаде оставка и аз ясно чувам това. Оставката би била за мен много лесно лично решение. Но ще се предизвика още по-голям хаос в България и така ще има още един извънредни избори, които да се проведат в условията на действащия Изборен кодекс. Така няма да може и да се довърши работата ни с ЕК", заяви премиерът.

Според него е от изключителна важност запазването на гражданския мир. "Моето дълбоко убеждение е, че предизвикателствата, които са пред нашата страна и доведоха до предсрочни изброи, налагат да потърсим това, което ни сближава, а не да се акцентира върху това, което ни разделя", допълни той.

Да сте чули, живеещият с нашите пари, пазен също с нашите пари Бойко Борисов да се извинява? Не, той едва процеди, че си признал някакви грешки! Само че това признание няма да върне починалите живи факли, самоубилите си, починалите поради липса на лечение и редовен достъп до лекарства на онкоболни и деца с редки заболявания!

Народът потъна в мизерия, младите и квалифицирани българи поеха в чужбина – а Борисов и депутатите му живеят на наша сметка и то охолно!

И на всичкото отгоре пак ще дадат пресконференция – платените от нас „политици” на ГЕРБ?!

Викат против ДПС, а Бойко Борисов се прегръщаше с диктатора Ердоган и провеждаше съвместни заседания на турското и българското правителство?!

Не си мръдна пръста да връщане на парите на тракийските бежанци, изпрати на конгреса на Ердогановата партия Цветанов и Цвета Караянчева!

ГЕРБ гласува в парламента, че възродителният процес е геноцид?! И сега Борисов бил против ДПСи Доган?!

Няма Доган в днешната ни политика, няма комунистическа партия, онази, в която членуваше Борисов и още много ГЕРБ-аджии!

Партията е друга, има и други политически сили, но най вече има памет! Ние помним, Борисов, Помним, че живееш с нашите пари и то охолно, пазен неизвестно от кого!

Всъщност защо пазят Борисов и от кого? Какви ги е вършил, че да ни излиза прескъпо неговото движение и обгрижване ката ден?

Сметките, че Доган искал да го убие може да разказва в кучешката си ферма – това изобщо не се потвърди!

Видяхме, че искат да извършат покушение над Доган, но народът е казал: Крадецът вика, дръжте, крадеца!

Каквото и да значи това!

Та думата ми е: живейте си ГЕРБ-аджии, но не с нашите пари толкова охолно! Заради тези грешни пари пенсиите са малки, икономиката ни бе оставена от Дянков в колапс и потънахме в мизерия!

 

На церемонията висшият клир проговори за тежките времена на мизерия, безработица и криза!

Тук се извърши гласуването за нов патриарх По време на церемонията, Сливенският митрополит Йоаникий в словото си обърна специално внимание на факта, че новият патриарх е избран в тежки времена на безработица и криза.

"Размириците се умножават, безработицата се увеличава, майките бедстват... Ние всички просветени ви пожелаваме с вашия духовен авторитет и познание да респектирате, ръководите и просвещавате, за да настъпи в обществото ни многоочакваната пълна промяна чрез покаяние... Мисията ви е да ръководите, да утешавате, да се застъпвате за всички отрудени и обременени в нашето общество, заяви Сливенският митрополит Йоаникий.

Такова слово бе нещо непознато за поведението на висшите представители на Българската православна църква, които в последните десетилетия се дистанцираха от народа си.

Тримата кандидати - Неофит, Гавриил и Галактион, бяха определени от Синода след гласувания в 26 тура на 17 и 18 февруари.

Изборът на 24 февруари бе направен от Патриаршеския избирателен събор, в който участваха 138-ма делегати, а 4 отсъстваха. За да бъде избран патриарх, е необходимо мнозинство от 2/3 от гласувалите делегати. Гласуването се проведе в Светия синод. Делегатите гласуваха тайно в специална избирателна кабина.

Новоизбраният български патриарх НеофитРусенският митрополит Неофит беше избран за патриарх на Българската православна църква /БПЦ/ и митрополит на Софийската епархия след балотаж с Ловчанския митрополит Гавраил.

"Тежък е кръстът, който Светата ни църква възлага на скромните ми плещи. Изпросвам божията сила, която се проявява в немощ; когато съм немощен, тогава съм силен", каза патриарх Неофит в своето първо слово като духовен глава на БПЦ.

По повод протестите и протестиращите думите му бяха:

„Да се спасяват от всяко зло. Да са честити в техните стремежи!"

Той е третият църковен глава след възстановяването на патриаршеското достойнство на БПЦ през 1953 г. Негови предшественици са Кирил и Максим.

Интронизацията на новия патриарх беше извършена в храма "Св. Александър Невски" в присъствието на гости от православните църкви. Освен президента в храма присъстваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева и неизвестно защо, един от главните виновници за кризата в държавата, продадения скъпо външен дълг, който изплащаме, продадената евтино БТК, както и огромните сметки за ток, за които от седмици в цялата страна протестират.

Става дума за наричащият себе си цар, Симеон Борисов Сакскобургготски.

Непонятно е с какви очи въпросното лице се появи в храма Господен и се чувстваше комфортно в момент, когато по улиците на страната стотици хиляди граждани протестираха срещу монопола на ЕРП-етата. Та нали именно по време на неговия управленски мандат бяха подписани договорите с тези ЕРП-ета, които вече са вдигнали произволно и непосилно цените на доставяне на електроенергия на граждани и фирми!

При излизане от храма той избута председателя на парламента Цецка Цачева, на която не съм почитателка и се втурна да се снима с новоизбрания патриарх?!

Така нареченото величество се намърда от другата страна на новоизбрания патриархТака докато в храма Симеон стоеше редом до президента, то за снимката от този паметен ден за БПЦ, така нареченото величеството застана от едната страна на патриарха, докато от другата бе председателят на парламента.

Символично от едната страна на патриарха бяхме парламентарна република, а от другата – монархия?!

За пореден път миряните се питаха: парламентарна република ли сме или монархия, та така нареченото величество се блъскаше да се снима и върви редом с новоизбрания глава на БПЦ?

Известно е, че БПЦ го припознава като цар, но също така е известно, че в България действа Конституция за парламентарна република като държавно устройство. Дали ще се намери един ден цивилизован механизъм Църквата ни да промени статута на Симеон Борисов, още повече, че житието и постъпките му трудно може да минат за богоугодни.

Въпросният гражданин придоби известност в Европа и европейските монархии с това, че не се отказа от претенции за имоти, земи и гори на стойност близо четвърт милиард евро.

Той управлява държавата така, че след неговия мандат в страната ни трайно се настаниха корупцията като начин на поведение на държавната администрация, а престъпността доби осезаеми размери.

Известно е също така, че въпросният Симеон си е направил и уебсайт, в който се е нарекъл цар на българите. Но на кои българи – тези в Република България, или другите, забягнали в чужбина.

Още в храма, докато траеше службата сред официалните лица бе забелязано детето на шифровчика от ДС, Николай Младенов, което днес ни се води външен министър в оставка и първи враг на разузнаването и служилите в бившите спецслужби на страната.

Правителството на ГЕРБ бе кабинетът, по времето на който Комисията по досиетата разсекрети досиета на митрополити, с цел да се орезили православната църква като институция? Въпреки че на всички бе ясно, че пътуващите зад граница се водеха на отчет в Държавна сигурност  заради изискване на управляващата единствена БКП. Те бяха задължени да пишат Доклади за командировките си след завръщане в родината.

Пиша тези нелицеприятни коментари, по избора и интронизацията на новия български патриарх защото не всеки присъстваше с чиста душа и помисли в храма до новоизбрания глава на БПЦ.

„За първи път в най-новата и демократична история се проведе събор и избор на български патриарх. Обръщам се към вас, за да засвидетелствам искрената си радост от избора ви за патриарх Български и митрополит Софийски”, каза президентът Росен Плевнелиев в обръщението си към новоизбрания Български патриарх и Софийски митрополит Неофит.

„Обръщам се с очакването и надеждата на всеки български гражданин избраните от тях политически и духовни водачи да работят за единение, за съзидание, за достоен живот и напредък. С божието благоволение, свободно избран, достоен и мъдър, да пребъде нашият нов Патриарх Неофит. Да го приемем в сърцата си, Бог да му даде сили да ни води по правилния път. Българската църква доказа над какви чудовищни трудности надделява духовната сила, каза президентът.

Сърцето на църквата е способността за единение и съпричастност към живота на българите, познание за надеждите им, грижа за вярата им...

... Нека запретнем ръкави и работим за справедлива държава, със солидарно общество. Мотивиран и твърдо решен съм да постигам съгласие с институциите с една цел - българите да имат добър и достоен живот, базиран на човешките ценности - каза президентът. Пожелавам ви мъдрост и успех в името на нацията, нека всички се помолим - да се възстанови ценностната система на нацията”, каза Плевнелиев, който дойде, за да поздрави новоизбрания български патриарх.

Детето на шифровчика от ДС, външен министър в оставка, седна до кметицата Йорданка Фандъкова

В храма сред първите гости, поканени за церемонията се появиха депутатът от БСП Румен Петков, военният министър в оставка, Аню Ангелов, депутати, министърът от ГЕРБ в оставка Лиляна Павлова, лидерът на БСП Сергей Станишев, кметицата Йорданка Фандъкова, членове на Висшия съдебен съвет, бизнесмени, посланици.

Няма да е леко на новия глава на БПЦ

Тепърва пред новоизбрания патриарх Неофит стоят нелеки задачи за слагане в ред на делата на Църквата ни във вътрешен и международен план.

По отношение на западналия авторитет на Църквата ни ще припомня, че крамолите на алтернативния Синод доведоха дотам, че на интронизацията присъстваха твърде ниски по йерархия църковни представители. Според администрацията на Светия Синод архиепископите на Кипър и Прага, както и митрополити от Цариградската, Сръбската, Московската, Грузинската, Полската, Албанската, Румънската патриаршия – твърде ниско ниво за почит на подобна тържествена церемония. Липсваха също така представители с достатъчно висок сан в църковната йерархия от Гърция и Кипър.

Ще припомня и следното: погребението на патриарх Максим показа, че авторитетът на Българската православна църква е ударил дъното! И начинът това да се усети бе представителността на чуждестранните гости сред които преобладаваха архиереи, епископи, клирици, т. е. тя бе доста ниска като равнище. Известно е, от дипломацията и международния протокол, че именно от представителността се съди за политиката към държавата, в случая към Църквата.

Присъствието на Негово Светейшество Вселенският Патриарх Вартоломей, сръбският патриарх Ириней, архиепископът на гръцката църква Йероним и на албанската Анастасий, румънският патриарх Данаил, представители на арменската и грузинска църкви, министри, дипломати не бяха в състояние да загладят впечатлението за падналия авторитет на БПЦ.

Папа Бенедикт ХVI изпрати за погребението на патриарх Максим у нас своя пръв помощник кардинал Каспар и отец Милан Жус, оглавяващ Съвета за единение на християните при Ватикана.

Руският патриарх Кирил не пристигна лично за погребението на патриарх Максим, а изпрати митрополит Викентий, който отговаря за Ташкент и Средна Азия. Главата на РПЦ се извини, че траурното събитие съвпада с официалното му посещение в Йерусалим.

Тук е редно да се върна още малко назад и да припомня, че на траурната церемония по погребението на руския патриарх Алексей Втори, опелото беше водено от Вселенския патриарх Вартоломей, а представители на православни църкви прочетоха Евангелието на няколко езика.

За траурната церемония тогава в Москва дойдоха и четирима президенти от православни държави - Армения, Беларус, Молдова и Сърбия. България беше представена от вицепрезидента Ангел Марин и трима митрополити - на Варна, Видин и Ловеч – Кирил, Дометиан и Гавриил. Ватикана, както и еврейски, и ислямски организации също изпратиха свои представители на погребението на Алексий ІІ.

След като БПЦ реши, че може да бъде представлявана от по-нисък ранг духовници, то явно не трябва да се впечатляваме, че за погребението на патриарх Максим и интронизацията на новия глава на БПЦ поместните църкви ни отговориха със същия жест.

Двамата най-влиятелни православни водачи - патриарсите на Константинопол и на Москва не дойдоха за церемонията, въпреки че църквата ни е по-напред по старшинство от руската, тъй като  БПЦ е призната за патриаршия през 927 г., а руската - през 1589 г..

След церемонията по интронизация

Новоизбраният патриарх бе посрещнат с тържествени песнопения от хора на катедралата, чийто диригент е брат му Митко Димитров.

След като Неофит бе преоблечен с патриаршеската "униформа" - зелена мантия и бяла калимявка с було, всички извикаха: "Достоен!"

Двамата най-влиятелни православни водачи - патриарсите на Константинопол и на Москва не дойдоха за церемонията, въпреки че църквата ни е по-напред по старшинство от руската, тъй като  БПЦ е призната за патриаршия през 927 г., а руската - през 1589 г..

Добре е да припомня една публикация на „Хроники” за Църквата, която дава отговор на много въпроси по миналото и настоящето й:

За мишките и Църквата

 

 

Прокуратурата оттегли обвиненията си по делото

Сотир Цацаров, Главен прокурорЗаконова поправка от мандата на 42-то Народно събрание оневини бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Цветанов, както и тримата бивши шефове на закритото звено за подслушване в МВР - Специализираната дирекция "Оперативно-технически операции" /СДОТО/, се оказаха невинни по обвиненията им за неупражнен контрол над мобилното подслушване и проследяване в силовото ведомство.

Съдията по делото Петър Гунчев реши, че подсъдимите са невинни, след като Софийската градска прокуратура /СГП/ се отказа да поддържа обвинителната си теза заради приета от предишния парламент промяна в Наказателния кодекс /НК/.

Цветанов излиза от съдебната зала оневиненНаблюдаващият прокурор по делото Чавдар Ангелов поясни, че решението на Софийски градски съд ще бъде окончателно, тъй като Софийска градска прокуратура няма да го протестира. Прокурорите по делото се отказали от обвинението, тъй като в края на юли м.г. в сила са влезли промени в НК, според които деянието на Цветанов и останалите трима подсъдими не представлява престъпление.

Според разпоредбите на НК, в случая, е бил приложен принципът за действието на по-благоприятния закон за подсъдимия.

В случая става въпрос за промяна в преходните и заключителни разпоредби на Закона за МВР (ЗМВР), чрез която, в Наказателния кодекс е записано, че служителите на МВР носят отговорност за деянията по глава "Военни престъпления" само, "когато са извършени във военно време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната, или във връзка с бойни действия".

Друг въпрос е защо бе приета тази поправка и защо прокурорите чак сега се сетиха за нея.

Четиримата подсъдими се веселят - те знаят, че ще бъдат оправданиЧетиримата подсъдими бяха обвинени по чл. 387 от НК, гласящ, че "който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до 3 години".

Веднага след като ГЕРБ дойде на власт е станало известно, че от високите етажи на МВР нерегламентирано и незаконно са били подслушвани бизнесмени, политици, магистрати и др. Доверена група, е работила под ръководството на Цветан Иванов от СДОТО, по-късно на Камен Костов, след него и под ръководството на Сергей Кацаров. Министър Цветанов лично давал нареждания кой да бъде подслушван. Тези СРС-та са правени без решение на съответните органи на МВР и без съдебни разрешения.

Делото бе засекретено и едва ли някога ще научим кои са били подслушваните политици, бизнесмени и магистрати и какво се се случило с тях в резултат на незаконното и нерегламентирано подслушване.

Как се е осъществявало самото подслушване обясни Сергей Станишев навремето, подал лично сигнала до Главния прокурор Сотир Цацаров:

„След като се идентифицира мястото, на което се намира оперативно интересното лице чрез мобилния му телефон, екипът се придвижвал до съответното място и е започвало подслушването. За целта е използвано специално транспортно средство, като са се сменяли регистрационните номера. То се е извършвало от няколко служители на СДОТО".

Всички тези факти, съобщени от Станишев Прокуратурата не успя да докаже и обвинението бе сведено до „занижен контрол при осъществяването на мобилно подслушване и проследяване”.

С въпросната поправка, приета от 42-я парламент не само, че бе свалена наказателната отговорност от четиримата подсъдими, но и бе регламентирано безконтролното подслушване, без за това да се носи наказателна отговорност.

Въпросът е: дали депутатите са знаели, че приемат законова поправка, която един ден ще оневини Цветан Цветанов за подслушването?

Това бе причината и на въпрос на репортери по казуса, Главният прокурор Сотир Цацаров да препратят въпросите си към хората, приели поправките в Наказателния кодекс.

Цацаров остави без отговор въпроса на репортерите за подхвърленото изречение на съдията по делото Петър Гунчев: „настъпилата впоследствие на законодателна промяна не е единствената причина за оправдателната присъда". С това изявление Гунчев намекна, че и прокурорите са работили немарливо и през пръсти и не са си свършили добре работата по обвинението.

„Работата ни е да прилагаме законите, а не да ги приемаме!” заяви също Цацаров като хвърли камък в градината на парламента и законодателите там.

Тук се сещам да попитам същия този Главен прокурор, като твърди, че прилага законите, къде е разследването по твърдението а Лютви Местан след избухването на костинбродската афера,че „Опитът за фалшифициране на изборите е опит за държавен преврат!” Някой провери ли тези твърдения на Местан на какво се обосновават, някой от прокуратурата самосезира ли се, разследвано ли бе това изявление на лидера на ДПС?

Или Главна прокуратура набляга на реалити форматите с показване на кадри от нарушения на шумни пресконференции? Ей така, за имидж.

Сайтът Медиапул цитира Сотир Цацаров: „На фаза съдебни прения, прокуратурата е била достатъчно обективна за да изложи ситуацията такава, каквато е. Ние спазваме закона, независимо дали касае бившия министър Цветанов или, който и да е друг. Към настоящия момент действа по-благоприятен наказателен закон. Моето становище е, че двамата колеги от Софийска градска прокуратура не са могли да направят нищо друго, освен да спазят закона". Законът е спазен, но чак на фаза съдебни прения, а на фаза „повдигане на обвинения” – дали е сторено всичко по случая, за да не оставаме с горчив вкус от оправдаването и с усещането, че в европейско-атлантическа България подслушването на политици, бизнесмени и магистрати може да мине безнаказано. И то като за целта е използван ресурс на платеното с пари на данъкоплатците МВР!

Манталитетът на нашето законотворчество и правосъдие, дълбоко свързани с политиците е Arare bove et asino, което ще рече „Да ореш с вол и магаре”. Т.е. да правиш несъвместимото.

 
Уважаеми читатели,
За да не останете с впечатление, че само бившият министър на транспорта министър Пламен Петров е демонстрирал "нов морал" в политиката, разбивайки автомобили на РВД, ще спомена, че и бившата зам.-министър на транспорта - госпожа Златолина Мукова /на която също се е полагал служебен автомобил в качеството й на зам.-министър - бел. Л. М./ не се е отделяла и от предоставеното й от РВД "Пежо-406" с ДКН С 2137 КН /с цитираните вчера екстри за неограничено зареждане с гориво на сметка на РВД - бел. Л. М./. Г-жа Мукова е председател на Управителният съвет на РВД по време на мандата си на зам.-министър и вероятно по тази причина получава втори автомобил - един от РВД и друг от Министерство на транспорта /МТ/. Служители на министерството, осведомени за ползвания служебно от Мукова автомобилен парк, потвърдиха навремето пред мен, че съпругът на госпожа Мукова, в продължение на 3 месеца е третирал като своя собственост друг автомобил на РВД - "Джип-Чероки". Предполага се, че същият джип е бил използван от него като "работен" автомобил, тъй като ежедневно е стоял пред офиса на фирмата на съпруга на зам.-министър Мукова, в района на столичния зоопарк. Нека нашите читатели сам се досетят за чия сметка са били експлоатационните разходи по джипа "Чероки".

Бившите министър на транспорта Пламен Петров и заместничката му Златолина Мукова явно са си давали сметка, че следва да бъдат в добри отношения с МВР и вероятно поради тази причина са предоставили на полковник Начев /също бивш началник на направление в НСС - бел. Л. М./ лек автомобил "Форд Ескорт" с номер ДКН С 0176 ТС, естествено с карта на "Петрол", собственост на РВД. Случва се така, че през м.март 2002 г. в кв. "Красно село" на ул. "Житница" полк. Начев предизвиква катастрофа, вследствие на която на колата е била нанесена "тотална щета" - над 80 на сто и автомобилът е бил бракуван. Според служители на КАТ-СДВР, актът за произшествието е на името на полк. Начев, за разлика от предишна катастрофа, отново предизвикана от полк. Начев /зимата на 2001-2002 г./ когато актът е бил съставен на друго име.

Както вече споменах в предишната част на това разследване, известна и силна е била любовта на министър Петров към природата и в частност гр. Банско, а още по-точно към Базата за възстановяване и отдих на РВД. Служителите на това известно структуроопределящо предприятие с гняв коментираха случаите на буквално изхвърляне на почиващите им семейства от определените им стаи при "внезапните" среднощни появявания на министър Петров. С цел подтискане на недоволството на своите служители, ръководството на РВД предприема ремонт и превръща в суперлуксозни 2-та единствени апартамента от наличните 15 стаи на Базата, които са се пазели целогодишно за министър Петров, неговото семейство и свита, докато той оглавява министерство на транспорта. Най-чести гости там са били главният секретар на МТ, Красимир Стоянов и зам.-министър Златолина Мукова. Последното височайшо посещение е по време на организиран за децата на служителите на РВД летен лагер. Тогава за пореден път в покоите на царския министър се ширили майката, неговото дете и още една тяхна роднина. Но това е за тях, а за самия министър Петров и неговите приятели, РВД наема целогодишно две луксозни бунгала, срещу "скромните" по 600 лв месечно. Бунгалата са били отдалечени на 500 м от Базата на РВД, но въпреки това на пребиваващите там се осигурявал пълен рум-сървиз и слугинаж.

Освен луксозен отдих и потрошаване на автомобили на РВД, бившият министър Пламен Петров се помни с това, че раздава на своя антураж скъпо обзаведени апартаменти, собственост на РВД. Тези апартаменти са били предназначени за чуждестранните специалисти и консултанти от европейските институции в сферата на гражданското въздухоплаване, подпомагащи развитието на РВД. Получилите от Петров апартаменти по време на пребиваването му в МТ са: главният секретар на министерството Красимир Стоянов, началничката на кабинета на Пламен Петров - Даниела Керекова, парламентарният секретар на министерството Делян Пеевски и тогавашния зам.-министър, отговорен за БДЖ, Любомил Иванов. Запознати с тайните на РВД потвърдиха пред мен факта, че само ремонтът и обзавеждането на току-що построения, нов апартамент, предоставен на бившия транспортен зам.-министър Иванов е струвал през 2001 г. на РВД почти 100 000 лева! Днес Любомил Иванов е кмет на столичната община "Лозенец" - дали си е запазил екстрите от пребиваването в транспорта не е известно, защото служителите на МТ и РВД са доста наплашени и избягват да дават информация, но похарчените пари, са си похарчени пари. Времето на тези хуманни забежки, е когато шеф на РВД е Цветан Дилов. В сравнение със скандала с бившия шеф на столичната "Топлофикация", това, което се е случвало в РВД е в размер на в десетки пъти по-големи разхищения. Защо синдикати и професионални организации мълчаха по разхищенията в РВД - ще припомня началото на това разследване, в което обърнах внимание на това как болният шеф на РВД, Цветан Дилов е бил посетен в облницата от много висш магистрат, един от тримата най-високопоставени в държавата. Няма данни да съществува роднинска връзка между Дилов и този най-високопоставен магистрат, няма данни и като частно лице ли е посетил магистратът шефа на РВД или служебно?

Отговорът за мълчанието по разхищенията в РВД може би се крие в споделеното от служители в предприятието, за открито и на глас позоваване на ген. директор на РВД Цветан Дилов за близко познанство и всестранната подкрепа за него от страна НДСВ- депутатът, Пламен Панайотов. Запознати потвърдиха активната роля, на г-н Панайотов при създаването на пречки от процедурен характер за стопиране дейността на парламентарната комисия за разследване дейността на РВД. Същите източници посочиха и нежеланието на министър Петров да предостави на комисията изготвените от специалисти на министерството по негово нареждане доклади. В подкрепа на тази теза бе и битуващото в средите на гражданската авиация мнение, че известни от светските страници на медиите столични бизнесмени, притежаващи хотелски комплекс в района на "Копитото" са предоставили значителна сума пари /около 4 000 000 лв/ на Пламен Панайотов, за да наложи избора на сегашния ген. директор на РВД. Това обстоятелство не бе потвърдено и си остана слух, който няма как да бъде доказан.

Как уволнява Дилов свои служители?

В РВД върви като фолклор описанието на начина, по който генералният директор се освобождава от неудобни служители. Най-типични са рокадите, които са били проведени във финансовата дирекция и то по обясними причини. Ако някой е бил наясно как се пилеят средства на държавното предприятие, то това на първо място ще са хора от тази дирекция, ето защо оттам Дилов уволнява или освобождава безпричинно и ултимативно по следния начин - вика се съответният служител и му иска да си подаде молба за напускане, като мотивът е: "Министър Пламен Петров каза, че ако не си подадеш молбата за напускане, ще трябва да си ходя аз". Така е бил привикан един зам.-генерален директор по финансовата дейност и след него и един главен счетоводител. Датите се пазят в архива ми. Така след едно подобно мероприятие на Дилов, на работа в РВД се появява и съпругата на бившия вече началник на Генералния щаб на армията - генерал Никола Колев.

Сватбеният подарък на премиера Сергей Станишев

Два месеца след като пресаташето на министър-председателя Сергей Станишев, Таня Генева го прежени, в РВД се завърта нов кадрови кадрил. Съпругът на г-жа Генева, Антон Джаджев се готвеше да го назначат за някакъв началник в ДП Ръководство на въздушното движение - служба сладка и много добре платена. Слухът, който тогава тръгна в РВД гласеше, че Джаджев е приятел на покойния Николай Добрев, и че едва ли не синът му, депутатът Кирил Добрев лобирал за това назначение пред премиера.

Каква е истината около това назначение?

Историята, която ще разкажа е както реална, така и поучителна. Близки от семейството на Николай Добрев потвърдиха, че Антон Джаджев е бил съученик на починалия МВР-министър, но в същото време те отрекоха синът Кирил Добрев да има някаква връзка с това назначение. От разговори, които проведох стана ясно и че семейството се опитвало да го извади от ръководството на Институт "Николай Добрев", но все удряло на камък, тъй като самият Джаджев се изплъзвал.

Така установих /след много срещи и издирени документи/, че връзка Николай Добрев - Антон Джаджев действително е съществувала, но това се отнасяше за времето, когато Джаджев беше шеф на СКИАД /Служба за контрол и информационна и аналитична дейност/ в МВР. Тогава Джаджев е настоявал и получил жилище в центъра на София, което с идването на Богомил Бонев за едната бройка да загуби. Само близките връзки на Джаджев с тогавашното пресаташе на МВР отлагат във времето загубата на жилището. Впоследствие нещата стигнали до съда, където е щяло да се намери разрешение на този проблем.

Веднага след бракосъчетанието, нещата със спускането на Джаджев в РВД бяха в доста напреднал стадий, тъй като той вече бе напуснал "Петрол", където бе във висшето ръководство на фирмата с няколко хиляди лева месечно възнаграждение. Друга справка показа, че името на Джаджев фигурира и в ръководството на БФС и то като член на Апелативната комисия.

В нощта на изборите от 2005 г., в Международния пресцентър, сред въодушевените червени депутати можеха да се зърнат лицата на бившия шеф на Службата за контрол и информационна и аналитична дейност /СКИАД/ на МВР от времето на Николай Добрев - Антон Джаджев, бившия секретар на МВР о.з. полк. Цвятко Цветков, о.з. ген. Тодор Бояджиев, о.з. генерал Бриго Аспарухов, бившия банкер Георги Агафонов. Това са запазили архивите на агенциите, които аз прегледах.

Но в биографията на Джаджев съществува още една, далеч по-вълнуваща нощ, от мразовития януари 1997 г., когато кабинетът Виденов заседаваше, а депутатите от мнозинството не можеха да напуснат парламента и докато вътрешният министър Добрев закрит с щитове се опитваше да осигури път за изтегляне на народните избраници, пред правителството е бил извикан шефът на СКИАД Джаджев да да докладва защо е нямало информация какво е готвила опозицията.

В Стенограмата от това заседание на кабинета четем: "БОЯНОВ: Ще ме извините, че съм без писмен материал. Бих могъл да ви разкажа в устен порядък какво се случи от началото до настоящия момент.

Да се представя, защото не ме познавате. Аз съм началник на КИАД - Столична дирекция. Абсолютно всички са ангажирани. Г-н Джаджев е в парламента и му е невъзможно да излезе в момента. Поради тази причина ми разпоредиха аз да докладвам."


Та докато Антон Джаджев се е разхождал в кулоарите на парламента, в същото време драматично се разказва на министрите от негов служител как началникът му не може да дойде да докладва на правителството - защо е скрил информацията за нарастващо напрежение и подстрекателство към тълпата, от лидери на опозицията. Тълпата скача по паркирани около парламента скъпи автомобили, пробива и нахлува вътре, като троши и гази всичко по пътя си. Едни бършат потни чела, други биват удряни и заплашвани, трети поемат отговорност - само главният пазител на информацията и анализите липсва от сцената.

Та същият този "смел" и "безкористен" човек предстоеше в началото на тази година, 2006, да поеме кормилото на най-удобното за кражби и източване държавно предприятие - РВД и то с личната протекция не на друг, а на началника на жена му, Сергей Станишев. Като сватбен подарък. На опита ми да се свържа със съпругата на Джаджев, Таня Генева, за да попитам лично тя ли лобира за това назначение като пресаташе на Станишев и какви са професионалните квалификации на съпруга й Джаджев, за да го спуснат с парашута в РВД, стана ясно, че до Генева достъпът е по-труден от този до премиера. След кръстосан разпит от някаква девойка, работеща в Пресцентъра на правителството, търпението ми се изчерпа и потърсих свои източници на информация.

Така попаднах на информацията 'Мутрите управляват БФС /от 27.04.2005 г. - бел. Л.М./ в Спорт НетИнфо, в която дословно прочетох следното: "Ясно ми е, че мутрите управляват БФС. Разтрогнаха футболистите, които са в Славия, а има трима членове на Апелативната комисия, които се кланят на Венци Стефанов - това са председателят й Антон Антонов, Антон Джаджев и Илиян Шотлеков", беснееше след края на заседанието на Апелативната комисия президентът на Черноморец Ивайло Дражев. Той обаче си тръгна преди края на заседанието и не можа да разбере как случаят с Петър Колев е върнат отново в Арбитражната комисия."

В съобщението на в. "24 часа" от 19 януари 2006 г. бе написано следното: "...Чаровната директорка на пресслужбата на МС смело каза "да", но не запази моминското си име и вече ще е Джаджева. Кумове на младото семейство станаха бизнесменът и спортен деятел Христо Порточанов и нашата колежка Лиляна Клисурова." Да им е честито на младоженците.

В какво се състои подаръкът на Станишев за семейство Джаджеви?

За съпруга на ръководителката на Пресцентъра на правителството Джаджева е създадена специална дирекция по административна дейност в ДП РВД, на която той става зам.-генерален директор със заплата около 7 000 лева. Така влиза в действие поговорката "С чужда пита - помен...", но един младоженец трябва да се труди и то добре платено.

Не бива да предизвиква изумление размерът на заплатата на Джаджев, тъй като в борда на РВД членовете получават по 3 000 лева месечно, а и им се дават купони за храна, бензин, годишни суми за дрехи, плаща им се за ефективност на труда. Мащабите в държавното предприятие за суми и екстри са различни от нормалните представи на средностатистическия данъкоплатец.

И още факти за разхищение в РВД

По време на изборите за парламент от 2005 г. РВД дава компютри , някои от които се връщат в държавното предприятие счупени. Шефът на гаража на РВД Милко Спасов има 2 служебни GSM-а, като единият ползва дъщеря му. От 1 400 служители - 270 са ръководител полети, но администрацията е доста раздута и надхвърля 400 човека. В нея работят 6-7 юристконсулти, а Финансово-счетоводната дирекция е разположена на цял етаж.

На Инфорадио е платена за реклама от РВД сума от порядъка на 50 000 лева, при положение, че държавното предприятие е монополист и няма конкуренция.

С натиск от страна на бившия транспортен министър Пламен Петров, РВД купува от БДЖ през 2002 година станция "Локомотив" в курорта "Свети Константин и Елена", като съобщеният размер на заплатената сума варира от 7000 до 10000 лева. С въпросните пари БДЖ е трябвало да изплати заплати на служителите си, нещо, което не се случва. Четири години оттогава, закупената от РВД станция стои и по нея не се предприема нищо от собственика РВД.

И за да не се сърди и чувства обидена Нешка Робева от разгласеното спонсориране на трупата й от "Топлофикация" ще спомена, че РВД изплаща 2 130 лева на Вили Кавалджиев за концерт.

Следва продължение...

 

Политиците, пришпорени от министъра на финансите бързат за КТБ много, но защо? Абсурдите в затворения трезор продължават...

Премиерът Бойко БорисовБорисов: „Надявам се бързичко колкото, в рамките на седмица да може всичко това да се направи и да е със стара дата. Тези, които са си позволили...вижте какво, когато става въпрос да стотици милиони, някой квестор може да си сложи главата в торбата, кога ще го осъдят, как ще го осъдят, всъщност ние очакваме поне милиард и половина поне да върнеме това, което сме дали като държава. Да не кажеме, че би трябвало всичко да си върнеме.

Какво става с вложителите в КТБ, къде отиват всичките авоари на тази банка, какви са разследванията, какво прави съдът в момента, дали няма да ни настръхнат косите като разберем всичките лъжи или истини, които се откриват всеки ден? – Така започна предаването на news7 „Още нещо” на 16 февруари. Водещият Владислав Прелезов и колежката му Лара Златарева. Нови абсурди около затворената Корпоративна търговска банка разкриха в предаването съпредседателите на неправителствената организация "Ние, гражданите" д-ра на ик. н., Вера Ахундова и Даниел Божилов.

Водещите на предаването

По думите на гостите в момента само негарантираните вложители са останали излъгани в аферата, а държавните фирми са успели да изнесат парите си. Малките частни фирми обаче са обречени на фалит.

В момента сценаристите на това шоу имат за цел да приберат активите, заяви Ахундова. Според нея държавата е съгласна да се платят 4-5 млрд. лв. само и само да се потули истината.

Излъганите са много, в крайна сметка излъган се оказа целият народ – поясниха Вера Ахундова и Даниел Божилов.

д-р на ик. н. Вера АхундоваВера Ахундова: Това е от икономическа гледна точка. От юридическа, нещата не са приключили. В момента върви усилена дейност в КТБ, дори са назначени директор инвестиции в банка, не знам къде се готвят да инвестират. В момента банката се управлява де факто от министъра на финансите. Понеже Искров и кликата там не подават оставки, и нямат намерение да се оттеглят, за да не се признае някаква вина, очевидно е, че този, който диктува нещата е министърът на финансите. Банката е ликвидна в момента, тя има достатъчно средства, но се използват държавни механизми и решение на Министерския съвет, за да се извършват най-вероятно незаконни действия. Например има едно решение на МС, за компенсиране на бюджетни организации и това касае общините. Решението на Министерския съвет е от 3 декември миналата година, има посочено писмо на министъра на финансите от 5 декември, става въпрос за откриване на набирателна сметка, тук са 29 страници, вижте, показвам Ви ги, но вижте основанието – на 2 декември е извършено всичко, преди каквито и да било документи да се задвижат. 2 декември, на основание на Решение от 3 декември, и писмо на министъра на финансите от 5 декември?! Ако прегледате тези 29 страници, има само 5-6 имена, например община Созопол ще видите, две училища средни, които не са пряко свързани с бюджета, ще видите НОИ, НЗОК и нищо друго. Значи в тази сума, 111 милиона, има поне 45 субекта, на които са дадени пари, т. е. на който трябва, защото сумите, които трябваше да бъдат възстановени на общините са 75-76 милиона. Основание за превода – решение на МС от 3 декември и писмо на министъра на финансите от 5 декември. Датата на осчетоводяване е от 2 декември, а освен това пише на основание на Решение на МС от 3 декември и писмо на министъра на финансите от 5 декември! Министерският съвет решава на 3 декември, Решението е прието на 4-ти.

Абсурдът е, че една банка е затворена, но по списък, с двойно антидатиране са преведени на дадени субекти милиони, докато другите не могат да си получат парите и ги губят?!

В. Ахундова: Банката в момента генерира такъв доход, с какъвто много малко големи фирми могат да се похвалят! Над 300 милиона са в трезорите на банката, несъбрани дори в централния трезор. Продължават операции, плащат се някакви юридически разходи и аз дори не зная какво, тука има една заповед на квесторите от 6 януари, която е абсурдна. Значи, когато са гласували, нали нямаше да гласуват закони за КТБ? – те гласуваха три поправки. С една заповед, те сторнират не само операции по цесии, защото цесия представлява това, което БНБ изрично разреши, ако не се лъжа юли или август, когато кредитополучателят и депозитарят са едно и също лице, да се прихване. В момента анулират и тези операции, но има и друг абсурд, със самите работещи в банката, 700-800 души, защото при забавянето на работните им заплати са получили овердрафт /В банковото дело – договорено с банка допустимо надвишение на плащанията над остатъка по сметката – бел. Л. М./, дали да е 400 или 1000 лева, те са сторнирали и тези операции, защото министърът на финансите им е поставил задача: колкото се може повече пари. Как, с наказателни лихви, като върнете назад задълженията и ги анулирате... Надгарантираните служители са ощетени, но това не представлява за тях някакъв интерес, ние сме приключени. За тях в момента представляват интерес активите на банката. Групирани вече и разпределени, допълнителната обезценка от последния Доклад показва, че обезценката не е 87 процента вече, а 98 процента. Т. е. при един пакет от 2 милиарда например, ще ги купят за стотина милиона я има, я няма и бързат, страшно много бързат! Затова искат веднага да започне процедурата по несъстоятелност, там има един срок от 70-90 дни,  да могат да си прибират това, което смятат, че им е дължимо. Значи в момента предмет на атаката са добрите предприятия, които са взели нормални кредити, които работят, които изплащат  и сега, за да ги приберат. Юридически, Даниел ще ви обясни...

Даниел БожиловДаниел Божилов: Юридически българският съд, на който според последните проучвания стана ясно, че има 94 процента от българските граждани не вярват, каза, че нито вложителите, нито акционерите в банката имат какъвто и да било интерес да атакуват решението на БНБ. Реално затварят нещата, че само квесторите, които де факто са орган на надзора на БНБ могат да атакуват решение на Управителния съвет на БНБ, което е абсурдно. „Нямат правен интерес” означава: те не са засегнати и нямат интерес да водят подобно дело?!

В. Ахундова: Фактически имат една цел: най-незаконното от поредицата незаконни действия, които се вършат в момента, са тези обезценки, т. е. основанията за фалита, за отнемането на лиценза. Те са толкова незаконни, това не са счетоводни документи и са най-„секретните” документи, които не искат да извадят!

Даниел Божилов: 97-ма година помним какво стана, пак по същия начин казаха че нямат правен интерес, те извървяха цялата процедура... И най-интересното е, че самият съдебен състав, който е постановил това определение се позовава и на него, като го чете като Дявола Евангелието, да, тогава са ни осъдили, защото Законът казва, че не може да се обжалва, а сега казва, ето, може да се обжалва! Значи, по принцип ние можем да го правиме...

Вл. Прелезов: Значи за едни законът важи, а за други – не важи. Да кажем на зрителите: не е ли в момента финансовият министър този, който разрешава казуса?

В. Ахундова: В момента сценаристите на това шоу имат една цел – те трябва да приберат активите. Ако Висшият административен съд не стигне до гледане на делата, следват директно жалби към Люксембург. Само че сега съдът няма да гледа дело по същество, а просто ще присъжда компенсации, обезщетения и така нататък. Т. е. държавата е поела риска и пет пари не дава, т. е. държавата, всички ние ще платим 4-5 милиарда обезщетения само за да не излезе истината. Истината е кой ще ги открадне парите. Ние сме свършени, вложителите. А и с цесиите, ако ги отменят, или се опитат да ги отменят, защото те са противоконституционни като решения, те ще унищожат 15-20 процента от средния бизнес, защото това са пари на средни и малки фирми, вложителите и кредитополучателите. И в този аспект да ви кажа, понеже изкараха вложителите далавераджии, ето списък на държавните предприятия, които са направили цесии. Няма държавно предприятие, което да не е направило цесия, независимо...

/Водещата Лара Златарева показа Списъка пред камерата на предаването. В него на първо място са: Булгаргаз, Топлофикация ЕАД, Български енергиен холдинг/

Водещата Лара Златарева показва Списъка

За госпожа Кордовска /Нели Кордовска, в момента е начело на „Банковия надзор” в БНБ – бел. Л. М./: там е проблемът конфликт на интереси, използване на вътрешна информация... Кордовска си е взела парите в извънработно време, надгарантираните... В коя банка аз мога да отида в извънработно време и да си взема 64 000 евра, защото за нас се прави предварителна заявка. /Става дума за периода след много месеци от затварянето на банката, когато започнаха най после да изплащат пари на вложителите – бел. Л. М./. На двама наши клиенти ето имената им, това е станало преди изтеглянето на парите на Кордовска, и преди обявяването на специален надзор – сторнирани са им сделките, не са им признали, въпреки че преди Кордовска и преди затварянето на банката са извършени тези операции, и вървят по веригата: жалба до БНБ, квесторите изрично са наредили да се върнат, понеже не е търговска другата банка. Значи, отиваме с молба до БНБ за Административния съд и БНБ абсолютно вулгарно  арогантно отказва, не внася жалбите на хората до Административния съд! /Искров не подава оставка, защото го приема като признание завина. Трябва да се постави начело на БНБ такъв човек, който да заличи следите от свършеното в КТБ. – бел. Л. М./.

Миналата година, преди изборите нямаше политик, който да не обещае, че ще накаже виновниците. Силвия Пенева, която беше в проверяващата българска „Делойт и туш” пое сертифициращите функции във фонд „Земеделие”, твърди се, че доста голямо посолство е лобирало за тази цел. Димитър Костов беше номиниран за надзорник №1, Калин Христов мълчи, той е в пълен конфликт на интереси, всички виновни вървят нагоре.

Вл. Прелезов: Какво ви е мнението за този 8 милиарда евро кредит, появи се едно листче в парламента и ...

В. Ахундова: Аз мога да ви кажа, че никъде не се прави по този начин. Моята тясна специалност е това /Вера Ахундова е доктор на икономическите науки – бел. Л. М./. Никъде не се обявява предварително срока, никъде не се обявяват предварително условията на кредита - това е начало на корупционна практика. Но ние предполагаме, че в тази сума се включва поддръжка на банковия сектор, защото ние настояваме тази методика, която беше приложена в кавички, към КТБ да се приложи към другите банки. Да ни съобщят какви са резултатите и така наречените безлихвени кредити, от 10-12 години и свързаността, която в много банки е по-висока от тази в КТБ, въобще нещата не ни изглеждат твърде розови. Очевидно е, че те са решили, че в никакъв случай не трябва да излезе истината, че очевидно ще платят обезщетенията, което са в рамките на поне 4-5 милиарда... Тези суми ще се платят, и те трябва да бъдат предвидени в бюджета. Но начина, по който се предлага такова драстично увеличение на дълга, нали разбирате, че условията, при които ще се договаряме, няма да са най-благоприятните, това е сигнал, че имаме голяма нужда, че имаме проблеми... Финансовият пазар е много чувствителен, той реагира на слухове, на публикации, на настроения, и за мен тази позиция, и това обсъждане на подобен дълг, просто граничи с бъдещи...

Даниел Божилов: Те взеха 4 милиарда още с идването си и сега още 16!

В. Ахундова: Значи ние подписахме, имахме Споразумение с ГЕРБ, лично одобрено от Бойко Борисов, ние призовахме нашите членове да гласуват за тази партия защото разчитахме на рационално решение. Борисов, той не е длъжен да знае всичко, никой не знае всичко, но ако той разчита на този си финансов министър както и на предишния, аз просто не съм въобще оптимист за това, което ще се случва.

Коментар "Хроники". Предадох два разговора в студиото на едно предаване в телевизия news7, гостите и темите от тези предавания не можеше да се чуят в нито една друга телевизия. Причини много: шеф на "Банков надзор" тегли от затворен трезор лични средства в извънработно време, пари се връщат по Списък, очаква се вземане на 1,5 млрд от КТБ, но тези пари ги няма в Бюджета!

Няма да изреждам всички закононарушения, безотговорността на оторизирани лица от БНБ, безнаказаността на хора от БНБ, парламента и правителството. 9 месеца не е ясно какво върши Прокуратурата по казуса "КТБ", медии услужливо повтарят лъжи и мълчат за истини...

КТБ не бе ограбена, КТБ се ограбва след затварянето й под благосклонния поглед на финансисти, политици и депутати.

Помислете за едно: всяка банка може да се изпразни по схемата "КТБ". Законът е в ръцете на хора, които няма как да не знаят какво вършат.

Защо замлъкна Румен Гечев за банковата ваканция, обсъждана при президента? Ще даде ли Росен Плевнелиев Стенограмата на депутатите от това заседание за искана банкова ваканция на парламентарната комисия за КТБ? Едва ли.

Аз мога единствено да давам трибуна на истината - изводите оставям на читателите.

 

Управниците от ГЕРБ тихомълком си увеличиха заплатите с от 250 до 500 лева!

Бойко Борисов, премиер. Той е несменяем!В България всички са виновни, само премиерът Бойко Борисов, и двамата вицепремиери и министри Цветан Цветанов и Симеон Дянков са в бяло!

Депутати и министри получиха „прилични” увеличения на заплатите си! В момент, когато премиерът Борисов където се появи говори как трябва да стягаме колана и че пари няма /а е началото на бюджетната година – бел. Л. М./, в момент когато вицепремиерът Симеон Дянков иска оставката на лидера на БСП Сергей Станишев, въпреки че като депутат Станишев е гласувал за неговото назначение!

Дянков верноподанически слуша думите на своя премиер!Кой да му каже на Дянков каква е субординацията във властта и кой на кого може да иска оставка?!

Заплатите на депутатите и на кабинета ще бъдат замразени заяви финансовият министър Симеон Дянков. Оказва се, че министърът не знаел, че депутатите са пропуснали да замразят възнагражденията си и така те са скочили с между 250 и 500 лева.

А какво знае този министър тогава – да върви след Бойко Борисов и да се отърква в силното му рамо?

Няма да пропусна да напомня и че Дянков знае да живее на сметка на данъкоплатците в правителствена къща в Бояна, че знае да се гаври с пенсионери, че спря реформата в здравеопазването, че знае да мълчи когато го питат защо не внася милионите от приватизация в Сребърния фонд – както го изисква законът.

Защо е това безобразие един министър да живее в държавна вила - сираче ли е Дянков, или социално слаб, та Борисов го е приютил в Бояна?!

Как така министър Дянков не знаеше, че с увеличението депутатите бяха готови да вземат 250 лева отгоре, или 2 450 лева!

Президентът, който получава 15 пъти повече от пенсионерите! Вероятно това бе причината да не ги приеме!По някаква магия заплатата на президента от 4 400 лева се оказа „скочила” на 5 000 лева!

Премиерът и председателят на парламента се оказаха с около 400 лева увеличение, или 3 800 лева на месец!

А Дянков искаше заплатката на Борисов да стане 8 000 лева, но явно някой се сети, че това ще е много неприлично и бе отложено като „подарък”.

Заплатите на министрите както се оказа гонели вече 3 200 лева!

Всичко това, целият този скандал управници да вземат от 10 до 20 пъти по-високи трудови възнаграждения министър Симеон Дянков призна, че научил от медиите, че министерските заплати били вързани със Закон със заплатите на депутатите?!

На четвъртата година мандат – Дянков най-сетне зацепи, за какво иде реч, или пък отново се опитва да ни пусне на пързалката?! Той си знае.

Същественото тук е, че не медиите, а Дянков управлява финансите на държавата, за което е отрупан с какви ли не екстри – то свят ли не видя, то междуконтинентален туризъм и разходки ли не бяха, то лична охрана като че ли е шефът на ФБР и служебни автомобили ли не взе докато безчинства с парите на страната ни!

„Трябва да вдигаме други доходи преди да вдигаме заплатите на министрите" – благо изрече Дянков!

Симеон Дянков, човекът, който съсипа финансово държавата за един мандат!Че в коя държава народът гине от глад, студ и болести, а управниците пълнят гуши с 10-20 пъти по-високи заплати?! Какъв късмет имат Дянков и останалите, че не са във Франция! Какъв късмет!

"Още като разбера темата тази седмица, съм убеден, че ще има такова замразяване", обеща Дянков да провери за тези увеличения! А кога ще разбере същият този саморекламиращ се финансист, че вместо да говори с усмивката на Мона Лиза по телевизора, трябваше да покаже оставката си?

Това не за седмица, за години Дянков няма как да го разбере...

„Успешният” премиер смени повече от дузина министри!

Пет месеца преди парламентарните избори вече са безработни министърът на образованието и науката Сергей Игнатов и шефът на Фонд „Научни изследвания”, Христо Петров!

Борисов освободи и председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев.

Драматично, според едни, и Пернишка трагедия според други, се оказало уволнението на Сергей Игнатов, тъй като по заповед на Борисов той не е бил допуснат на поредната среща с учени, които отново разговаряха за конкурсите във Фонд „Научни изследвания”, където както стана ясно, е имало злоупотреби.

От няколко месеца учени протестират и искат оставката на министъра, заради непрозрачни, според тях, процедури във Фонда при разпределяне на парите.

Полагат се големи усилия в областта на науката и образованието, особено за подготовката на докторанти, каза министър-председателят Бойко Борисов, на среща с представители на американския бизнес.

На въпрос - за малкото заплащане на младите учени, които получават по 250 - 300 лв., Борисов отговори: „Последните милиони, които дадохме за университетите, бяха за докторанти, които взимат по 20 000 лв. – и за програми, и за библиотеки и за институти. Ако е за 250 лв., няма да стоят там”, каза той.

„Не можеш да кажеш – аз съм много добър учен, страшно съм умен, страшно много съм направил, и да взимаш 250 лв. заплата, и никой да не те е потърсил, ако си толкова добър”, каза Борисов.

След обидата, която нанесе Симеон Дянков на учените от БАН като ги нарече „синодални старци”, това бе поредното дебелашко унижение, на което бяха подложени българските учени!

Помните ли въпроса на Сашо Диков: „Господин премиер, Вие сте прост и аз съм прост?”, когато Борисов се обиди и уточни, че той е доктор! Нима такъв език трябва да държи някакъв индивид, завършил Академията в Симеоново „Пожарна безопасност и защита на населението”?!

И нека да повтори за стотен път: когато премиерът Борисов каже: даваме пари, това означава, че разпределя пари по европейски програми, а не пари от бюджета!

Когато Борисов каже: дадох, не означава, че е извадил от джоба си пари, за да ги даде, а си прави реклама с разпределени пари от европейски програми!

Шефът на Фонда Христо Петров е подал оставка пред просветния министър Сергей Игнатов още през уикенда. Самият Игнатов нееднократно обясняваше, че нарушения при конкурсите за раздаване на милиони не е имало и че текат проверки. Какви нарушения точно са били извършени във Фонда така и не стана ясно. Повече информация ще бъде дадена след седмица, обясни Симеон Дянков, но по-вярното е, че Брюксел може да задейства предпазна клауза за нерегламентирана държавна помощ точно по нарушенията във Фонд „Научни изследвания” и точно това обстоятелство, да не газят тревата пред ЕК е накарало премиерът да уволнява така скоростно!

Обявено бе, че предстои Жозе Мануел Барозу да приеме и изслуша протестиращите български учени – оттук най-вероятно дойде и желанието на премиера да уволнява!

Проблемът с шефа на ДКЕВР Ангел Семерджиев започна още миналата седмица, след като стана ясно, че Европа може да наложи глоби на страната ни заради забавени процедури, свързани с европейските изисквания за уеднаквяване на правилата за вътрешния енергиен пазар. Още тогава министър Добрев побърза да обвини регулатора, но Семерджиев отхвърли критиките, даже напротив – заяви, че всичко се изпълнява в срок. Въпреки това обаче, днес оставката му е факт. А Семерджиев не пожела да коментира развитието.

Страх лозе пази – казва народният мъдрец.

Доста белязаха досега мандата на кабинета „Борисов” и то за по-малко от четири години. Общият брой на министрите, който минава дузина.

Само в здравното министерство начело министерският пост поемаха общо четирима. Преди четири години там поста зае Божидар Нанев, който беше уволнен и сменен от Анна - Мария Борисова. Тя също не се задържа дълго и след интрига на Дянков и на нейно място дойде Стефан Константинов. Преди малко по-малко от година и Константинов бе отстранен и постът му зае Десислава Атанасова.

Румяна Желева - чак в Брюксел разбраха, че не става за политик!От Министерския съвет си отиде и икономическия министър Трайчо Трайков - на негово място седна заместникът му Делян Добрев. Първият сменен министър беше Румяна Желева, най-неуспешният кандидат за еврокомисар. След като се кандидатира за еврокомисар, на нейно място дойде министърът на отбраната към момента - Николай Младенов, който беше сменен от Аню Ангелов след провала на Желева.

В транспортното министерство поста на министър трябваше да напусне Александър Цветков, който бе заменен от Ивайло Московски.

В навечерието на президентския вот скамейката с кадри на ГЕРБ се поизпразни и когато Росен Плевнелиев и Маргарита Попова бяха избрани за държавен главаи вицепрезидент.

На техните места като регионален и правосъден министър застанаха Лиляна Павлова и Диана Ковачева.

Постът, от който бе освободен Сергей Игнатов, бе зает от Йорданка Фандъкова, но тя бе толкова незабележима, че бе преместена в кметството на столицата, за да не губи ГЕРБ позициите си там. След проведените избори - тя стана кмет на София.

Това накратко е „успешният” кабинет на Борисов – сменят се министри чак след като в Брюксел научат за безобразията им, сменят се министри, ако някой отвън не е доволен от даден министър, сменят се министри, даже когато Симеон Дянков иска, заради неспособността му да свърши преките си задължения!

Ако погледнем към единия вицепремиер, Цветан Цветанов – той докара нещата дотам, че в нашата държава вече е все едно къде се намираш - винаги си на местопроизшествието.

Ако погледнем към другия вицепремиер Симеон Дянков – достатъчно е да припомним, че парите все не му стигат и посегна на Резерва на Здравната каса! Или да припомня как най-брутално облагаше по два пъти държавни предприятия, за да му „снасят” стотици милиони!

Корабът ни потъва, но няма значение. Ще си направим друг, същия като стария! Идват избори...

 

Чувството за безнаказаност и престъпната безотговорност си остават...

Румяна Бъчварова, вътрешен министърКога назначиха социоложката и бивш началник на кабинета „Борисов1” Румяна Бъчварова за вътрешен министър, кога тръгнаха бодрячески заглавия от рода на: „Следенето на мейли и телефонни контакти се отменя”, като следваха пояснения, че службите ще имат достъп до трафична информация, само ако операторите им я дават”! А съдът – не разрешаваше ли той използването на СРС-та?

Убедена съм, че ако сега на Румяна Бъчварова й сложат на бюрото искане за СРС-ета, тя няма да знае какво да прави. Няма как за ден-два да прочетеш и изучиш Закона за МВР, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс, Закона за специалните разузнавателни средства. Няма как!

Достъпът на МВР и службите до интернет и телефонния трафик на гражданите щял да стане невъзможен, тъй като днес, на 12 март Конституционният съд щял да отмени няколко разпоредби от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)!

Ей това се казва бързина – да се задейства чак и Конституционният съд! Решението за отмяна може да е написано отдавна, мотивите – също, но да улучат конституционните съдии такъв „демократичен” момент, когато МВР министър е човек на президента и така наречените реформатори – отвсякъде си е в десетката!

Той и така нареченият президент се оказа, че е бил готов с Указа за Главен секретар, който Румяна Бъчварова си харесала заради автобиографията! За четири часа кога издаде Указ за освобождаването на Лазаров, кога подписа втория Указ за назначаването на новия Главен секретар?

Той й вярва, но дали тя е неговият човек?

В китната ни държава, в която операция на менискуса на премиера е национална драма, властимащите не счетоха за нужно да обяснят, защо аджеба си отиде Веселин Вучков от министерския пост за вътрешни работи. Било заради спор с администрацията на Министерския съвет? Че той бил много чувствителен, бе щом от един спор с чиновници се изнася и се покрива?!

Факт е, че службите ни бяха обезглавени за има-няма два-три дена, на такава динамика и президентът Росен Плевнелиев нямаше време да се зарадва! Мечтите му се сбъднаха: ДАНС, Военното разузнаване и МВР останаха без ръководства и каквото има да се дава на Големия брат и приятелите евроатлантици – тутакси ще потече по каналите. Най-после САЩ и НАТО могат да си отдъхнат спокойно, тъй като ще разполагат като у дома си с цялата им секретна информация...

За има-няма два-три дена повериха в ръцете на една социоложка целия ресурс на МВР, независимо че няма професионален капацитет или интелектуален потенциал за поста. Едно е сигурно: Бъчварова е от здраво комунистическо семейство, факт, който я прави равна с останалите комунисти във властта, президентството и ГЕРБ. А това не е малко.

Службите ни били обезглавени – че ние имаме ли служби или хрантутим някакви политически послушници на всяка актуална власт?

Росен Петров, депутатВ парламента за пореден път се разиграха познатите до болка циркове и нападки: псевдопатриотът Валери Симеонов нападна ДПС и те се изнесоха от залата. Росен Петров се опита да влезе в ролята на палячо и разсмя искрено премиера и Румяна Бъчварова. Коалиционните партньори предварително подкрепиха кандидатката за МВР-министър, въпреки че никога и по никакъв повод тя не бе показала професионална компетентност за ресора.

Била диалогична дочух и подобен аргумент, била жена, ами и Глория е жена, и която и да вземеш от водещите на bTV в събота и неделя е диалогична! Защо някоя от тях не направиха МВР-министър? Дето се казва и повече са влизали в разни МВР-афери като водещи?

Меглена Кунева е седнала до правилния човек, американският посланикВ суматохата забравиха , че Меглена Кунева е ресорния вицепремиер за скадалите в службите, които предизвикаха политици – нея някак я подминаха неизвестно защо. Кунева както е известно и на децата е силна по интервютата, в които при всяко следващо си противоречи с предишното.

Вицепремиерът Меглена Кунева настоя да се разбере причината и грешките, довели до оставките на министъра на МВР Веселин Вучков, главния секретар Светлозар Лазаров и на ДАНС Владимир Писанчев. "Трябва да е много ясно защо им е поискана оставката, защо са я дали, за какво са отговорни и за какво, ако има техни грешки, ще продължат да отговарят", заяви Кунева пред БНР.

Кой да я просветли, че Вучков сам си даде оставката, а на Главния секретар и шефа на ДАНС им ги поискаха заради законовите промени в Закона за МВР.

Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи„Вълнуваше ме и въпросът, че Главният секретар Лазаров не вдъхваше доверие в служителите. Не трябва да има нищо драматично. Това е личен, суверенен акт. Когато между мен и премиера има сянка на противоречие, нормално е да си подам оставка”, коментира Веселин Вучков.

Дали тази сянка се появи точно когато в страната бяха дошли шефът на ФБР и президента Алиев – така и не стана ясно?

Новият вътрешен министър Румяна Бъчварова оглавява Съвета за развитие към МС, който е новият коалиционен орган за консултиране на стратегически въпроси. Тя е начело на още два съвета - Съвета за административна реформа и Съвета за електронно управление. Като вътрешен министър тя ще оглави и новосъздадения консултативен Съвет към МС за защита при бедствия, начело на който досега бе Вучков. И сега идва най-голямата смехория: бившата вицепремиер, но и настояща оглавяваща като вицепремиер разни съвети, ще бъде подчинена на ресорната силова вицепремиер, Меглена Кунева!? С една дума Бъчварова си  се превърна в една "съветска" високопоставена чиновничка.

Да се смее ли човек, да плаче ли...

Тук няма да пропусна драмата на Цветан Цветанов, който не е разбрал от лидера си и премиер за издигането на Румяна Бъчварова в сряда вечерта, а го е научил като повечето политици – на другия ден.

Доверието, Цветанов, доверието...

Премиерът Бойко Борисов"Ще предложа за министър човек, който поне ще гарантира спокойствието и гражданската квота в МВР. Ще положа огромни усилия по никакъв начин милиционерски номера да не минават повече. Дано колегите от ДПС, БСП и "Атака" ме разберат правилно", заяви Борисов. Той успокои партиите от опозицията, че Румяна Бъчварова едва ли ще тръгне да прави операции и да ги тормози.

Смехотворно беше Бойко Борисов да се появява неочаквано в Народното събрание, за да обяви номинацията на Румяна Бъчварова за нов вътрешен министър, като междувременно поиска пред депутатите оставките на Главния секретар и шефа на ДАНС – т. е. това заради Вучков подаде оставка, Борисов го изпълни точно?!

Тогава защо беше този театър с викове, че в най-важния му ден, му въртели ченгеджийски номера, защо бяха тези крясъци пред азербайджанския президент Илхам Алиев – едва ли някой може да обясни смислено.

Денят за оставка на вътрешен министър бил най-важен, а следващия ден – не? Има резон в това премиерско недоволство, но тогава защо той се изсили да говори да стабилност на управлението, като го изненадаха така?

„Изборът на един вицепремиер би дал необходимата тежест на министър на вътрешните работи и дава ясна заявка, че правителството ще продължи тежката реформа в сектор „Сигурност”, заяви твърде объркано  някакъв реформатор,  Димитър Делчев.

„Даваме си сметка, че стъпването в нова работа с екип, който не сте направили, с реформа, която вече е започнала, ще бъде голямо предизвикателство към Вас”, коментира той.

Къде е реформата, която била започнала в сектор „Сигурност”, за която говори Делчев така и не стана ясно. Всъщност реформа няма, нищо не е започвало освен ако реформаторите не броят чистките из МВР за реформа.

Борисов се кара на Вучков от трибуната на парламентаОт трибуната на парламента Борисов се обърна към вече бившия вътрешен министър Веселин Вучков и го попита кога не му е отговарял на обажданията и не е отивал в МВР.

„Какво ти казах за Писанчев – ще си даде оставката, но когато се докаже, че няма вина за „Червеи”. Добре, изчакваме проверката за КТБ и прокуратурата за „Червеи, дотогава ще работим”.

Премиерът подчерта, че ако главният секретар на МВР и председателят на ДАНС са били сменени, е щяло да минат четири месеца, докато се приемат промените в Закона за МВР и тогава службите е нямало да работят.

А как ще е сега?  Все пак не са минали четири месеца?

„Не е шега, че е време жена да застане начело на МВР. Това не е джендър баланс, това е скъсване с манталитетен модел. Много е важно за нас, че Бъчварова остава вицепремиер по административната реформа”, каза дълбокомислено Радан Кънев. „Бяхме наясно, че не хора ще подкрепяме за министри, а принципи...”

Оттам нататък хората на Кънев подкрепят и ще подкрепят единствено министри, защото при така наречените реформатори няма принципи освен един - да се нарекат с това название без никога в живота си да са правили реформи.

А дали един вътрешен министър има толкова свободно време, че да се занимава и с административна реформа, и със заседания на съвети – това Кънев помислили го? Едва ли. Той непрекъснато показва, че не мисли, а се изказва.

Гербер №2, бившият МВР-министър Цветан Цветанов например изигра, че никога не е казвал, че ако стане вътрешен министър, Румяна Бъчварова тепърва ще трябва да се запознава със Закона за МВР, докато Радан Кънев обяви, че виждал, че има воля за реформи. Къде я видя тази воля за реформи, как позна, че има воля - и той самият е доста объркан от влизането във властта.

Бедствия, бежанци, битова престъпност – с кой от тези проблеми ще се справи Бъчварова – как си го представят от ПП ГЕРБ и реформаторите на Кънев?

Приказките на Цветан Цветанов от рода на тази, че само Бойко Борисов можел да върне България в единствения правилен път – евроатлантическия вече минават покрай ушите на българите. Или, че ГЕРБ прилагал интегриран подход в реализирането на европейските политики.

Народното събрание одобри номинацията на вицепремира Румяна Бъчварова за вътрешен министър. „за” гласуваха 139, „против” 69 и „въздържал се” – 1. В подкрепа на номинацията й гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ. Със същото гласуване Веселин Вучков бе освободен от поста.

Самата Бъчварова обяви от парламентарната трибуна, че е приела номинацията, защото знае, че в МВР политиката на ГЕРБ е добре обмислена, разработена и няма колебания за посоката.

В съзвучие в клишетата на Цветанов и така наречения ни президент чухме и Румяна Бъчварова след гласуването за назначението й и дадената кратка пресконференция:

Бъчварова на пресконференцията след избора й за вътрешен министър„В МВР има нужда от реформи, политики. Сега влизам като политик, който има един мандат зад себе си. В рамките на този мандат съм натрупала доста опит, но може би едно от най-важните неща, които съм правила, е работата ми с Веселин Вучков по работата на ГЕРБ за политическата сигурност. Приех номинацията, защото знам, че в МВР политиката на ГЕРБ е добре обмислена, разработена и няма колебания за посоката...

Не приемам обвинения, подозрения, защото много държа да има резултат. От днешните дебати станаха ясни две неща – че съм жена и че промените в МВР са приоритет на всички, но никой не посочи алтернатива на основните приоритети и промени. Битовата престъпност и организираната, миграционната вълна, корупцията в МВР, борбата с корупцията...

„„Имаме нужда от надграждане на всичко започнато от нас до момента“, посочи тя. „Няма да се откажем от реформата, защото смятам, че няма друга алтернатива. Върховенството на закона е принцип, който не е в ежедневния избор“, каза още Бъчварова. „Ще дам най-доброто, защото гражданите заслужават да имат едно модерно МВР. От първият ми ден в министерството всичките ми срещи ще бъдат публични и всички външни визити няма да останат в тайна”.

Е, имаме си нов вътрешен министър, която е доволна, че й е гласувано доверие от партията, доволна е, че станало ясно, че е жена. Върховенството на закона било принцип, който не е в ежедневния избор?!

Да ни е честито! Едно е амбиция за кариера, друго е партийна вярност, трето и четвърто е да твърдиш, че ще правиш реформи докато престъпността избуява в убийства, грабежи и пожари. Иде пролет – времето на бежанската вълна, задават се и нови потопи, нови бедствия...

Румяна Бъчварова оглавила МВР – и какво от това?

Чувството за безнаказаност и престъпната безотговорност си остават...

 
Начало Предишна 3 2 1 .. Следваща Край
Powered by Tags for Joomla